Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Academic Writing B2+ (Pisanie tekstów akademickich B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZP201
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Academic Writing B2+ (Pisanie tekstów akademickich B2+)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Academic Writing B2+ to zaawansowany i praktyczny kurs, który rozwija takie umiejętności jak krytyczne czytanie i pisanie tekstów akademickich, formułowanie tezy, pytań i celów badawczych, prowadzenie spójnej argumentacji, a także doskonalenie metod badawczych (praca z bazami publikacji naukowych i archiwami).

Pełny opis:

Academic Writing B2+ to zaawansowany i praktyczny kurs, który rozwija takie jak umiejętności jak krytyczne czytanie i pisanie tesktów akademickich, precyzyjne formułowanie pytań i celów badawczych, prowadzenie spójnej argumentacji, a także doskonalenie metod badawczych (praca z bazami publikacji naukowych i archiwami).

METODY PRACY :

- zajęcia w grupie (dokładny plan zajęć zostanie przedstawiony na pierwszych zajęciach)

- konsultacje indywidualne z wykładowcą/wykładowczynią

- praca w parach i mniejszych grupach nad pracami studentek/studentów (peer-review)

- dyskusje

Literatura:

Eric Hayot, The Elements of Academic Style

Gregory Colomb et al., The Craft of Research

Helen Sword, Stylish Academic Writing

Kate Turabian, A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations

John M. Swales and Christine B. Feak, Academic Writing for Graduate Students, 3rd ed.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student/ka:

WIEDZA

- rozumie, na czym polega akademicki styl i czym jest poprawna struktura tekstu akademickiego;

- wie, czym jest praca badawcza, na czym polega szukanie i wykorzystanie źródeł, jak uniknąć popełnienia plagiatu i zna zasady uczciwości akademickiej;

- zna zasady i konwencje opracowania bibliografii i przypisów;

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi rozróżniać teksty pisane w różnych stylach (styl akademicki a styl potoczny);

- potrafi rozpoznać źródła przydatne w pracy akademickiej;

- potrafi napisać poprawnie tekst akademicki z bibliografią i przypisami

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi pracować w grupie;

- jest otwarty na różne wizje kultury;

- potrafi zająć własne stanowisko wobec wybranych kontrowersji kulturowych i społecznych w Stanach Zjednoczonych;

- umie ocenić pracę kolegów i koleżanek oraz zaproponować poprawki do ich tekstów.

- jest uwrażliwiony na kwestie dyskryminacji w języku;

- posiada umiejętność pracy w parach i w grupie;

- umie ocenić pracę kolegów i koleżanek oraz zaproponować poprawki do ich tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

40% Pisemne zadania na zajęciach

40% Zadania domowe

20% Aktywny udział w zajęciach

Skala ocen:

0-60 – 2

60-70 – 3

71-75 – 3,5

76-85 – 4

86-90 – 4,5

91-95 – 5

96-100 – 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mąkowska
Prowadzący grup: Jędrzej Burszta, Blanka Kotlińska, Emma Oki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mąkowska
Prowadzący grup: Blanka Kotlińska, Emma Oki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)