Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MA Seminar: American Audiovisual Culture and Media (Seminarium magisterskie: Kultura audiowizualna i media w Stanach Zjednoczonych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZS128-AM
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MA Seminar: American Audiovisual Culture and Media (Seminarium magisterskie: Kultura audiowizualna i media w Stanach Zjednoczonych)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

nd

Skrócony opis:

Seminarium dotyczy szeroko pojętych tekstów kultury audiowizualnej, takich jak film, serial telewizyjny, gry wideo, wideo muzyczne, teksty cyfrowe oraz szeroko dotyczące transmedia. W tekstach kultury z ww. mediów studenci w swoich pracach magisterskich analizują różne ich aspekty: narracyjne, medialne, polityczne i estetyczne.

Pełny opis:

Seminarium dotyczy szeroko pojętych tekstów amerykańskiej kultury audiowizualnej ostatnich kilku dekad (starsze teksty również są brane pod uwagę). Wśród nich mogą znajdować się:

* film (szczególnie po roku 1945) i film krótkometrażowy

* serial telewizyjny

* gry wideo i inne współczesne formy gier

* komiksy i powieści graficzne

* wideo muzyczne i narracje muzyczne

* teksty cyfrowe

* transmedia

Wśród możliwych tematów prac magisterskich znajdują się analizy narracji (tematy, postacie, motywy), medium, polityki (konteksty społeczne, ekonomiczne, seksualne etc) oraz aspektów estetycznych (wizualnych i dźwiękowych).

Literatura:

Wybrane pozycje krytyczne:

* Alice Bell, Astrid Ensslin & Hans Kristian Rustad Analyzing Digital Fiction

* Andrew Darley Visual Digital Culture

* Katherine Hayles How We Think

* Linda Hutcheon A Theory of Adaptation

* Henry Jenkins Convergence Culture

* Jesper Juul Half-real. Video Games between Real Rules and Fictional Worlds

* Stephen Keane Cinetech: Film, Convergence, and New Media

* Brooks Landon The Aesthetics of Ambivalence. Rethinking Science Fiction Film in the Age of Electronic (Re)production

* Lev Manovich The Language of New Media

* John Richardson, Claudia Gorbman & Carol Vernallis The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics

* Robert C. Sickels American Film in the Digital Age

* Ethan Thompson and Jason Mittell How To Watch Television

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

* posiada wiedzę dotyczącą najnowszej kultury audiowizualnej w USA

* rozróżnia różne media i formy amerykańskiej kultury audiowizualnej, w tym najnowsze zjawiska

* jest świadomy różnic pomiędzy poszczególnymi mediami audiowizualnymi oraz różnymi metodami analitycznymi stosowanymi w ich analizie

2. UMIEJĘTNOŚCI

* umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

* potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do kultury audiowizualnej w USA

* potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych przejawów współczesnej kultury audiowizualnej w USA

* potrafi wyszukiwać źródła, formułować tezy i udowadniać je używając materiał dowodowy

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

* jest świadomy różnic kulturowych między USA a Europą

* jest otwarty na nowe zjawiska i idee w zakresie kultury audiowizualnej w USA

* rozumie i docenia rolę audiowizualności w kulturze Stanów Zjednoczonych oraz przemiany jakie zaszły w niej pod wpływem technik cyfrowych

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują ocenę na podstawie postępów pracy nad pracą magisterską.

Praktyki zawodowe:

nd

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Paweł Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Paweł Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)