Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to American Studies (Wprowadzenie do studiów amerykanistycznych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW051
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to American Studies (Wprowadzenie do studiów amerykanistycznych)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć dokonuje się przeglądu głównych tematów, problemów i metod badawczych w studiach amerykanistycznych. Nacisk położony jest na ujęcia teoretyczne m.in. w kulturoznawstwie, literaturoznawstwie, historiografii.

Wykład skupia się na Stanach Zjednoczonych Ameryki, lecz uwzględnia także perspektywy latynoamerykańskie i europejskie.

Pełny opis:

Na zajęciach rozpatrywane są podstawowe zagadnienia studiów amerykanistycznych i kulturoznawstwa, naukowe rozumienie terminu kultura, a także problemy badań nad kulturą w obu Amerykach (z naciskiem na USA). Przedstawiona jest charakterystyka amerykanistyki i kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej oraz pozycja nauk o kulturze wśród dyscyplin humanistycznych i społecznych. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową literaturą z zakresu studiów amerykanistycznych i kulturoznawstwa, z najistotniejszymi zagadnieniami nauk o kulturze oraz przygotowanie do podjęcia tematyki kultury w badaniach w kontekście amerykańskim.

W toku zajęć omówione zostaną relacje pomiędzy kulturami oraz teorie kultury i sposoby poznawania kultury. Wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia związane z różnymi aspektami kultury ujętymi w wymiarach: historyczności kultury (ciągłość i zmiana kulturowa, ewolucja, tradycja), instrumentalności kultury (potrzeby, funkcje, wartości, normy), wymiaru jednostkowego (socjalizacja, internalizacja), wymiaru symbolicznego (komunikacja, kod kulturowy, język, mit, kultura religijna), wymiaru społecznego (grupa społeczna, subkultura, więź społeczna, kultura narodowa, rola społeczna) oraz wymiaru ideacyjnego (ideologia, stereotyp, obyczaj, styl życia, moda).

Na zajęciach rozpatrywane są także podstawowe zagadnienia związane z badaniami kulturoznawczymi i ich metodologią. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia wszechstronnych badań nad kulturą w kontekście amerykańskim.

Literatura:

Przykładowe lektury:

R.W.B. Lewis, The American Adam

Leo Marx, The Machine in the Garden

F.O. Mathiessen, American Renaissance

Sacvan Bercovitch, Rites of Assent; The American Jeremiad

Louis Althusser, Ideology and Ideological State Apparatuses

Jacques Ranciere, Chronicles of Consensual Times

Michel Foucault, Discipline and Punish; History of Sexuality

Walter D. Mignolo, The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference

Jacques Lacan, The Instance of the Letter in the Unconscious; Seminar on "The Purloined Letter"

Jacques Derrida, The Purveyor of Truth

Ernesto Laclau, Emancipation(s)

Annette Kolodny, The Lay of the Land

Nina Baym, Melodramas of Beset Manhood

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA:

- zna podstawową terminologię, najpowszechniejsze teorie, koncepcje i metody badań, analizy i interpretacji wykorzystywane do badań amerykanistycznych i kulturoznawczych,

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą społeczeństw i kultur amerykańskich oraz o relacjach pomiędzy nimi pozwalającą na integrację perspektyw różnych dyscyplin nauki niezbędnych do badań kulturoznawczych; dostrzega złożony charakter kultur amerykańskich,

- posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju oraz osiągnięciach w badaniach kulturoznawczych obu Ameryk, z naciskiem na USA

- zna metody, narzędzia i techniki do badania wybranych aspektów kultur amerykańskich,

- dostrzega przyczyny, konsekwencje oraz dynamikę zmian kulturowych w Amerykach

UMIEJĘTNOŚCI:

- umie wyjaśnić i zinterpretować poszczególne zjawiska i procesy zacho­dzą­ce w kulturze Ameryk na podstawie teorii kulturoznawstwa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- jest świadom ważnej roli kultury we współczesnym świecie

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe (online lub na terenie uczenlni).

Studenci przedstawiają krótkie odpowiedzi dotyczące zadanych lektur.

Przedmiot kończy się egzaminem (pisemnym).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Basiuk
Prowadzący grup: Tomasz Basiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Basiuk
Prowadzący grup: Tomasz Basiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2277e6a31 (2022-08-19)