Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dynamics of American Political Parties: Continuity and Change (Dynamika amerykańskich partii politycznych: ciągłość i zmiana)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS250
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dynamics of American Political Parties: Continuity and Change (Dynamika amerykańskich partii politycznych: ciągłość i zmiana)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Skrócony opis:

Kurs omawia amerykański system partyjny – zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. W jego trakcie będziemy omawiać metody walki o władzę oraz sposoby sprawowania władzy przez amerykańskie partie polityczne. Przyjrzymy się sylwetkom wybranych liderów partyjnych. Prześledzimy ewolucję, specyfikę oraz taktykę dwóch głównych partii politycznych oraz wybranych „partii trzecich”. Poświęcimy sporo uwagi procesowi wyborczemu (wyłanianie kandydatów; konwencje partyjne; prowadzenie kampanii). Przeanalizujemy strukturę amerykańskich partii politycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyjrzenie się amerykańskiemu systemowi partyjnemu od początku jego istnienia, po dzień dzisiejszy. Na początku semestru przedstawimy wprowadzenie teoretyczne: zdefiniujemy partie polityczne, omówimy ich rolę w ustroju demokratycznym oraz funkcje spełniane w systemie politycznym. Następnie zajmiemy się amerykańskim systemem partyjnym: przyjrzymy się jego powstaniu, ewolucji i obecnemu kształtowi.

Sporo uwagi poświęcimy procesom wyborczym (wyłanianie kandydatów, konwencje partyjne, prowadzenie kampanii) oraz sposobowi sprawowania władzy przez partie. Przyjrzymy się także strukturom partyjnym dwóch najważniejszych amerykańskich partii – zarówno na poziome krajowym (federalnym), jak i stanowym.

Przeanalizujemy zachowania wyborcze Amerykanów i zidentyfikujemy wyborców poszczególnych partii. Porównamy programy wyborcze Demokratów i Republikanów i postaramy się znaleźć podobieństwa oraz różnice między nimi.

Omówimy także specyfikę amerykańskiego system partyjnego w porównaniu do innych zachodnich demokracji liberalnych.

Literatura:

Beck A. P., Sorauf F. J., Party Politics in America, New York: HarperCollins 1992

Bibby J. F., Politics, Parties, and Elections in America, Chicago: Nelson-Hall 1987

Brewer M. D, Stonecash J. M., Dynamics of American Political Parties, Cambridge: Cambridge University Press 2009

Chinoy S. “What Happened to America’s Political Center of Gravity?”, New York Times, June 26, 2019

(https://www.nytimes.com/interactive/2019/06/26/opinion/sunday/republican-platform-far-right.html?smid=fb-share&fbclid=IwAR2fA4nXuNEoqo2ZKKrjF6pdKt5HI0J_qOEGEPjGhie-w1P3bqo0BgmfbRo)

Dolbeare K. M., Medcalf L. J., American Ideologies Today, New York: McGraw – Hill 1993

Eldersveld S. J., Political Parties in American Society, New York: Basic Books 1982

Epstein L., Political Parties in the American Mold, Madison: The University of Wisconsin Press 1986

Gillespie J. D., Politics at the Periphery. Third Parties in Two-party America, Columbia: University of South Carolina Press 1993

Gould L. L., The Republicans: A History of the Grand Old Party, Oxford: Oxford University Press 2014

Grossman M., Hopkins D. A., Asymmetric Politics: Ideological Republicans and Group Interest Democrats, Oxford: Oxford University Press 2016

Hershey M. R. (ed.) Guide to U.S. Political Parties, CQ Press 2014

Hershey M. R., Party Politics in America, Routledge, 2017 (17th edition)

Keefe, W. J., Parties, Politics, and Public Policy in America, Washington: Congressional Quarterly Press 1991

Maisel L. S. (ed.), The Parties Respond. Changes in American Parties and Campaigns, Boulder: Westview Press 1994

Maisel L. S. (2), American Political Parties and Elections: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press 2007

Mayhew David R. “Patterns in American Elections”, The Oxford Handbook of American Political Development, ed. Valley Richard et al, Oxford University Press 2016

Noel H., Political Ideologies and Political Parties in America, New York: Cambridge University Press 2013

O’Connor, K., Sabato L., American Government. Continuity and Change, New York: Longman 2000

Plunkitt G. W., Plunkitt of Tammany Hall: a series of very plain talks on very practical politics, New York: Penguin Books 1991

Pomper G. M., Passions and Interests. Political Party Concepts of American Democracy, Lawrence: University Press of Kansas 1992

Reichley, J. A., The Life of the Parties. A History of American Political Parties, New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 1992

Rosenstone S. J., Behr R. L., Lazarus E. H., Third Parties in America. Citizens Response to Major Party Failure, Princeton: Princeton University Press 1984

Rusinowa I, Z dziejów amerykańskich partii politycznych, Warszawa: Egross 1994

Shafer B. E, Spady R. H, The American Political Landscape, Cambridge (MA): Harvard University Press 2014

Sifry M. L., Spoiling for a Fight. Third-Party Politics in America, New York: Rutledge 2003

Sundquist J. L., Dynamics of the party system. Alignment and realignment of political parties in the United States, Washington: Brookings Institution 1973

Washington G., The Washington Papers. Basic Selections from the Public and Private Writings of George Washington, ed. S. K. Padover, New York: Harper & Brothers Publishers 1955

Wolny P, "U.S. Political Parties: Development and Division", Lucent Press 2019

The Oxford Handbook of American Political Parties and Interest Groups, ed. S. Maisel, J. Berry, New York: Oxford University Press 2010

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą teorii partii politycznych;

- jest zaznajomiony z historią amerykańskiego systemu partyjnego;

- zna i rozumie proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych;

- rozumie sposób organizacji amerykańskich partii politycznych w Kongresie

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi omówić powstanie, ewolucję oraz obecny kształt amerykańskiego systemu partyjnego, jak również ewolucję, specyfikę i taktykę dwóch głównych partii politycznych

- analizuje specyfikę amerykańskiego systemu partyjnego w porównaniu z innymi demokracjami zachodnimi;

- identyfikuje wzajemne relacje pomiędzy amerykańską polityką (wewnętrzną i zagraniczną) a wpływem, jaki wywierają na nią główne partie;

- posiada umiejętność analizowania zarówno programów politycznych głównych amerykańskich partii, jak i aktów legislacyjnych uchwalanych przez Kongres

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest świadom wzajemnych zależności pomiędzy kulturowymi oraz legalno-instytucjonalnymi przyczynami stabilności systemu dwupartyjnego w USA

- rozumie znaczenie partii politycznych oraz rolę, jaką odgrywają w demokratycznym procesie politycznym oraz identyfikuje funkcje spełniane przez partie w systemie politycznym

- inicjuje dyskusje na temat programów głównych amerykańskich partii oraz bierze w nich aktywny udział.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania

1. Obecność* i aktywny udział w zajęciach – do 10 punktów.

2. Zadania pisemne – do 20 punktów

3. Grupowy projekt badawczy – do 30 punktów

Ocena końcowa:

0-30 pts = 2 (ndst)

31-36 pts = 3

37-42 pts = 3+

43-48 pts = 4

49-54 pts = 4+

55-60 pts = 5

Ad. 1). Student może opuścić 2 zajęcia bez usprawiedliwienia. każda kolejna nieobecność wymaga odpracowania (albo w formie ustnej odpowiedzi albo krótkiego, 5-stronicowego, streszczenia literatury i zagadnień omawianych na opuszczonych zajęciach). Każda nieodpracowana nieobecność powyżej 2 obniża ocenę końcową o jedną skalę w dół. Opuszczenie 6 lub więcej zajęć w trakcie semestru oznacza niezaliczenie kursu (ocena niedostateczna w obydwu terminach). Studenci nie otrzymują żadnych punktów za samą obecność na zajęciach. Oczekuje się od nich znajomości literatury przypisanej do danego tematu oraz aktywnego udziału w dyskusji, udzielania odpowiedzi na pytania, sugerowania wyjaśnień różnych zjawisk związanych z funkcjonowaniem amerykańskich partii politycznych. W sumie student może otrzymać maks. 10 punktów za aktywny udział w zajęciach.

Ad. 2)

W ciągu semestru 5 pisemnych zadań będzie regularnie zamieszczonych na stronie kursu (platforma e-Kampus). Studenci będą udzielać krótkich (500-700 słów) odpowiedzi na zadane pytania. Za każdą odpowiedź student może otrzymać maks. 4 punkty. W sumie student może otrzymać w trakcie semestru maks. 20 punktów za tę aktywność.

Ad. 3)

Podczas pierwszych zajęć studenci zostaną podzieleni na 3-5 (w zależności od liczebności grupy) mniejsze zespoły. Każdy zespół wylosuje zagadnienie badawcze z listy przygotowanej przez wykładowcę poświęcone amerykańskim partiom politycznym. Każdy zespół będzie musiał wykonać 2 zadania:

a) przeprowadzenie badania zakończonego napisaniem 15-stronicowego tekstu naukowego omawiające badane zagadnienie. Tekst powinien być napisany w taki sposób, aby mógł zostać użyty jako obowiązkowa lektura dla pozostałych studentów przygotowujących się do zajęć, na których omawiane będzie to zagadnienie. Za przygotowanie tekstu każdy student wchodzący w skład zespołu może otrzymać maks. 15 punktów;

b) przygotowanie i wygłoszenie obszernej (30-45-minutowej) prezentacji omawiającej zbadane zagadnienie. Za przygotowanie i wygłoszenie prezentacji każdy student wchodzący w skład zespołu może otrzymać maks. 15 punktów.

c) Studenci zobowiązani są dostarczyć plan (outline) tekstu oraz prezentacji zanim przystąpią do ich opracowywania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajek
Prowadzący grup: Marcin Gajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)