Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość - Otwórz Głowę!

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7600-POG-OG
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość - Otwórz Głowę!
Jednostka: Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Bazę przedmiotu stanowią zagadnienia z:

- szeroko rozumianej przedsiębiorczości,

- pracy projektowej,

- pracy zespołowej.

Całość zajęć oparta została o metodę aktywnego, warsztatowego nauczania oraz narzędzia łączące teorię z praktyką.

Oprócz wiedzy teoretycznej dotyczącej modeli biznesowych, zarządzania zasobami ludzkimi, myślenia projektowego, studenci będą rozwijać swoje kompetencje miękkie m.in. poprzez metodę ‘learning by doing’.

Pełny opis:

Zajęcia uruchamiają przedsiębiorcze działanie studentów poprzez działania budujące katalog „cech przedsiębiorczych”: otwartość, sprawczość, proaktywność, odwagę, pasję, relacyjność, kooperację, kreatywność, decyzyjność, planowanie, projektowanie, szacowanie, weryfikowanie, sprzedawanie. Uczestnicy zajęć - poprzez eksperymentowanie i prowadzenie zespołowych projektów („learning by doing”) - rozwijają kompetencje miękkie niezbędne w życiu osobistym, jak i zawodowym. Zajęcia umożliwiają nabycie konkretnej wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania projektem, pracy zespołowej i wyposażają studentów w narzędzia, które umożliwiają im przeprowadzenie rzeczywistego projektu i weryfikację swoich kompetencji w świecie zewnętrznym (poza inny wydział lub poza UW).

Zajęcia odbywają się na trzech poziomach:

- intrapersonalnym – indywidualne kompetencje, nastawienia, postawy i doświadczenia – z naciskiem na planowanie rozwoju,

- interpersonalnym – testowanie pracy w grupie, zdolności do kooperacji, zarządzanie pracą innych ludzi i sieciowania się (poza własnym zespołem),

- kontekstu – czyli rozumienia i nawigowania po kontekście i obszarach, na które oddziałujemy (systemy, instytucje, organizacje).

Student po przejściu bloku zajęć z przedmiotu "Przedsiębiorczość - Otwórz głowę" powinien mieć kompetencje do lepszego poruszania się po wszystkich trzech poziomach i powinien rozumieć ich wzajemne współoddziaływanie.

Zajęcia odbywają się według scenariusza:

Blok 1: praca w zespole, ja w zespole

Aktywne warsztaty z pracy zespołowej – analizy kompetencji własnych na matrycy kompetencji zespołu, analiza własnej roli.

Blok 2: Empatia i rozumienie potrzeb

Jak tworzyć produkty, których potrzebuje odbiorca, wykorzystanie metody Design Thinking.

Blok 3: Zarządzanie innowacjami

Jak tworzyć innowacje i znajdować nieoczywiste rozwiązania, wykorzystanie modelu Blue Ocean Strategy.

Blok 4: Definiowanie problemów i analiza rynku

Zbudowanie matrycy obszarów, z których studenci, podzieleni na mniejsze zespoły, będą wybierać tematy własnych projektów. Wykorzystanie wiedzy z poprzednich bloków w praktyce – analiza potrzeb potencjalnych klientów.

Blok 5: Tworzenie rozwiązań i prototypowanie

Poznanie praktycznych metod tworzenia, prototypowania oraz testowania hipotez projektowych.

Blok 6: Budowanie modelu biznesowego (Lean Model Canvas) i planowanie działań

Spojrzenie na projekt z szerokiej perspektywy otoczenia biznesowego, analiza poszczególnych parametrów.

Blok 7: Autoprezentacje

Wprowadzenie do prezentowania rozwiązań, podstawowe informacje, jak zrobić atrakcyjne prezentacje i jak sensownie mówić.

Blok 8: Prezentacje projektów w ramach Demo Night

Wieczorne spotkanie uczestników wszystkich grup, konkurs na najlepsze rozwiązania.

Dla kogo?

Przedmiot będzie idealny dla osób, które chciałyby:

● nauczyć się pracy projektowej oraz jak wytwarzać innowacje,

● rozwijać swoje pomysły,

● stworzyć rozwiązanie dla realnego problemu,

● poznać pracę w zespole projektowym,

● robić coś poza samym studiowaniem,

● chodzić na fajny i praktyczny OGUN.

Jak będą wyglądały zajęcia?

Przedmiot będzie prowadzony w formie warsztatowej przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi aktywizacji, tj. jak praca zespołowa, zadania kreatywne, Przez semestr uczestnicy przejdą przez proces tworzenia projektu społecznego lub biznesowego, nad którym czuwać będzie prowadzący - doświadczony trener praktyk. Na koniec semestru odbędzie się tzw. Demo Night, podczas którego zespoły wszystkich 7 grup zajęciowych zaprezentują swoje projekty.

Czego się nauczycie?

● Jak tworzyć innowacje (metoda Design Thinking, Blue Ocean Strategy),

● Planowania na modelu Lean Canvas,

● Analizy danych, prowadzenia wywiadów

● Budżetowania,

● Tworzenia prototypów,

● Pracy w grupie projektowej,

● Przedsiębiorczego myślenia.

Na zajęciach posuszone zostaną tematyki związane z szerokopojętym AI.

Literatura:

Daniel H. Pink, Drive. The Surprising Truth about what Motivates Us.

Daniel H. Pink, To Sell is Human. The Surprising Truth about Moving Others

Coyle Daniel, Kod talentu. Jak zostać geniuszem

Efekty uczenia się:

Wiedza:

PI/W 08 Rozumie różnice w podejściu marketingowym i sprzedażowym do klientów i rynku.

PI/W 02 Ma wiedzę o podstawach psychologicznego funkcjonowania w kontekście przedsiębiorczości i metodach wzmacniania indywidualnej przedsiębiorczości.

PI/W 01 Zna pojęcie przedsiębiorczości uwzględniające wiedzę z obszaru psychologii i biznesu.

Umiejętności:

PI/U 03 Potrafi identyfikować własne mocne strony oraz źródła wewnętrznych barier i zna sposoby radzenia sobie z wewnętrznymi barierami .

Kompetencje społeczne:

PI/K 06 Ma rozwiniętą ciekawość świata i wyobraźnię przedsiębiorczą.

PI, PII, PIII/ K 04 Swoim zachowaniem stanowi wzór postaw etycznych i moralnych. Godnie reprezentuje swoje wartości i zasady.

PI, PII, PIII/ K 02 Wie kiedy i po co korzystać z pracy zespołowej.

Efekty kształcenia na podstawie: „Program kształcenia w obszarze przedsiębiorczości” 

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Składa się na nią: obecność, aktywność na zajęciach i stworzenie projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Országh-Szturo
Prowadzący grup: Hanna Országh-Szturo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Bazę przedmiotu stanowią zagadnienia z:

- szeroko rozumianej przedsiębiorczości,

- pracy projektowej,

- pracy zespołowej.

Całość zajęć oparta została o metodę aktywnego, warsztatowego nauczania oraz narzędzia łączące teorię z praktyką.

Oprócz wiedzy teoretycznej dotyczącej modeli biznesowych, zarządzania zasobami ludzkimi, myślenia projektowego, studenci będą rozwijać swoje kompetencje miękkie m.in. poprzez metodę ‘learning by doing’.

Pełny opis:

Zajęcia uruchamiają przedsiębiorcze działanie studentów poprzez działania budujące katalog „cech przedsiębiorczych”: otwartość, sprawczość, proaktywność, odwagę, pasję, relacyjność, kooperację, kreatywność, decyzyjność, planowanie, projektowanie, szacowanie, weryfikowanie, sprzedawanie.

Uczestnicy zajęć - poprzez eksperymentowanie i prowadzenie zespołowych projektów („learning by doing”) - rozwijają kompetencje miękkie niezbędne w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Zajęcia umożliwiają nabycie konkretnej wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania projektem, pracy zespołowej i wyposażają studentów w narzędzia, które umożliwiają im przeprowadzenie rzeczywistego projektu i weryfikację swoich kompetencji w świecie zewnętrznym (poza inny wydział lub poza UW).

Uwagi:

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące przedmiotu prosimy kierować na oguny@inkubator.uw.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Országh-Szturo
Prowadzący grup: Hanna Országh-Szturo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Országh-Szturo
Prowadzący grup: Hanna Országh-Szturo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)