Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia powszechna [2102-L-D2HIPO] Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia powszechna [2102-L-D2HIPO]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Urszula Kurcewicz
Literatura:

Bankowicz M. red, Historia polityczna świata 1901-1945, Kraków 2004.

Baszkiewicz J, Historia Francji, Wrocław 2008.

Baszkiewicz J., Francja nowożytna. Szkice z historii wieków XVII-XX, Poznań 2002.

Baszkiewicz J., Meller S., Rewolucja francuska 1789-1794. Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983.

Borejsza J.W., Stulecie zagłady, Gdańsk-Warszawa 2011.

Cameron R, Historia gospodarcza świata, Warszawa 1996.

Carpentier J., Lebrun F., Historia Europy, Warszawa 1994.

Ciepielewski J.,Kostrowicka I, Landau Z., J. Tomaszewski, Dzieje gospodarcze świata do roku 1975, Warszawa 1977.

Czubiński A, Olszewski W., Historia powszechna 1939-1994, Poznań 1996.

Deklaracja krymska o wyzwolonej Europie, [w:] M. Nadolski (red.), Historia powszechna 1879-1990. Dzieje polityczne i gospodarcze, historia dyplomatyczna, prawo i stosunki międzynarodowe, Warszawa 1991, s. 193-195.

Deklaracja praw człowieka z roku 1789, [w:] L. Jaśkiewicz, I. Rusinowa, T. Wituch (red.), Historia powszechna 1789-1918. Wybór tekstów źródłowych, Pułtusk 1997, s. 11-12.

Eisler J., Kupiecki R., M. Sobańska-Bondaruk, Świat i Polska 1939-1992.

Encyklopedia katolicka, t. XI, Lublin 2006, hasło: „ludobójstwo”.

Grunberger R., Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1994, roz. 3-5, s. 60-112.

Janicka D, Historia społeczna i polityczna Europy.

Jakubowski W., Włodarczyk M., Zdaniuk B., Historia do 1918 roku. Perspektywa kulturowo-cywilizacyjna, Warszawa 2014.

Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 9.XII 1948 r., Dz.U. RP, 1952, Nr 2, poz.9.

Krasuski J., Historia polityczna Europy Zachodniej 1945-2002, Poznań 2003.

Madajczyk Cz., Faszyzm i okupacje 1938-1945, t. 2, Poznań 1984.

Madajczyk Cz., I i II wojna światowa. Analogie i różnice, Warszawa 1988.

Nadolski M., Metoda historyczna w badaniach europejskich, (w:) K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2010.

Pomian K., Europa i jej narody, Gdańsk 2009.

Schramm T., Historia powszechna. Wiek XX, Poznań 2001.

Smaga J., Narodziny i upadek ZSRR 1917-1991, Kraków 1992.

Tanty M., Bałkany w XX wieku, Warszawa 2003.

Tilly Ch., Rewolucje europejskie 1492-1992.

Urban T., Utracone ojczyzny: wypędzenia Niemców i Polaków w XX wieku.

Waldenberg M., Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992.

Wegs J.R., Ladrech R., Europa po 1945 roku. Zarys historii, Warszawa 2008.

Ziółek P., Idea imperium, Warszawa 1997.

Żywczyński M., Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 2006.

Mapy:

E. Olczak, J. Tazbir, Wielki atlas historyczny, Warszawa 2009, s. 60-63, 64, 69-71,86-89, 90-91, 94-95, 108-109, 112-113, 114-115, 140-141, 160-163.

G. Duby, Atlas historii świata. Od prehistorii do czasów współczesnych, Warszawa 2010, s. 212-223, 225, 226-234, 264-265, 266, 268-275, 283-284, 298-300, 313.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Rewolucja Francuska. Obraz społeczeństwa czasów ancien régime’u. Myśl oświeceniowa. Okoliczności wybuchu rewolucji i przebieg rewolucyjnych wydarzeń. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela. Terror. Formy partycypacji obywateli w wydarzeniach rewolucyjnych (kluby, siły zbrojne). Budowa nowego społeczeństwa. Postawy kontrrewolucyjne.

3. Rewolucja przemysłowa i jej społeczne skutki. Źródła i pojęcie rewolucji przemysłowej. Kolejne fazy rewolucji przemysłowej (silnik parowy, przemysł włókienniczy). Zmiany w strukturze społecznej. Proletariat. Miejski styl życia (zalążki społeczeństwa konsumpcyjnego). Pojęcie Belle Époque.

4. Procesy narodotwórcze na przełomie XIX i XX w. Czynniki narodotwórcze. Wpływ historyków, językoznawców i wieszczów. Walka narodów o własne państwa w I połowie XIX w. Wiosna Ludów. Upadek wielonarodowych imperiów. Zjednoczenie Włoch i Niemiec.

5. Rewolucje 1917 r. w Rosji. Powstanie ZSRR. Rosja u progu roku 1917. Rewolucja Lutowa. „Dwuwładza” (Rząd Tymczasowy a rady). Partie i ruchy polityczne. Bolszewicy, Lenin i tezy kwietniowe. Pucz Korniłowa. Rewolucja Październikowa. Pierwsze dekrety. Ugruntowanie władzy. Pokój z Niemcami. Wojna domowa i komunizm wojenny. CzeKa. Powstanie ZSRR.

6.Wielki kryzys gospodarczy i jego skutki społeczne. Przyczyny kryzysu. Produkcja przemysłowa i rolna. Ceny. Bezrobocie. Warunki życia. Pieniądz. Interwencjonizm państwowy. Demograficzne i ogólnogospodarcze skutki kryzysu.

7. Kryzys demokracji w okresie międzywojennym. Faszystowskie Włochy. Nazistowskie Niemcy. Przejęcie władzy przez Adolfa Hitlera i NSDAP. Polityka wewnętrzna i zagraniczna III Rzeszy.

8. Analiza porównawcza. Społeczno-polityczne aspekty I wojny światowej. Przyczyny i główni uczestnicy. Przebieg działań zbrojnych Ludność cywilna. Straty wojenne i koszty wojny. Skutki społeczno-polityczne. Refleksje uogólniające. Druga Wojna Światowa jako konflikt totalny. Napaść Niemiec na Polskę. Agresje radzieckie lat 1939-1940. Podbój Danii, Norwegii, Holandii, Belgii i Francji przez Niemcy. Bitwa powietrzna o Anglię. Zajęcie Jugosławii i Grecji. Wojna w Afryce. Napaść Niemiec na ZSRR. Kontrofensywa radziecka z grudnia 1941 r. Atak Japonii na Pearl Harbor. Działania wojenne na Pacyfiku. Bitwa stalingradzka. Łuk kurski. Wyzwolenie Afryki. Otwarcie frontu zachodniego w Europie. Klęska Niemiec. Kapitulacja Japonii. Karta Atlantycka. Konferencje Wielkiej Trójki. Postanowienia.

9. Zimna wojna: pojęcie, periodyzacja, konflikty zimnowojenne. Doktryny zimnowojenne; wojny i kryzysy międzyblokowe: Korea, Kuba, Wietnam, Afganistan. Walka o władzę w krajach trzeciego świata w kontekście dekolonizacji. Dyktatury w Ameryce Łacińskiej a rywalizacja zimnowojenna.

10. Ewolucja bloku wschodniego. Powstanie bloku wschodniego. Istota stalinizmu. Przejmowanie władzy przez komunistów w Europie Wschodniej. Stosunki ZSRR z krajami satelickimi. Kominform. RWPG. Układ Warszawski. Socrealizm jako nowy wzorzec kultury. Doktryny zimnowojenne. Stalinizm a społeczeństwo.

11. Demokratyczne transformacje w Europie Zachodniej końca XX w. Demokratyzacja państw śródziemnomorskich w latach siedemdziesiątych (Hiszpania, Portugalia, Grecja).

12. Erozja bloku wschodniego. Rządy M. Gorbaczowa i pieriestrojka. Przemiany polityczne roku 1989. Rozmowy trójkątnego stołu na Węgrzech. Wokół 40-ej rocznicy powstania NRD. Upadek muru berlińskiego. Aksamitna rewolucja w Czechosłowacji. Rewolucja rumuńska. Rozwiązanie RWPG i Układu Warszawskiego. Rozpad ZSRR.

Metody dydaktyczne:

Podająca, problemowa, eksponujące z użyciem materiałów multimedialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze. Trzecia i czwarta nieobecność będzie zaliczana na dyżurze. Przy pięciu i więcej nieobecnościach nie ma możliwości zaliczenia ćwiczeń.

W trakcie semestru student może uzyskać łącznie 15 pkt., które wliczane są do punktacji oceny z egzaminu końcowego.

Punkty przyznawane są w kategoriach:

1. Przygotowanie i przedstawienie w zespołach dwuosobowych 20-min. prezentacji na zadany temat w oparciu o zalecaną literaturę uzupełniającą – możliwość uzyskania od 0 do 5 pkt.

2. Wykonanie trzech z zadań na Platformie Kampus – możliwość uzyskania 3 pkt. (za każde zadanie 1pkt.

3. Aktywność na zajęciach ( każda aktywność na zajęciach równa się 1 pkt.).

Forma zaliczenia: ZAL

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)