Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka na papierze. Jak badać i wykorzystywać w badaniach ryciny i rysunki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5100-GRSP-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka na papierze. Jak badać i wykorzystywać w badaniach ryciny i rysunki
Jednostka: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem oryginalnych dział sztuki. Przydatna będzie podstawowa wiedza z zakresu znajomości szeroko rozumianej kultury i sztuki. Zajęcia są jednak kierowane do wszystkich studentów i studentek, a zakres tematyczny dostosowywany do uczestników zajęć.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z kolekcjami artystycznymi Uniwersytetu Warszawskiego i

sposobami ich badania. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się w jaki sposób wykorzystywać zasoby uczelni, a także

analogiczne zbiory, jak dzięki nim wzbogacać badania i upowszechniać ich wyniki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z kolekcjami dzieł sztuki na papierze, a w szczególności z artystycznymi zbiorami Gabinetu Rycin BUW . Poznają różnorodne sposoby ich badania. Dowiedzą się w jaki sposób wykorzystywać graficzne zasoby uczelni oraz analogiczne zbiory muzealne i biblioteczne, oraz jak dzięki zbiorom artystycznym wzbogacać badania z różnych dziedzin i upowszechniać ich wyniki. Poznają sylwetki wybitnych artystów i ich twórczość.

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

Kolekcje grafiki i rysunku uniwersyteckiego Gabinetu Rycin – historia i znaczenie

Podstawy rozpoznawania technik graficznych i rysunkowych

Wielcy mistrzowie i ich dzieła

Rysunek architektoniczny

Dzieła sztuki na papierze jako przedmiot badań – metodyka i narzędzia

Grafika i rysunek w badaniach przedmiotowych i interdyscyplinarnych (m.in. historia,

muzykologia, nauki o kulturze, nauki przyrodnicze i in.)

Role, funkcje, znaczenie i wykorzystanie grafiki i rysunku

Literatura:

Béguin, A. (1998). Dictionnaire technique de l’estampe. Paris.

Catafal, J., Oliva, C. (2004). Techniki graficzne. Warszawa.

Griffiths, A. (2004). Prints Printmaking. An introduction to the history and techniques. London.

Griffiths, A. (2016). The Print Before Photography. An introduction to European Printmaking 1550-1820. London.

Koschatzky, W. (1972). Die Kunst der Graphik. Technik, Geschichte, Meisterwerke. Augsburg.

Koschatzky, W. (1977). Die Kunst der Zeichnung. Salzburg.

Kossecka, T. (1999). Gabinet Rycin króla Stanisława Augusta. Warszawa.

Landau, D., Parshall, P. (1994). The Renaissance Print 1470-1550. London.

Miziołek, J. (red.). (2003). Ars et educatio. Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

Paas, J. R. (2001). Augsburg, die Bilderfabrik Europas. Augsburg.

Parshall, P., Schoch, R. (2005). Origins of European Printmaking: Fifteenth-Century Woodcuts and Their Public. Washington DC.

Sawicka, S., Mrozińska, M. (1980). Polskie kolekcjonerstwo grafiki i rysunku. Warszawa.

Stijnman, A. (2012). Engraving and Etching 1400-2000. A History of the Development of Manual Intaglio Printmaking Processes. Houten.

Stijnman, A., Savage, E. (2015). Printing colour 1400-1700: history, techniques, functions and receptions. Leiden, Boston.

Talbierska, J. (red.) (2014). Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Teoria i praktyka. Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Studenci i Studentki:

Posiadają podstawową wiedzę na temat roli i funkcji dzieł graficznych i rysunkowych w okresie nowożytnym.

Posiadają wiedzę na temat wykorzystania materiału ikonograficznego w badaniach z zakresu różnych dziedzin.

Posiadają podstawowe informacje o zasobach artystycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

Studenci i Studentki:

Posiadają podstawowe umiejętności badawcze pozwalające rozpoznać główne techniki graficzne i rysunkowe.

Potrafią wykorzystać odpowiednie narzędzia badawcze do analizy i interpretacji dzieł sztuki na papierze.

Potrafią wykorzystać literaturę przedmiotu, muzealne i biblioteczne zbiory oraz bazy danych do pozyskania materiału badawczego lub/i materiału wzbogacającego prace licencjackie lub/i magisterskie.

Potrafią krytycznie wykorzystać dzieła graficzne i rysunkowe w typowych sytuacjach profesjonalnych z różnych dziedzin.

Potrafią rozpoznać różne typy dzieł przechowywanych w muzeach i bibliotekach.

KOMPETENCJE

Studenci i Studentki:

Mają świadomość znaczenia nowożytnej grafiki i rysunku w badaniach interdyscyplinarnych z różnych dziedzin.

Mają świadomość odpowiedzialności za zachowanie światowego i krajowego dziedzictwa kulturowego, standardów upowszechniania, bezpieczeństwa i ochrony dzieł sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność na zajęciach, dyskusja, praca z obiektem, krótkie prace pisemne na zadany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład z elementami warsztatu, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Biłozór-Salwa
Prowadzący grup: Małgorzata Biłozór-Salwa, Urszula Dragońska, Izabela Przepałkowska, Jolanta Talbierska, Przemysław Wątroba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład z elementami warsztatu - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład z elementami warsztatu, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Dragońska
Prowadzący grup: Małgorzata Biłozór-Salwa, Urszula Dragońska, Izabela Przepałkowska, Przemysław Wątroba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład z elementami warsztatu - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)