Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminar: American Politics and American Political Thought (Proseminarium: Polityka amerykańska i amerykańska myśl polityczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZP011
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminar: American Politics and American Political Thought (Proseminarium: Polityka amerykańska i amerykańska myśl polityczna)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Skrócony opis:

To jest pierwsza część projektu badawczego na poziomie licencjackim. Tutaj studenci będą uczyć się podstawowych umiejętności nie tylko prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych (a konkretnie nauk politycznych), ale także skutecznego pisania pracy badawczej na poziomie studiów licencjackich.

Pełny opis:

BA Proseminarium jest ściśle związane z BA Seminarium oferowanym w semestrze wiosennym. Oba kursy razem pozwalają studentom zdobyć niezbędne umiejętności do opracowania i ukończenia pracy licencjackiej. Choć prace nad wyborem tematu pracy licencjackiej powinny rozpocząć się już w semestrze jesiennym, proseminarium ma głównie na celu zapewnienie studentom umiejętności badawczych i pisarskich, połączonych z ograniczoną liczbą dogłębnych studiów przypadku, które pozwolą im krytycznie analizować

teksty i zjawiska.

Celem tego kursu jest wprowadzenie studentów do zakresu i metod badań w naukach politycznych. Studenci zostaną zapoznani zarówno z podstawowymi zasadami filozofii nauk społecznych, które leżą u podstaw wszystkich metod badawczych, jak i z metodami, które obecnie są wykorzystywane przez studentów nauk politycznych.

Literatura:

Kate Turabian (Williams, Colomb, and Booth eds.), A manual for writers of research papers, theses, and dissertations (Chicago Style) University of Chicago Press.

Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, The Craft of Research 4th edition.

Leanne Powner, Empirical Research and Writing: A Political Science Student’s Practical Guide.

Stephen Van Evera, Guide to Methods in Political Science

Baglione, Writing a Research Paper in Political Science: A Practical Guide to Inquiry, Structure, and Methods.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student:

WIEDZA

Zna i rozumie:

- terminologię, metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych, wybrane tradycje, szkoły badawcze oraz kierunki rozwoju właściwe dla nauk o polityce używane w badaniach nad polityką USA i amerykańską myślą polityczną

- znaczenie uczciwości akademickiej

UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi

- zaplanować projekt badawczy w dziedziny nauk o polityce pod kierunkiem opiekuna naukowego

- sformułować klarowny temat pracy licencjackiej

- opracować roboczą bibliografię do pracy licencjackiej w dziedziny nauk o polityce

- sformułować pytanie badawcze oraz hipotezę

- przygotować roboczy szkic rozdziału pracy licencjackiej w dziedziny nauk o polityce w języku angielskim

- stosować różne metody powszechnie stosowane w badaniach nad polityka amerykańską i amerykańską myślą polityczną, porównać i skontrastować różne metody, wybierając najbardziej efektywne dla danego rodzaju projektu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Jest gotów:

- współdziałać i pracować w parach i w grupie, z szacunkiem wysłuchać i skomentować opinie innych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny:

1. Krótkie zadania - 30% ogólnej oceny.

2. Opracowanie wstępnego tematu - 5% ogólnej oceny.

3. Opracowanie i przedstawienie ostatecznego tematu - 10% ogólnej oceny.

4. Opracowanie hipotezy - 15% ogólnej oceny.

5. Utworzenie roboczej bibliografii badawczej - 15% ogólnej oceny.

6. Utworzenie ogólnego planu projektu badawczego - 20% ogólnej oceny.

7. Prezentacja ustnego podsumowania wykonanego projektu badawczego - 5% ogólnej oceny.

(Skala od 0 do 6) - doskonałe (>5,6), bardzo dobre (5,0 do 5,59), lepsze niż dobre (4,5 do 4,99), dobre (4,0 do 4,49), dostateczne (3,5 do 3,99), zadowalające (3,0-3,49). niezaliczenie (<3,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Clifford Bates Jr
Prowadzący grup: Clifford Bates Jr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Clifford Bates Jr
Prowadzący grup: Clifford Bates Jr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)