Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o państwie i prawie 4100-1SNOPPO
Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Nauka o państwie i prawie 4100-1SNOPPO
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 14
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Izolda Bokszczanin-Gołaś
Literatura:

HEYWOOD A., Politologia, Warszawa 2010, rozdz. 1,2,4,5,6,7,8,19,18.

HEYWOOD A., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa PWN 2009, r. 1,3, 4, 5, 7,8 12 Żyro T., Wstęp do politologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004

WINCZOREK P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2005.

ZIELIŃSKI E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006

Szostak W, Zarys teorii polityki, Toruń 2007

Szczupaczyński J., Władza i społeczeństwo, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1995,

Zakres tematów:

Analizie poddany zostanie przedmiot oraz funkcje nauki o polityce, a także rozwój myśli politycznej i nauki o polityce z perspektywy historycznej, status politologii we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, jej literatura oraz metody badawcze. Zajęcia poświęcone będą podstawowym zagadnieniom nauki o polityce. Omówione zostanie pojęcie i istota państwa, koncepcje genezy państwa w wybranych doktrynach starożytnych, średniowiecznych, nowożytnych i współczesnych oraz typy i formy państw. Zdefiniowane zostaną pojęcia reżimu politycznego, formy rządów, ustroju terytorialnego państwa. Przeanalizowane zostaną pojęcia państwo, społeczeństwo, naród i jednostka oraz ich relacje w rozwoju historycznym; mniejszości narodowe i etniczne; naród jako wspólnota polityczna oraz naród jako wspólnota kulturowa. Państwo narodowe, jego przemiany. Przemiany w dziejach państwa: reforma, rewolucja, transformacja, integracja, globalizacja. Zamach stanu. Sposoby uprawiania polityki. Wzajemne relacje między państwem, polityką a wojną. Zależności między polityką a etyką. Pojęcie i koncepcje władzy politycznej oraz jej legitymizacji. Scharakteryzowane i poddane porównaniu zostaną reżimy demokratyczny, autorytarny i totalitarny. Omówione zostaną sposoby definiowania polityki i różnorodne jej koncepcje. Granice polityczności. Pojęcie systemu politycznego i jego elementy - główne ujęcia. Podstawowe kategorie polityki. Podmioty polityki. Działania polityczne. Stosunki polityczne. Instytucje polityczne. Decyzje polityczne. Wartości i normy polityczne. Kultura polityczna, jej komponenty i typy. Przywództwo polityczne.

Problematyka zajęć:

1. Politologia jako dyscyplina nauki

2. Podstawowe kategorie polityczne

3. Od państwa tradycyjnego do narodowego

4. Struktura państwa

5. Państwo jako podmiot życia politycznego

6. Państwo w czasach zmiany

7. Władza polityczna

8. Reżimy polityczne

9. Zmiana w dziejach państwa

10. Elity a przywództwo polityczne

11. Państwo a wojna i pokój

12. Działania polityczne

13. Determinanty polityki

14. Podsumowanie/kolokwium

Metody dydaktyczne:

pogadanka - metoda podająca oraz prezentacje (Power Point), zadania angażujące studentów,praca z tekstem - analiza krytyczna treści, prezentacje (power point, prezi) cząstkowych zagadnień z tematu zajęć, dyskusja studencka - rozwiązywanie postawionego problemu

w systemie synchronicznym na platformie Google Meet,

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) (0-20 pkt)

- przygotowanie - prezentacji (0-10 pkt)

- udział w debacie studenckiej (0-10 pkt)

- test pisemny: trzyczęściowy, zawierający pytania otwarte, pytania do uzupełnienia /wyboru, czas pisania 60 minut. (platforma Kampus) (0-60 pkt)

Uwagi:

grupa III

zajęcia zdalne synchroniczne na platformie Google Meet (z wykorzystaniem Google Classroom/ Kampus) w terminach zgodnych z kalendarzem zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.