Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Otwarta nauka i podstawy zarządzania danymi badawczymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5100-00RDM-OG
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Otwarta nauka i podstawy zarządzania danymi badawczymi
Jednostka: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza na temat otwartej nauki

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z Otwartą Nauką (ang. Open Science) oraz zarządzaniem danymi badawczymi (ang. Research Data Management – RDM). Zdobyta na zajęciach wiedza będzie przydatna nie tylko w toku studiów, ale także w codziennym życiu zawodowym czy naukowym – studenci będą potrafili samodzielnie przygotować plan i zarządzać danymi badawczymi na potrzeby pracy własnej oraz przenieść nabyte kompetencje na grunt zawodowy, np. przygotowując wnioski projektowe. Zajęcia pozwolą na zapoznanie się z teorią i praktyką: pokażą, jaki wpływ na przebieg pracy ma właściwie sporządzony plan zarządzania danymi.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z Otwartą Nauką (ang. Open Science) oraz zarządzaniem danymi badawczymi (ang. Research Data Management – RDM). Zdobyta na zajęciach wiedza będzie przydatna nie tylko w toku studiów, ale także w codziennym życiu zawodowym czy naukowym – studenci będą potrafili samodzielnie przygotować plan i zarządzać danymi badawczymi na potrzeby pracy własnej oraz przenieść nabyte kompetencje na grunt zawodowy, np. przygotowując wnioski projektowe. Zajęcia pozwolą na zapoznanie się z teorią i praktyką: pokażą, jaki wpływ na przebieg pracy ma właściwie sporządzony plan zarządzania danymi.

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

● Organizacja procesu badawczego

● Czym są dane badawcze

● Tworzenie planu zarządzania danymi badawczymi do pracy własnej studenta

● Narzędzia i umiejętności niezbędne do zarządzania danymi badawczymi

● Promocja zarządzania danymi badawczymi

● Otwarta Nauka (Open Science), Otwarty Dostęp (Open Access), zasady FAIR a zarządzanie danymi badawczymi

Literatura:

● Bryant, R., Lavoie, B., Malpas, C. (2017). A Tour of the Research Data Management (RDM) Service Space. Part 1: The Realities of Research Data Management. Dublin, Ohio. Retrieved from http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/2017/oclcresearch-research-data-management-service-space-tour-2017-a4.pdf

● Buddenbohm, S., Cretin, N., Dijk, E., Gaiffe, B., De Jong, M., Le Teiller-Becquart, N., Minel, J.-L. (2016). State of the art report on open access publishing of research data in the humanities. Retrieved from https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01357208/document

● Carlson, J., Fosmire, M., Miller, C. C., Sapp Nelson, M. (2011). Determining Data Information Literacy Needs: A Study of Students and Research Faculty. Library and the Academy, 11(2), 629–657.

● Childs, S., McLeod, J., Lomas, E., Cook, G. (2014). Opening research data: issues and opportunities. Records Management Journal, 24(2), 142–162. https://doi.org/10.1108/RMJ-01-2014-005

● Cox, A., Verbaan, E. (2018). Exploring Research Data Management. London: Facet Publishing.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Studenci:

1. Zdobędą rozbudowaną wiedzę o zarządzaniu danymi badawczymi i otwartej nauce.

2. Mają pogłębioną refleksję na temat wpływu zarządzania danymi badawczymi na proces planowania, przeprowadzania i komunikowania wyników w badaniach naukowych, zwłaszcza w kontekście otwartej nauki.

3. Mają wiedzę nt. narzędzi do zarządzania danymi badawczymi.

UMIEJĘTNOŚCI

Studenci:

1. Potrafią zidentyfikować i przeanalizować różne typy danych badawczych, w zależności od dyscypliny naukowej i etapu prowadzonych badań.

2. Potrafią wykonać plan zarządzania danymi badawczymi.

3. Potrafią przygotować własne dane badawcze tak, aby nadawały się do ponownego wykorzystania (ang. re-use) i były dostępne w przeznaczonych do nich repozytoriach.

KOMPETENCJE

Studenci:

1. Potrafi zająć się rzecznictwem zarządzania danymi badawczymi i otwartej nauki, wiedzą, jakie korzyści z nich płyną.

2. Potrafią wskazać najodpowiedniejsze narzędzia oraz najlepsze repozytoria do zarządzania i deponowania danych badawczych, w zależności od dyscypliny naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć (lektura zadanych tekstów), zadania wykonywane na zajęciach oraz dyskusja na zajęciach. Praca indywidualna – przygotowanie szkicu planu zarządzania danymi do celów własnej pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Wiorogórska
Prowadzący grup: Maja Bogajczyk, Zuzanna Wiorogórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)