Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Culture Wars

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS241 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: American Culture Wars
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Skrócony opis:

Proseminarium badawcze dotyczące współczesnych wojen kulturowych w USA, oraz narosłych wokół tego zjawiska sporów teoretycznych. Pojęcie to odnosi się do publicznych konfliktów, w których kluczową role odgrywają przekonania moralne i religijne: wokół aborcji, prawa do posiadania broni, rodziny i praw LGBTQ, miejsca religii w publicznej edukacji, kształtu kanonu kulturowego, czy granic wolności słowa. Polaryzacja pogłębiała się w następstwie przemian obyczajowych lat 60. - kluczowe batalie rozgrywały się w latach 80. i 90. W następstwie pojawienia się tzw. prawicy religijnej. Jednak podobne konflikty toczyły się dużo wcześniej i toczą się obecnie (na współczesne “nowe wojny kulturowe” ogromny wpływ ma internet). Każdy uczestników samodzielnie - realizując sekwencję zadań - zbada wybrany temat: konkretny epizod, ważną postać lub debatę teoretyczną dotyczącej wojen kulturowych jako zjawiska.

Pełny opis:

W jaki sposób różnice światopoglądowe przekładają się na spory polityczne? Jaki jest związek wojen kulturowych z historią nierówności rasowych i klasowych? Dlaczego tak wiele sporów dotyczy kwestii płci? Jaka jest stawka wojen kulturowych i jakie są koszty polaryzacji? Szukając odpowiedzi na te pytania będziemy dyskutować prace historyków, socjologów, filozofów i dziennikarzy takich jak: James Davison Hunter, Jill Lepore, Andrew Hartman, Stephen Prothero, Gertrude Himmelfarb, Thomas Frank, Ellen Willis, Jonathan Haidt, Angela Nagle, Bradley Campbell i Jason Manning. Zbadamy także szereg dokumentów historycznych (przemówień, esejów, polemik, wspomnień) autorstwa kluczowych postaci z obu stron kulturowej barykady. Na liście znajdą się m.in. Anita Bryant, Billy Graham, Pat Robertson, Phillis Schlafly, Patrick Buchanan, Gloria Steinem, Irving Howe, Allan Bloom, Dinesh D’Suoza, Catharine Stimpson, Henry Louis Gates, Cornel West, Stanley Fish). Naszym celem będzie zrozumienie źródeł konfliktu, jego wewnętrznej dynamiki, retoryki charakterystycznej dla obu stron, a także skutków społecznych, politycznych i kulturowych polaryzacji.

Literatura:

Wybrane teksty teoretyczne:

Bradley Campbell and Jason Manning, The Rise of Victimhood Culture: Microaggressions, Safe Spaces, and the New Culture Wars (2018)

Thomas Frank, What's the Matter with Kansas? How Conservatives Won the Heart of America (2004)

Andrew Hartman, A War for the Soul of America. A History of the Culture Wars (2015)

Jonathan Haidt, The Righteous Mind: Why Good People Are Divided By Politics And Religion (2013)

Gertrude Himmelfarb, One Nation, Two Cultures (1999)

James Davison Hunter, Culture Wars: The Struggle to Define America (1991)

Jill Lepore, These Truths. A History of The United States (2018)

Angela Nagle, Kill All Normies: Online Culture Wars From 4Chan And Tumblr To Trump And The Alt-Right (2016)

Stephen Prothero, Why Liberals Win the Culture Wars (Even When They Lose)

Ellen Willis, Escape from Freedom: What's the Matter with Tom Frank? (and the Lefties who love him (2005)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium, student:

WIEDZA:

- zna w ogólnym zarysie historię wojen kulturowych w USA;

- zna szczegółowo kilka konkretnych sporów i kilka ważnych postaci;

- zna szereg tekstów krytycznych i teoretycznych dotyczących tego zjawiska, rozumie czego dotyczą prowadzone przez badaczy spory;

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi analizować teksty teoretyczne z szeroko pojętej teorii kultury i śledzić spory między badaczami;

- potrafi analizować krytycznie teksty źródłowe zawierające silny ładunek ideologiczny;

- potrafi opracować i przedstawić ustnie i pisemnie spójną analizę samodzielnie wybranego zagadnienia;

KOMPETENCJE:

- potrafi pracować w grupie;

- jest otwarty na rozmaite interpretacje i opinie dotyczące tekstów kultury a także wizje kultury jako takiej;

- potrafi formułować własne poglądy w sposób spójny i wyrazisty, zachowując ciekawość i szacunek dla poglądów odmiennych.

Metody i kryteria oceniania:

WYMAGANE: obecność na zajęciach (dopuszczam 2 niebecności), staranne przygotowanie, aktywy udział w dyskusji, przygotowanie pracy końcowej w kilku etapach i z pomocą indywidualnych konsultacji.

CZĘSCI SKŁADOWE OCENY:

• aktywność na zajęciach i wyniki testów sparwdzających znajomość lektur i filmów (10%)

• Projekt pracy z bibliografią opisową (20%)

• Prezentacja końcowa (20%)

• praca końcowa (ok 15 stron ) (50%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.