Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BA Seminar: American Politics and American Political Thought (Seminarium licencjackie: Polityka amerykańska i amerykańska myśl polityczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZS020
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BA Seminar: American Politics and American Political Thought (Seminarium licencjackie: Polityka amerykańska i amerykańska myśl polityczna)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Zajęcia to kontynuacja proseminarium BA. Podczas zajęć studenci przeprowadzą swoje badania i przygotują pracę licencjacką w ramach badań, które prowadzili w trakcie proseminarium. Głównym celem tego seminarium będzie wsparcie studentów w skutecznym ukończeniu zaproponowanych badań oraz przygotowaniu pisemnej pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie ściśle wiąże się i stanowi kontynuację proseminarium licencjackiego oferowanego w semestrze jesiennym. Oba kursy razem pozwalają studentom zdobyć niezbędne umiejętności do opracowania i ukończenia pracy licencjackiej. W trakcie seminarium licencjackiego studenci przeprowadzą swoje badania i opracują pisemną pracę licencjacką na temat i w ramach badań, które prowadzili na proseminarium licencjackim. Celem tego kursu jest wsparcie studentów w skutecznym ukończeniu zaproponowanych badań i przygotowaniu pisemnej pracy, w której te badania zostaną przedstawione. Studenci będą pracować w oparciu o podstawowe zasady filozofii nauk społecznych, które leżą u podstaw wszystkich metod badawczych, a także w oparciu o metody aktualnie stosowane w naukach politycznych. Prowadzący interesuje się następującymi tematami: Historia polityczna Stanów Zjednoczonych (szczególnie tematy dotyczące początków Stanów Zjednoczonych, wojny secesyjnej, okresu postępowego i Nowego Ładu, a także różnych prezydentów i stanowców); Amerykańska myśl polityczna oraz wpływ i źródła zachodniej filozofii politycznej na amerykańską myśl polityczną i konstytucyjną; Konstytucyjne prawo amerykańskie i jego wpływ na kształtowanie i definiowanie polityki amerykańskiej; natura, charakter i procesy instytucji politycznych w Stanach Zjednoczonych (Kongres, Prezydentura, Federalne Departamenty i Agencje, Sądy i Stany).

Literatura:

Kate Turabian (Williams, Colomb, and Booth eds.), A manual for

writers of research papers, theses, and dissertations (Chicago

Style) University of Chicago Press.

Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, The

Craft of Research 4th edition.

Leanne Powner, Empirical Research and Writing: A Political

Science Student’s Practical Guide.

Stephen Van Evera, Guide to Methods in Political Science

Baglione, Writing a Research Paper in Political Science: A

Practical Guide to Inquiry, Structure, and Methods.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student

WIEDZA –

zna/rozumie

- metody i teorie badań z zakresu polityki USA i amerykańskiej myśli politycznej

- współzależność kultury i polityki, relacje pomiędzy zjawiskami politycznymi i społecznymi, interdyscyplinarny charakter badań amerykanistycznych

- strukturę i zasady działania systemu politycznego i instytucji życia politycznego USA

- podstawowe zasady i pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, przede wszystkim dotyczące plagiatu i etyki akademickiej

2. UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi

- sformułować temat badawczy, pytanie badawcze i hipotezy oraz zgromadzić literaturę naukową do prowadzonych przez siebie badań z polityki USA i amerykańskiej myśli politycznej

- zastosować do swoich badań metody używane w naukach o polityce i analizie amerykańskiej myśli politycznej

- porównywać ze sobą metody badań używane w naukach o polityce i analizie amerykańskiej myśli politycznej w celu wyboru najlepszej z nich do prowadzonego przez siebie projektu badawczego

- przygotować prace w języku angielskim z dziedziny polityki USA i amerykańskiej myśli politycznej

- prezentować swoje wyniki badań i bronić swoich opinii

1. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

potrafi

- krytycznie odbierać treści dotyczące polityki USA i amerykańskiej myśli politycznej przekazywane przez media i inne środowiska

- wykorzystywać zdobytą, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu celem formułowania polityki USA i amerykańskiej myśli politycznej własnych opinii

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny i kryteria oceny:

1.Konsultacja pracy licencjackiej na różnych etapach, prowadząca do złożenia ostatecznej wersji pracy.

2. Przesłanie ostatecznej wersji do korekty przed przygotowaniem ostatecznej wersji do oficjalnego przesłania.

3. Przesłanie ostatecznej wersji pracy badawczej.

Kurs kończy się zaliczeniem. Zaliczenie kursu oznacza satysfakcjonujące ukończenie powyższych etapów i przesłanie ostatecznie zatwierdzonej wersji pracy do APD w celu rozpoczęcia procesu egzaminu licencjackiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Clifford Bates Jr
Prowadzący grup: Clifford Bates Jr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)