Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Political Culture in the US (Kultura polityczna w Stanach Zjednoczonych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW023
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Political Culture in the US (Kultura polityczna w Stanach Zjednoczonych)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs omawia zagadnienie kultury politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wyjaśnia wzajemne zależności pomiędzy procesami politycznymi a wartościami, przekonaniami i postawami obecnymi w amerykańskim społeczeństwie. W jego trakcie dowiemy się, w jaki sposób Amerykanie postrzegają politykę, rząd oraz swoją rolę jako obywateli. Zbadamy ich postawy względem instytucji politycznych oraz sposób, w jaki postrzegają oni samych siebie w systemie politycznym. Zastanowimy się, w jaki sposób formuje się opinia publiczna i w jaki sposób wpływa ona na dynamikę amerykańskiego procesu politycznego. Przyjrzymy się także różnym subkulturom politycznym i regionalnym współistniejącym ze sobą w Stanach Zjednoczonych.

Pełny opis:

Kurs omawia zagadnienie kultury politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wyjaśnia wzajemne zależności pomiędzy procesami politycznymi a wartościami, przekonaniami i postawami obecnymi w amerykańskim społeczeństwie. W jego trakcie dowiemy się, w jaki sposób Amerykanie postrzegają politykę, rząd oraz swoją rolę jako obywateli. Zbadamy ich postawy względem instytucji politycznych oraz sposób, w jaki postrzegają oni samych siebie w systemie politycznym. Zastanowimy się, w jaki sposób formuje się opinia publiczna i w jaki sposób wpływa ona na dynamikę amerykańskiego procesu politycznego. Przyjrzymy się także różnym subkulturom politycznym i regionalnym współistniejącym ze sobą w Stanach Zjednoczonych. Finally, we will study different (sub)political and regional cultures existing in the USA.

W ramach kursu omówimy również takie zagadnienia jak:

• regionalne różnice w amerykańskiej kulturze politycznej;

• socjalizacja i nabywanie przekonań politycznych;

• normy i wartości w procesie wyborczym;

• wzorce partycypacji politycznej w Ameryce;

• kapitał społeczny;

• wartości manifestujące się w polityce amerykańskiej;

• kultura polityczna, a grupy interesu

Literatura:

Almond Gabriel, Verba Sidney, Civic Culture. Political Attitudes in Five Nations, Princeton: Princeton University Press, 1963

American Social Character. Modern Interpretations, ed. Rupert Wilkinson, 1992

Ayers Edward et al., All Over the Map. Rethinking American Regions, Baltimore: The Johns Hopkins University Press 1996

Brint Michael, A Genealogy of Political Culture, Boulder, CO: Westview Press, 1991

Bridges Thomas, The Culture of Citizenship. Inventing Postmodern Civic Culture, Washington, D.C.: Council for Research in Values and Philosophy, 1997

Carpini Michael, Keeter Scott, What Americans Know About Politics and Why It Matters, New Haven : Yale University Press, 1996

Chinni Dante, James Gimpel. Our Patchwork Nation: The Surprising Truth about the “Real” America, New York: Gotham Books, 2010

Devine Donald, The Political Culture of the United States, Boston: Little, Brown and Co., 1972

Elazar Daniel, American Federalism: A View from the South, New York: Crowell, 1966

Elazar Daniel J. The American Mosaic: The Impact of Space, Time, and Culture on American Politics, Boulder: Westview, 1994

Elazar Daniel, Zikmund Joseph (ed.), The Ecology of American Political Culture. A Reader, New York: Thomas Crowell Company, 1975

Ellis Richard J., American Political Cultures, New York: Oxford University Press, 1993

Fuchs Lawrence H., The American Kaleidoscope: Race, Ethnicity, and the Civic Culture, London: University Press of New England, 1995

Garreau Joel. The Nine Nations of North America, Boston: Houghton Mifflin, 1981

Gelman Andrew, Park David, Shor Boris, Cortina Jeronimo, Red State, Blue State, Rich State, Poor State: Why Americans Vote the Way They Do, Princeton: Princeton University Press 2010

Greenstone Davis, Political Culture and American Political Development, “Studies in American Political Development”, vol. 1 (New Haven: Yale University Press, 1987), pp 1-49.

Lipset Martin Seymour, The First New Nation. The United States in historical and comparative perspective, London: Heinemann, 1964

Miller Kenneth P., Texas vs. California. A History of Their Struggle for the Future of America, New York: Oxford University Press 2020

Street John, Politics and Popular Culture, Cambridge : Polity Press, 1997

Verba Sidney, Pye Lucian W. (ed.), Political Cuture and Political Development, Princeton University Press, 1965

Woodard Colin, American Nations: A History of the Eleven Rival Regional Cultures of North America. New York: Viking, 2011

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

• rozumie pojęcie kultury politycznej;

• zna regionalne warianty kultury politycznej występującej w Stanach Zjednoczonych;

• zna podstawowe formy politycznej partycypacji;

• wie, w jaki sposób wartości manifestują się w polityce;

UMIEJĘTNOŚCI

• wykorzystuje pojęcie kultury politycznej na potrzeby opisywania I analizowania amerykańskiego społeczeństwa i polityki;

• porównuje różne teorie zachowań politycznych;

• wyjaśnia źródła różnic regionalnych w kulturze politycznej w Stanach Zjednoczonych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• formułuje sądy na temat bieżących zjawisk politycznych;

• rozumie znaczenie pojęcia obywatelstwa oraz sprawczości w społeczeństwie demokratycznym;

• rozumie rolę wartości w polityce.

Metody i kryteria oceniania:

Kurs ma formę wykładu.

Ze względu na trwającą pandemię, realizacja wykładu odbędzie się w formie on-line w trybie synchronicznym („na żywo”).

Studenci powinni regularnie przed zajęciami zapoznawać się z literaturą i materiałami do zajęć zamieszczanymi na stronie kursu (platforma e-Kampus).

Osoby chcące uzyskać wysoką ocenę końcową z zajęć (lub/i chcące zwiększyć swoją szansę na zaliczenie przedmiotu) mogą dodatkowo wykonywać nie-obowiązkowe zadana pisemne zamieszczane na stronie kursu. W trakcie semestru opublikowanych zostanie 5 takich zadań, a za wykonanie każdego z nich student(ka) może otrzymać 0-3 punktów.

Kurs zakończy się testem.

Studenci mogą uzyskać następującą ilość punktów za poszczególne zadania:

1. Test końcowy – 0–42 pkt

2. Zadania pisemne: 0–15 pkt

Ocena końcowa zależeć będzie od ilości uzyskanych na koniec semestru punktów:

0-30 ptk = 2 (ndst)

31-35 ptk = 3

36-40 ptk = 3+

41-45 ptk = 4

46-50 ptk = 4+

51-55 ptk = 5

56-57 pkt = 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajek
Prowadzący grup: Marcin Gajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)