Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MatchIT

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7600-MIT-OG
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MatchIT
Jednostka: Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Turniej kreatywny MatchIT to nietypowe zajęcia ogólnouniwersyteckie i, jednocześnie, zajęcia obowiązkowe dla studentów MIM (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) organizowane we współpracy z Inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie zakłada pracę około 100 studentów Uniwersytetu Warszawskiego w interdyscyplinarnych zespołach. Uczestnicy, podzieleni na 5 – 7 osobowe zespoły, będą mieli za zadanie opracować oryginalne rozwiązania produktu cyfrowego będącego odpowiedzią na realne potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

UWAGA! Nie są wymagane żadne umijętności związane z programowaniem.

Pełny opis:

Dla kogo?

Przedmiot będzie idealny dla osób, które chciałyby:

● poznać proces projektowania aplikacji mobilnych i stron www,

● pracować w interdyscyplinarnych zespołach ze studentami z różnych wydziałów UW,

● pracować nad projektem pod okiem mentorów,

● stworzyć praktyczne rozwiązanie problemu przy wykorzystaniu technologii informatycznych,

● wypracować rozwiązanie odpowiadające na aktualne problemy osób z niepełnosprawnościami,

● chodzić na fajny i przydatny OGUN.

Jak będą wyglądały zajęcia?

W trakcie trzech weekendowych spotkań studenci działający w interdyscyplinarnych zespołach, pracują nad cyfrowymi rozwiązanimi wspomagającymi osoby z niepełnosprawnościami. Efektem tej pracy powinien być produkt cyfrowy o charakterze biznesowym.

Na przedmiot składają się zjazdy.

W trakcie trzech weekendowych spotkań studenci działający w interdyscyplinarnych zespołach, pracują nad cyfrowymi rozwiązaniami w wybranej w danym semestrze tematyce. Efektem tej pracy powinien być produkt cyfrowy o potencjale wdrożeniowym.

W wymiarze godzinowym zajęć uwzględniony jest czas na pracę własną studentów: analiza wyników oraz wdrożenie do zaproponowanego rozwiązania. W tym czasie uczestnicy konsultują swoje projekty z opiekunem grupy!

Czego się nauczycie?

● tworzenia projektu cyfrowego od inspiracji do wersji testowej,

● tworzenia projektu będącego realną odpowiedzią na potrzeby,

● czerpania wiedzy oraz doświadczeń od mentorów i praktyków,

● pracy w interdyscyplinarnym zespole,

● atrakcyjnego prezentowania projektów.

UWAGA! Nie są wymagane żadne umijętności związane z programowaniem.

Efekty uczenia się:

Kompetencje społeczne:

PI, PII, PIII/ K 04 Swoim zachowaniem stanowi wzór postaw etycznych i moralnych. Godnie reprezentuje swoje wartości i zasady.

PI, PII, PIII/ K 01 Ma świadomość znaczenia samorozwoju (ma motywację wewnętrzną) oraz wagi własnej postawy odpowiedzialności i proaktywności. Wie kiedy i po co korzystać z pracy zespołowej, coachingu czy mentoringu.

Umiejętności:

PII/U 16 Potrafi pracować dla wspólnych efektów.

PI/U 05 Potrafi zauważać istotne komunikaty werbalne i niewerbalne oraz dokonywać prawidłowej ich interpretacji. Potrafi zadawać odpowiednie pytania i argumentować.

PIII/U 22 Używa strategii kreatywności do rozwiązywania problemów, konfliktów.

PI/U 02 Posiada umiejętność modyfikowania własnych emocji w pożądanym kierunku, w tym odreagowywania skutków stresu i radzenia sobie z porażkami.

Wiedza:

PI/W 11 Ma wiedzę na temat prawidłowości komunikowania się, w tym zna modele i strategie skutecznego komunikowania się, autoprezentacji oraz multimedialnej prezentacji.

PI/W 09 Zna zasady budowy wartości dla klienta.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Składa się na nią: obecność, aktywność na zajęciach i stworzenie projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Országh-Szturo, Aleksy Schubert
Prowadzący grup: Aleksy Schubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Turniej kreatywny MatchIT to nietypowe zajęcia ogólnouniwersyteckie i, jednocześnie, zajęcia obowiązkowe dla studentów MIM (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) organizowane we współpracy z Inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie zakłada pracę około 100 studentów Uniwersytetu Warszawskiego w interdyscyplinarnych zespołach. Uczestnicy, podzieleni na 5 – 7 osobowe zespoły, będą mieli za zadanie opracować oryginalne rozwiązania produktu cyfrowego będącego odpowiedzią na realne potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

Pełny opis:

Dla kogo?

Przedmiot będzie idealny dla osób, które chciałyby:

● poznać proces projektowania aplikacji mobilnych i stron www,

● pracować w interdyscyplinarnych zespołach ze studentami z różnych wydziałów UW,

● pracować nad projektem pod okiem mentorów,

● stworzyć praktyczne rozwiązanie problemu przy wykorzystaniu technologii informatycznych,

● wypracować rozwiązanie odpowiadające na aktualne problemy osób z niepełnosprawnościami,

● chodzić na fajny i przydatny OGUN.

Jak będą wyglądały zajęcia?

W trakcie czterech weekendowych spotkań studenci działający w interdyscyplinarnych zespołach, pracują nad cyfrowymi rozwiązanimi problemów społecznych a efektem tej pracy powinien być produkt cyfrowy o charakterze biznesowym.

Na przedmiot składają się 4 zjazdy.

W trakcie czterech weekendowych spotkań studenci działający w interdyscyplinarnych zespołach a efektem tej pracy powinien być produkt cyfrowy o potencjale wdrożeniowym.

Plan spotkań:

I weekend spotkań (27.10.2023, 16:30-20:30):

otwarta konferencja inspiracyjna, gdzie zewnętrzni eksperci w formie 15 minutowych wystąpień będą poruszać tematy tj.: przyszłość branży IT; dla jakich przestrzeni można tworzyć rozwiązania IT; jakie są problemy współczesnego świata, które można udoskonalić dzięki technologiom informatycznym,

podział uczestników na zespoły, team building

Następnie: czas na pracę własną studentów przy wsparciu mentorów: analiza rynku, testowanie opinii potencjalnych klientów.

II weekend spotkań (18.11.2023, 9:30-18:00, MIM UW):

prelekcja: jak planujemy zmianę – narzędzie Lean Canvas

prelekcje: walidacja i prototypowanie

tworzenie rozwiązań i budowanie prototypów: praca własna przy wsparciu mentorów

Następnie: czas na pracę własną studentów: analiza wyników oraz wdrożenie do zaproponowanego rozwiązania. W tym czasie uczestnicy konsultują swoje projekty z opiekunem grupy.

III weekend spotkań:

Piątek (08.12.2023, 16:30-20:30, online):

prelekcja: Przygotowanie prezentacji cz. I – prezentowanie treści

praca własna, przy wsparciu mentorów, nad przygotowaniem prezentacji wizualnej

Sobota (09.12.2023, 9:30-18:00, MIM UW):

prelekcja: Przygotowanie prezentacji, cz. II – sztuka prowadzenie wypowiedzi publicznych

przygotowanie do prezentacji: praca własna przy wsparciu mentorów

demo night czyli wieczór, gdzie zaprezentują się wszystkie projekty

Czego się nauczycie?

● tworzenia projektu cyfrowego od inspiracji do wersji testowej,

● tworzenia projektu będącego realną odpowiedzią na potrzeby,

● czerpania wiedzy oraz doświadczeń od mentorów i praktyków,

● pracy w interdyscyplinarnym zespole,

● atrakcyjnego prezentowania projektów.

Zajęcia prowadzone będą za pomocą narzędzi Google Meet, ZOOM oraz Kampus COME

Uwagi:

Z uwagi na fakt, że zajęcia ogólnouniwersyteckie MatchIT prowadzone są we współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz są częścią obowiązkowego przedmiotu "Idee i informatyka" prowadzonego przez dr hab Aleksego Schuberta, studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki nie mogą uczęszczać na ten przedmiot w ramach rejestracji żetonowej.

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące przedmiotu prosimy kierować na oguny@inkubator.uw.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Országh-Szturo, Aleksy Schubert
Prowadzący grup: Aleksy Schubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Turniej kreatywny MatchIT to nietypowe zajęcia ogólnouniwersyteckie i, jednocześnie, zajęcia obowiązkowe dla studentów MIM (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) organizowane we współpracy z Inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie zakłada pracę około 100 studentów Uniwersytetu Warszawskiego w interdyscyplinarnych zespołach. Uczestnicy, podzieleni na 5 – 7 osobowe zespoły, będą mieli za zadanie opracować oryginalne rozwiązania produktu cyfrowego będącego odpowiedzią na realne potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

Pełny opis:

Dla kogo?

Przedmiot będzie idealny dla osób, które chciałyby:

● poznać proces projektowania aplikacji mobilnych i stron www,

● pracować w interdyscyplinarnych zespołach ze studentami z różnych wydziałów UW,

● pracować nad projektem pod okiem mentorów,

● stworzyć praktyczne rozwiązanie problemu przy wykorzystaniu technologii informatycznych,

● wypracować rozwiązanie odpowiadające na aktualne problemy osób z niepełnosprawnościami,

● chodzić na fajny i przydatny OGUN.

Jak będą wyglądały zajęcia?

W trakcie czterech weekendowych spotkań studenci działający w interdyscyplinarnych zespołach, pracują nad cyfrowymi rozwiązanimi problemów społecznych a efektem tej pracy powinien być produkt cyfrowy o charakterze biznesowym.

Na przedmiot składają się 4 zjazdy.

W trakcie czterech weekendowych spotkań studenci działający w interdyscyplinarnych zespołach a efektem tej pracy powinien być produkt cyfrowy o potencjale wdrożeniowym.

Plan spotkań:

I weekend spotkań (27.10.2023, 16:30-20:30):

otwarta konferencja inspiracyjna, gdzie zewnętrzni eksperci w formie 15 minutowych wystąpień będą poruszać tematy tj.: przyszłość branży IT; dla jakich przestrzeni można tworzyć rozwiązania IT; jakie są problemy współczesnego świata, które można udoskonalić dzięki technologiom informatycznym,

podział uczestników na zespoły, team building

Następnie: czas na pracę własną studentów przy wsparciu mentorów: analiza rynku, testowanie opinii potencjalnych klientów.

II weekend spotkań (18.11.2023, 9:30-18:00, MIM UW):

prelekcja: jak planujemy zmianę – narzędzie Lean Canvas

prelekcje: walidacja i prototypowanie

tworzenie rozwiązań i budowanie prototypów: praca własna przy wsparciu mentorów

Następnie: czas na pracę własną studentów: analiza wyników oraz wdrożenie do zaproponowanego rozwiązania. W tym czasie uczestnicy konsultują swoje projekty z opiekunem grupy.

III weekend spotkań:

Piątek (08.12.2023, 16:30-20:30, online):

prelekcja: Przygotowanie prezentacji cz. I – prezentowanie treści

praca własna, przy wsparciu mentorów, nad przygotowaniem prezentacji wizualnej

Sobota (09.12.2023, 9:30-18:00, MIM UW):

prelekcja: Przygotowanie prezentacji, cz. II – sztuka prowadzenie wypowiedzi publicznych

przygotowanie do prezentacji: praca własna przy wsparciu mentorów

demo night czyli wieczór, gdzie zaprezentują się wszystkie projekty

Czego się nauczycie?

● tworzenia projektu cyfrowego od inspiracji do wersji testowej,

● tworzenia projektu będącego realną odpowiedzią na potrzeby,

● czerpania wiedzy oraz doświadczeń od mentorów i praktyków,

● pracy w interdyscyplinarnym zespole,

● atrakcyjnego prezentowania projektów.

Zajęcia prowadzone będą za pomocą narzędzi Google Meet, ZOOM oraz Kampus COME

Uwagi:

Z uwagi na fakt, że zajęcia ogólnouniwersyteckie MatchIT prowadzone są we współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz są częścią obowiązkowego przedmiotu "Idee i informatyka" prowadzonego przez dr hab Aleksego Schuberta, studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki nie mogą uczęszczać na ten przedmiot w ramach rejestracji żetonowej.

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące przedmiotu prosimy kierować na oguny@inkubator.uw.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)