Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminar of French social sciences and humanities / Séminaire français de Sciences Humaines et Sociales

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4901-SFSSH-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminar of French social sciences and humanities / Séminaire français de Sciences Humaines et Sociales
Jednostka: Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot dla studentów II stopnia studiów i III stopnia studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Przedmiot dedykowany programowi:

4EU+KURSY

Skrócony opis:

Seminarium „francuskie nauki społeczne” ma charakter interdyscyplinarny. Przyjęte pojęcie „francuskich nauk społecznych” obejmuje wszystkie dziedziny nauk społecznych ujętych w ich specyfice francuskiej i świata frankofońskiego. Szeroki zakres tematyczny umożliwi studentom zapoznanie się z różnorodnością, wielostronnością i oryginalnością teorii, analiz naukowych oraz polemik, którymi żyje francuskojęzyczny świat intelektualny i zrozumienie ich echa w szerszym kontekście, polskim, europejskim a nawet światowym.

Pełny opis:

Seminarium „francuskich nauk społecznych” oparte na założeniach programowych Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, którego głównym celem jest propagowanie zdobyczy nauk społecznych i humanistycznych świata francuskojęzycznego. Zajęcia są zorganizowane w dwóch seriach: spotkania i debata z zaproszonymi naukowcami francuskojęzycznymi z różnych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych którzy przedstawią swoje badania oraz seansów wprowadzających do klasycznych tekstów. Dyskusję i dialog są w tym wypadku podstawowym czynnikiem kształcenia. Tematy seminaryjnych spotkań otwierają możliwość interdyscyplinarnych analiz socjalnych fenomenów w języku francuskim w świetle szerokiego spektrum naukowego, od antropologii, filozofii, socjologii, po politologię, historię etc.

Oczekiwany jest aktywny udział studentów w przygotowaniu seminariów przez tworzenie zespołów, którym podejmą się przygotowania i prowadzenia dyskusji nad tekstami.

Literatura:

Boudon, Raymond: L’idéologie. - Paris, Fayard, 1986.

Bourdieu, Pierre: Méditations pascaliennes. - Paris, Seuil, 1997.

Charle, Christophe: Homo Historicus: réflexions sur l'histoire, les historiens et les sciences sociales. - Paris, Armand Colin, 2013.

Crozier, Michel: État modeste, état moderne. - Paris, Fayard, 1987.

Guibert, Joël, Jumel, Guy: La socio-histoire. - Paris, Armand Colin, 2002.

Héran, François: Le temps des immigrés. - Paris, Seuil, 2007.

Hermet, Guy: Les populismes dans le monde. - Paris, Fayard, 2001.

Lagroye, Jacques, François, Bastien, Sawicki, Frédéric: Sociologie politique. - Paris, Presses de Sciences Po: Dalloz, 2002.

Latour, Bruno: La fabrique du droit: une ethnographie du Conseil d’État. - Paris, Éditions La Découverte, 2002.

Veyne, Paul: Comment on écrit l'histoire. - Paris, Seuil, 1996.

Wieviorka, Michel: La démocratie à l’épreuve: nationalisme, populisme, ethnicité. - Paris, Éditions La Découverte, 1993.

(dostępne w bibliotece OKF)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- zna najważniejsze nowe teorie z dziedziny francuskich nauk humanistycznych i społecznych;

- potrafi wykorzystać koncepty i kategorie z francuskich nauk humanistycznych i społecznych do celów badawczych i analitycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie obecności, eseju i aktywności:

Obecność podczas spotkań, dopuszczalna nieobecność na jednych zajęciach,

Aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.

Esej: Esej powinien zawierać 6 stron w języku francuskim, strukturę pracy naukowej, tj. zawierać tezę, pytania badawcze, odniesienia do teorii lub danych empirycznych. Prowadzący ocenią poprawność wywodu i styl narracji. Praca powinna być opatrzona przypisami i bibliografią naukową. Esej powinien być powiązany z tematyką spotkań. Praca zostanie sprawdzona w ramach programu antyplagiatowego uczelni. Praca powinna być przesłana mailem do jednego z koordynatorów przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Laurent Tatarenko, Kinga Torbicka
Prowadzący grup: Laurent Tatarenko, Kinga Torbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Laurent Tatarenko, Kinga Torbicka
Prowadzący grup: Laurent Tatarenko, Kinga Torbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Przedmiot dedykowany programowi:

4EU+KURSY

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Konieczna, Laurent Tatarenko
Prowadzący grup: Anna Konieczna, Laurent Tatarenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)