Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The US Constitution and American Constitutionalism (Konstytucja Stanów Zjednoczonych i konstytucjonalizm amerykański)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SF005
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The US Constitution and American Constitutionalism (Konstytucja Stanów Zjednoczonych i konstytucjonalizm amerykański)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pomóc studentom zrozumieć znaczenie tekstu Konstytucji USA i tego jak znaczenie to kształtowane jest przez kontekst powstania tego dokumentu z jednej strony i to jak był on na różne sposoby interpretowany z drugiej strony. Szczególnie ważne jest zrozumienie różnych źródeł na które oddziałuje amerykańska tradycja konstytucyjna i tego jak źródła te nadają z kolei wspomnianej tradycji tekstury i indywidualności. W trakcie zajęć omówione będą także poprawki do Konstytucji i to jak (jeśli w ogóle) zmieniły one jej strukturę i charakter.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu pomóc studentom zrozumieć znaczenie tekstu Konstytucji USA i tego jak znaczenie to kształtowane jest przez kontekst powstania tego dokumentu z jednej strony i to jak był on na różne sposoby interpretowany z drugiej strony. Szczególnie ważne jest zrozumienie różnych źródeł na które oddziałuje amerykańska tradycja konstytucyjna i tego jak źródła te nadają z kolei wspomnianej tradycji tekstury i indywidualności. W trakcie zajęć omówione będą także poprawki do Konstytucji i to jak (jeśli w ogóle) zmieniły one jej strukturę i charakter.

1. Wprowadzenie

2. Dziedzictwo angielskie i doświadczenie kolonialne

3. Rewolucja, niepodległość i Artykuły Konfederacji

4. Konwencja Konstytucyjna i debaty ratyfikacyjne

5. Konstytucja z 1787 roku: preambuła

6. Konstytucja z 1787 roku: artykuły 2 i 3.

7. Konstytucja z 1787 roku: artykuły 4, 5, 6, i 7

8. Karta praw

9. Poprawki Jeffersoniańskie

10. Kryzys Wojny Secesyjnej

11. Okres progresywizmu

12. Wielki Kryzys i II Wojna Światowa

13. Lata 1950-te i 60-te

14. Stan obecny amerykańskiego konstytucjonalizmu

Literatura:

Tekst Konstytucji z 1787 roku

The Founders’ Constitutions (University of Chicago Press/Liberty Fund) 5 volumes. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/tocs/toc.html

Spalding, Matthew, and David F. Forte, eds. The Heritage Guide to The Constitution. (Regnery Publishing, 2014).

Efekty uczenia się:

• Umiejętność komunikowania się ustnego w języku angielskim przy użyciu poprawnej terminologii, na temat Konstytucji USA i jej roli w kształtowaniu polityki i prawa w USA [UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE]

• Zrozumienie intelektualnego i filozoficznego kontekstu uchwalenia amerykańskiej Konstytucji w 1787 roku. [WIEDZA]

• Zrozumienie natury i podstawowych idei i koncepcji stanowiących ramy amerykańskiego systemu konstytucyjnego i umiejętność wyjaśnienia ich niespecjalistom, zwłaszcza w zakresie poszczególnych instytucji [WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, I KOMPETENCJE}

• Umiejętność badania powiązań pomiędzy koncepcjami/ideami a działaniem politycznym [WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, I KOMPETENCJE]

• Umiejętność dostrzeżenia powiązań pomiędzy konstytucyjnymi ramami prawnymi a instytucjami politycznymi kształtującymi amerykańską politykę [WIEDZA]

Metody i kryteria oceniania:

Dwa sprawdziany w formie eseju do domu (każdy wart 40% łącznej oceny kursu).

10 Zadan po 1 tygodniowo (przez 10 tygodni ) (wszystkie razem są warte 20% całkowitej oceny z kursu).

(Skala od 0 do 6) - doskonałe (>5,6), bardzo dobre (5,0 do 5,59), lepsze niż dobre (4,5 do 4,99), dobre (4,0 do 4,49), dostateczne (3,5 do 3,99), zadowalające (3,0-3,49). niezaliczenie (<3,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Clifford Bates Jr
Prowadzący grup: Clifford Bates Jr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)