Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 3700-SEMM2-AL
Rok akademicki 2020/21
Seminarium magisterskie, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 3700-SEMM2-AL
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (zakończony)
Seminarium magisterskie (SEM-MGR), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 08
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ivan Dimitrijević, Paweł Stępień
Literatura:

Anna Burzyńska, Dekonstrukcja i interpretacja. Kraków 2001.

Paweł Dybel, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera. Kraków 2004 (stąd rozdziały: Uniwersalność rozumienia w naukach humanistycznych oraz Co to jest prawda?).

Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja. Przeł. Tomasz Bieroń. Kraków 2008.

Filozofia i etyka interpretacji. Red. Adam F. Kola, Andrzej Szahaj. Kraków 2007.

Stephen Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane. Redakcja i wstęp Krystyna Kujawińska-Courtney. Kraków 2006.

Jerome McGann, Philology in a New Key. „Critical Inquiry”, Vol. 39, No. 2 (Winter 2013), pp. 327-346.

Scott Pound, Jerome J. McGann, The Amoderns: Towards Philology in a New Key. A Feature Interview with Jerome J. McGann [w:] „Amodern” 1: The Future of the Scholarly Journal (http://amodern.net/article/interview-with-jerome-mcgann/).

Katarzyna Rosner, Paul Ricoeur - filozoficzne źródła jego hermeneutyki [w:] Paul Ricoeur, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism. Wybrała i wstępem poprzedziła Katarzyna Rosner. Przeł. Piotr Graff i Katarzyna Rosner. Warszawa 1989, s. 5-60.

Janusz Sławiński, Miejsce interpretacji. Gdańsk 2006.

Paweł Stróżyk, Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznawczym na przykładzie Drzwi Gnieźnieńskich. Poznań 2011.

Andrzej Szahaj, O interpretacji. Kraków 2014.

Tożsamość kulturoznawstwa. Pod red. Andrzeja Pankowicza, Jarosława Rokickiego, Pawła Plichty. Kraków 2008.

Anna Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki - różne kultury. Przeł. Izabela Duraj-Nowosielska. Warszawa 2007.

Ponadto teksty naukowe oraz źródła wybrane w porozumieniu z uczestnikami seminarium.

Zakres tematów:

Seminarium przygotowuje do pisania prac magisterskich o tekstach kultury, ujmowanych interdyscyplinarnie w ich macierzystym kontekście kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów kulturowych Wschodu i Zachodu Europy, dialogów i sporów ideowych oraz związków pomiędzy literaturą, estetyką, filozofią, teologią i ikonografią.

1) Zajęcia kształcą i doskonalą umiejętności świadomego wyboru przedmiotu i metody badań, określania i opracowywania tematu rozprawy, rozplanowania i pisania pracy magisterskiej.

2) Kształcą i doskonalą umiejętności analizy, interpretacji i krytycznej oceny tekstów naukowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich uwarunkowania kulturowe.

3) Kształcą i doskonalą umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury w ich macierzystym kontekście kulturowym.

Seminarium kształtuje postawę szacunku wobec różnych tradycji kulturowych, umiejętność świadomego dokonywania ich oceny, postawę rzetelności badawczej, umiejętność uargumentowanej oceny ustaleń innych badaczy oraz umiejętność podejmowania rzeczowej dyskusji, także w gronie dyskutantów wywodzących się z różnych tradycji badawczych i kulturowych.

W ramach seminarium realizowane będą kolejno następujące zadania:

1. Omówienie celu, budowy i kryteriów oceny pracy magisterskiej.

2. Analiza głównych problemów, jakich nastręcza pisanie pracy magisterskiej – zarówno w sferze „formalnej” (m.in. formuła tematu, przypisy, bibliografia, styl, objętość), jak i merytorycznej (m.in. stawianie problemu badawczego, metoda badań, relacje analiza – interpretacja).

3. Szczegółowa analiza wybranych w porozumieniu z uczestnikami seminarium tekstów naukowych. Posłużą one jako materiał do rozważań o metodach badań, sposobach pisania, uwarunkowaniach kulturowych prowadzenia pracy naukowej. Gruntowne analizy zarówno wypowiedzi badaczy, jak i omawianych przez nich zagadnień mają na celu rozbudzenie świadomości metodologicznej, świadomości warsztatowej oraz przygotowanie do krytyki prac naukowych składających się na stan badań.  

4. Przygotowanie do wyboru przedmiotu badań poprzez omówienie przykładowych zagadnień interpretacyjnych, dobranych zgodnie z oczekiwaniami uczestników.

5. Projektowanie badań interdyscyplinarnych nad zagadnieniami dotyczącymi kontaktów kulturowych Wschodu i Zachodu Europy.

Nakład pracy studenta:

– 60 godzin uczestnictwa w seminarium (tzw. kontaktowych),

– 90 godzin pracy własnej (praca konieczna do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia).

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą zaliczenia seminarium jest:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze);

b) przygotowanie do zajęć;

c) aktywność (uczestnictwo w dyskusji);

d) przygotowanie pracy pisemnej o objętości do 7 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków wraz ze spacjami na stronę):

– Po co i jak pisać pracę dyplomową? (w semestrze zimowym, do 08.01.2021),

e) przygotowanie wypowiedzi ustnej (czas trwania do 15 minut):

– Analiza, interpretacja i ocena wybranego tekstu naukowego (w semestrze letnim, do 16.04.2021).

Szczegółowe wymogi dotyczące pracy pisemnej i wypowiedzi ustnej przekazane zostaną na zajęciach.

2. Kryteria oceny wypowiedzi ustnych

Ocenie podlegają:

– umiejętność jasnego formułowania i argumentowania poglądów,

– umiejętność uważnego słuchania, rozpoznawania i uargumentowanej oceny tez przedstawianych przez innych uczestników dyskusji,

– umiejętność modyfikowania własnych tez wskutek uwzględnienia argumentacji przedstawionej w dyskusji.

Kryteria oceny prac pisemnych

Ocenie podlegają:

– stopień wypełnienia wymogów,

– samodzielność i konsekwencja przyjętych rozstrzygnięć,

– samodzielność i wnikliwość interpretacji,

– argumentacja,

– kompozycja (celowość, logika, przejrzystość),

– styl, poprawność językowa, ort. i int.

3. Metody oceny pracy studenta

– ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność): 30% oceny końcowej,

– praca pisemna i wypowiedź ustna: 70% oceny końcowej.

Uwagi:

Historia kultury i myśli (gr. Między wschodem a zachodem)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.