Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Key Methods in American Studies (Metody badań amerykanistycznych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AL008
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Key Methods in American Studies (Metody badań amerykanistycznych)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs służy wstępnemu zapoznaniu studentów z metodologią badań w każdym z czterech obszarów studiów amerykanistycznych: badaniami nad społeczeństwem, kulturą, historią i polityką USA.

Pełny opis:

Wstęp do metodologii studiów amerykanistycznych współprowadzony przez czworo wykładowców. Studenci zapoznają się z tekstami teoretycznymi a także przykładowymi pracami analitycznymi, w których zastosowano różne metody i koncepcje. Każdemu z obszarów badawczych (społeczeństwo, kultura, historia, polityka) poświęcono trzy spotkania, przybliżające kluczowe koncepcje, kontrowersje i metody prowadzenia badań.

Literatura:

Ott, Robert, and Brian Mack. Critical Media Studies: An Introduction. 2nd edition. Wiley-Blackwell, 2014. Chapter 6: Cultural analysis. 134–161.

Rosalind Gill, “Discourse” in The Craft of Criticism, edited by Michael Kackman and Mary Celeste Kearney (New York: Routledge, 2018), 23-32.

Edgar Cabanas and Eva Illouz, “Introduction”, Manufacturing Happy Citizens (Cambridge, Polity Press, 2019), 1-7.

Judith Lorber, “Night to His Day” (from: Paradoxes of Gender)

Emily Martin, “The Egg and the Sperm. How Science has Constructed a Romance Based on Stereotypical Male Female Roles”, Signs 16(3), 1991: 485-501.

Patricia Hill Collins, “Mammies, Matriarchs, and Other Controlling Images” in Black Feminist Thought (New York: Routledge, 1990), 67-78.

Peter Stearns, “Why Study History,” American Historical Association (1998)

Anna Furay and Kathleen Salevouris, The Methods and Skills of History (Selections: Chapter 2: “History as Reconstruction”; Chapter 3: “Continuity and Change”; Chapter 9: “Evidence”)

Anna Green, Kathleen Troup. The Houses of History: A Criticial Reader in Twentieth-Century History and Theory (New York: NYU Press, 1999)(SELECTIONS)

Julie Roy Jeffery, “Women in the Southern Farmers’ Alliance: A Reconsideration of the Role and Status of Women in the Late Nineteenth-Century South,” Feminist Studies 3, no. 1/2 (Autumn 1975): 72-91,

Paul E. Johnson, “The Modernization of Mayo Greenleaf Patch: Land, Family, and Marginality in New England, 1766-1818,” The New England Quarterly, 55, no. 4 (Dec., 1982): 488-516.

Fraser Harbutt, “American Challenge, Soviet Response: The Beginning of the Cold War, February-May, 1946,” Political Science Quarterly, 96, no. 4 (Winter, 1981-1982): 623-639.

Stephen Van Evera, Guide to Methods for Students of Political Science (Ithaca: Cornell University Press, 1997).

Anthony Weston. A Rulebook for Arguments. 5th Edition (Indianapolis, IN: Hackett Publishing, 2017).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

Zna i rozumie

- terminologię i metody badań stosowane w studiach amerykanistycznych, szczególnie w dyscyplinach historia, nauki o polityce, socjologia i nauki o kulturze i religii

- wybrane tradycje, szkoły badawcze oraz kierunki rozwoju różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (historii, nauk o kulturze i religii, nauk o polityce, nauk socjologicznych) stosowanych w badaniach amerykanistycznych nad Stanami Zjednoczonymi

- paradygmat interdyscyplinarności badań amerykanistycznych wykorzystywanych do celów studiów nad społeczeństwem, kulturą, polityką i historią Stanów Zjednoczonych

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi

- wyjaśnić i zanalizować przebieg procesów i zjawisk kulturowych w Stanach Zjednoczonych przy użyciu wybranych metod badawczych używanych w studiach amerykanistycznych nad USA

KOMEPTENCJE SPOŁECZNE

Jest gotów

- wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę z historii, nauk o polityce, nauk socjologicznych i nauk o kulturze i religii w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych celem formułowania własnych opinii

Metody i kryteria oceniania:

1. Wymagana obecność na zajęciach (dopuszczone są 2 nieobecności bez podania przyczyn)

2. Czytanie zadanych tekstów i udział w dyskusji podczas zajęć.

3. Test końcowy przeprowadzony podczas ostatnich zajęć w semestrze (pytania wielokrotnego wyboru, krótkie pytania otwarte) - 60%

4. Różne formy oceny przygotowania i aktywności wprowadzone przez prowadzących sekcje, takie jak wejściówki i kartkówki, krótkie prezentacje, zadania do złożenia online lub na papierze - 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Janion
Prowadzący grup: Clifford Bates Jr, Jędrzej Burszta, Ludmiła Janion, Sylwia Kuźma-Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)