Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akademickie zasoby informacyjne i narzędzia publikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5100-OUIS-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Akademickie zasoby informacyjne i narzędzia publikacyjne
Jednostka: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębianie kompetencji informacyjnych studentów poprzez zapoznanie uczestników zajęć z ofertą zasobów informacyjnych i wyszukiwawczych dostępnych na UW oraz ogólnodostępnych w sieci internet. Uczestnicy poznają narzędzia usprawniające proces pisania prac zaliczeniowych, dyplomowych i naukowych. Zajęcia przybliżają również koncepcje związane z otwartością w nauce, które uczestnicy mogą w praktyczny sposób wykorzystać w trakcie studiów oraz w pracy zawodowej.

Pełny opis:

Uczestnicy rozwiną swoje kompetencje informacyjne zapewniające efektywne korzystanie ze źródeł informacji zarówno w czasie studiów, jak i w późniejszym życiu zawodowym. Poznają źródła informacyjne, rozwiną umiejętności korzystania z elektronicznych źródeł informacji oraz narzędzi przydatnych podczas pisania różnego typu prac o charakterze naukowym. Prezentowane na kursie przykłady wyszukiwań i ćwiczeń sprawdzających umiejętności wyszukiwania będą ukierunkowane na przygotowanie uczących się do korzystania z różnych dostępnych sposobów przeszukiwania zasobów tradycyjnych i online. Zajęcia wyposażą studentów nie tylko w wiedzę i umiejętności pozwalające na korzystanie z różnego rodzaju zasobów bibliotecznych, ale także na samodzielne wyszukiwanie źródeł bibliograficznych dostępnych w sieci internet, ich ocenę oraz selekcję. Część zajęć będzie miała charakter warsztatowy. Ćwiczenia poświęcone zostaną m.in. rozwijaniu praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi do wyszukiwania źródeł informacji i literatury oraz tworzenia przypisów i bibliografii w tekście.

Przedstawione zostaną również założenia otwartej nauki (open science), jako wprowadzenie do zasad otwartego publikowania i korzystania z otwartych zasobów informacyjnych, w tym otwartych zasobów edukacyjnych (OZE).

Literatura:

 Shishenkova, M. (2016). Wiarygodność informacji w epoce cyfrowej: przegląd wybranych koncepcji. Zagadnienia Informacji Naukowe, vol. 54, nr 1, s. 85-94.

 Dabrowski de Flores, B. (2019). Open science and citizen science: a great chance for research? [w:] red. Piotr Wachowiak. Wyzwania współczesnej gospodarki w badaniach doktorantów i młodych naukowców. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 31-42.

 Bednarek-Michalska, B. (2010). Otwarta nauka. Open Access. (online) https://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/47/open_access.pdf?sequence=1

 Przewodnik po otwartej nauce. Warszawa ICM UW 2009. (online) http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=44002 .

 Grodecka, K., Śliwowski, K. (2014). Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych. (online) https://delibra.bg.polsl.pl/publication/25771

 Foster, E. D., & Deardorff, A. (2017). Open science framework (OSF). Journal of the Medical Library Association: Journal of the Medical Library Association, 105(2), 203. (online) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5370619/

 Butcher, N. (2015). Basic guide to open educational resources (OER). (online) https://ton.oer4pacific.org/id/eprint/25/

Efekty uczenia się:

Po przeprowadzonych zajęciach student/ka:

• zna i rozumie:

 własne potrzeby informacyjne oraz konieczność kształtowania kompetencji informacyjnych;

 metody korzystania z zasobów informacyjnych i narzędzi wyszukiwawczych dostępnych w bibliotekach;

 narzędzia usprawniające proces edycji tekstu naukowego;

 zna i rozumie, co oznacza idea otwartości w nauce;

• potrafi:

 samodzielnie identyfikować naukowe i relewantne źródła informacji, w tym w otwartym dostępie (open access);

 wyszukiwać oraz interpretować informacje;

 korzystać z zasobów informacyjnych (katalogi biblioteczne, zasoby elektroniczne, bazy i inne źródła informacyjne i edukacyjne dostępne online;

 korzystać z zaawansowanych narzędzi do edycji tekstu naukowego;

 korzystać z narzędzi służących do automatyzacji procesu cytowania śródtekstowego i tworzenia bibliografii załącznikowej;

• jest gotowy/a do:

 rozwiązywania swoich potrzeb informacyjnych i problemów wyszukiwawczych;

 uświadomienia sobie konieczności ciągłego pogłębiania swoich kompetencji informacyjnych jako wkład w rozwój społeczeństwa informacyjnego;

 realizowania w prawidłowy sposób pisemnych prac o charakterze naukowym;

 uświadomienia sobie, stosowania oraz propagowania idei otwartości w nauce

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach. Dopuszczalne dwie nieobecności.

Przedmiot - Zaliczenie na ocenę

80% - prace cząstkowe (ćwiczenia i prace zadawane do wykonania na zajęciach i w domu) (min. 60% poprawnie wykonanych zadań – ocena dostateczna, 75% - ocena dobra, 90% - ocena bardzo dobra),

20 % - aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład z elementami warsztatu, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Lilianna Nalewajska
Prowadzący grup: Anna Białanowicz-Biernat, Anna Gimlewicz, Jakub Gniadzik, Lilianna Nalewajska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład z elementami warsztatu - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)