Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium - moduł TRADYCJA (Literatura polska lat 1864-1914 na tle sztuki europejskiej) [3001-13B1B2LP-KON-T] Semestr zimowy 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Konwersatorium - moduł TRADYCJA (Literatura polska lat 1864-1914 na tle sztuki europejskiej) [3001-13B1B2LP-KON-T]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 10:30
sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Krzyżanowska
Literatura:

Literatura obowiązkowa przypisana poszczególnym zajęciom (podana powyżej) oraz dodatkowa literatura pomocnicza:

Bałus W., Figury losu. Polscy artyści i polska sztuka w poszukiwaniu tożsamości indywidualnej i zbiorowej, Kraków 2003.

Brzozowska S., Klasycyzm i motywy antyczne w poezji Młodej Polski, Opole 2000.

Budrewicz A., Polski Dickens. Pierwsze stulecie, Kraków 2014.

Czermińska M., Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry, Gdańsk 2005.

Jacek Malczewski i symboliści, red. K. Stępnik, M. Gabryś-Sławińska, Lublin 2012.

Jedlicki J., Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warszawa 1988.

Jedlicki J., Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności, Warszawa 2000.

Kierzek P., Muzyka w twórczości Wacława Berenta, „Pamiętnik Literacki” 2006, nr 1.

Kierzek P., Muzyka w „Żywych kamieniach” Wacława Berenta, Kraków 2006.

Kowalczuk U., Powinność i przygoda. Pisarze polscy drugiej połowy XIX wieku wobec kultury renesansu, Warszawa 2011.

Krajewska W., Recepcja literatury angielskiej w Polsce w okresie modernizmu (1887-1918). Informacje, sądy, przekłady, Wrocław 1972.

Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku (w dwustulecie urodzin pisarzy), red. M. Junkiert, W. Ratajczak, T. Sobieraj, Poznań 2016.

Kubiak J., Spory o biedermeier, Poznań 2006.

Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy – postawy – tradycje, red. B. Bobrowska, S. Fita, J.A. Malik, Lublin 2004.

Makowiecki T., Muzyka w twórczości Wyspiańskiego, Toruń 1955.

Martuszewska A., Dlaczego Robinson, a nie Don Kichot? O niektórych (nie tylko estetycznych) wyborach Bolesława Prusa [w:] Na pozytywistycznej niwie, red. T. Lewandowski, T. Sobieraj, Poznań 2002.

Mazan B., Bowaryzm w literackich transpozycjach polskich modernistów [w:] Literatura Młodej Polski. Między XIX a XX wiekiem, red. E. Paczoska, J. Sztachelska, Białystok 1998.

Mazur A., Parnasizm w poezji polskiej 2 poł. XIX i pocz. XX w., Opole 1993.

Mazur A., Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie II połowy XIX wieku, Opole 2001.

Nalewajk-Turecka, Ż, Leśmian międzynarodowy – relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne, Kraków 2015.

Obsulewicz B., Rzymscy bohaterowie Elizy Orzeszkowej, Lublin 2003.

Olkusz J., Olkusz W., Książka pokolenia, czyli pozytywiści wobec „Robinsona Crusoe” Daniela Defoe. Uwagi na marginesie dwóch rocznic [w:] W literackim kręgu pozytywizmu i Młodej Polski. Studia i szkice, red. W. Hendzel i Z. Piasecki, Opole 1999.

Osterhammel J., Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, przeł. I. Drozdowska-Boering, J. Kałążny, A. Peszke, K. Śliwińska, Poznań 2013.

Paczoska E., Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności, Warszawa 2010.

Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918) t. 1, 2, 3, red. E. Paczoska, I. Poniatowska, M. Chmurski, Warszawa 2017.

Rudkowska M., Sen nieboszczyka. Polski hoffmanizm w XIX wieku, Warszawa 2019.

Skarbowski J., Stefan Żeromski – mistrz literackiego opisu muzyki, [w:] tegoż, Literatura – muzyka. Zbliżenia i dialogi, Warszawa 1981.

Sochoń J., Muzyczność literatury. Leśmian i inni…, „Studia Philosophiae Christianae UKSW” 2011, nr 1.

Szacki J., Tradycja, Warszawa 2011.

Szczerski A., Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900, Kraków 2002.

Szleszyński B., Non omnis moriar? Bolesław Prus, wiek XIX i opowieści współczesne, Warszawa 2019.

Tradycja i nowoczesność, oprac. J. Kurczewska, J. Szacki, przeł. T. Gosk [et al.], Warszawa 1984.

Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, przeł. M. Godyń, F. Godyń, Kraków 2008.

Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, red. A. Budrewicz i E. Paczoska, Warszawa 2016.

Podany zakres lektur może ulec niewielkim zmianom w zależności od potrzeb i zainteresowań uczestników i uczestniczek konwersatorium.

Zakres tematów:

1. REALIZM… FOTOGRAFICZNY

Ch. Dickens, Mała Dorrit, t. 1, t. 2, Warszawa 1983.

B. Prus, Pleśń świata, Cienie, [w:] tegoż, Opowiadania i nowele. Wybór, oprac. T. Żabski, Wrocław 1996.

Kontekst: początki fotografii na przełomie XIX i XX wieku

Lektura uzupełniająca dla chętnych: S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa 1986.

2. BOWARYZM PO POLSKU (WEDŁUG POZYTYWISTÓW)

G. Flaubert, Pani Bovary, przeł. A. Micińska, Warszawa 1969.

A. Sygietyński, Na skałach Calvados, wyd. dowolne lub E. Orzeszkowa, Cham, Kraków 1991.

Kontekst: motyw melancholii w sztuce europejskiej od średniowiecza po współczesność

Lektura uzupełniająca dla chętnych: W. Bałus, Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki, Kraków 1996.

3. CZŁOWIEK ZBĘDNY, CZYLI JAKI?

I. Turgieniew, Rudin, Warszawa 1985.

H. Sienkiewicz, Bez dogmatu, Wrocław 2002.

Lektura uzupełniająca dla chętnych: I. Turgieniew, Hamlet i Don Kichot, „Przegląd Polityczny” 2003, nr 60.

4. WESOŁY (?) LOS ARTYSTY

H. Murger, Sceny z życia cyganerii, przeł. T. Boy-Żeleński, Kraków 2003.

T. Żeleński-Boy, Słówka, oprac. T. Weiss, Wrocław 1988 (wybrane fragmenty).

T. Żeleński-Boy, Znaszli ten kraj?... (cyganeria krakowska) oraz inne wspomnienia o Krakowie, oprac. T. Weiss, Wrocław 1984 (wybrane fragmenty).

Kontekst: zjawisko cyganerii artystycznej i europejskiego kabaretu literackiego

5. BATALIA O (NOWY) TEATR

M. Maeterlinck, Ślepcy lub Wnętrze, [w:] tegoż, Trzy dramaty, oprac. F. Płażek, Kraków 1959.

S. Przybyszewski, Śnieg, wyd. dowolne.

S. Wyspiański, Akropolis, oprac. E. Miodońska-Brookes, Wrocław 1985.

Kontekst: dialog z tradycją teatralną w Polsce i Europie pod koniec XIX wieku; sztuka architektoniczna i jej wpływ na literaturę (motyw katedry)

Lektura uzupełniająca dla chętnych: W. Bałus, Stanisław Wyspiański: Akropolis i ożywianie posągów, [w:] tegoż, Figury losu. Polscy artyści i polska sztuka w poszukiwaniu tożsamości indywidualnej i zbiorowej, Kraków 2003.

6. UKRYTE OBLICZE RZECZYWISTOŚCI

B. Leśmian, Poezje wybrane, Wrocław 1991 (wybrane fragmenty).

Symboliści francuscy (Od Baudelaire’a do Valery’ego), Wrocław 1965.

Symboliści i akmeiści rosyjscy, oprac. W. Dąbrowski, A. Mandalian, W. Woroszylski, Warszawa 1971 (wybrane fragmenty).

Kontekst: symbolizm w malarstwie polskim i europejskim; tradycja ludowa

7. NIESAMOWITE OBLICZE RZECZYWISTOŚCI

B. Stocker, Dracula, wyd. dowolne.

W. Reymont, Wampir, wyd. dowolne.

Kontekst: motyw wampira a medium filmowe: adaptacje i interpretacje (m.in. Nosferatu – symfonia grozy, reż. F. W. Murnau, Dracula, reż. F. Coppola)

8. SCHYŁEK EPOKI… CZY KONTYNUACJA?

T. Mann, Czarodziejska góra, t. 1 i 2, Warszawa 1982 (wybrane fragmenty).

A. Kuśniewicz, Król obojga Sycylii, wyd. dowolne.

Kontekst: współczesne „przetwarzanie” literatury i kultury II połowy XIX wieku

9. MUZYCZNOŚĆ LITERATURY PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

Temat wybrany wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami konwersatorium.

10. PREZENTACJE ZALICZENIOWE I DYSKUSJA PODSUMOWUJĄCA.

Podany zakres tematyczny może ulec niewielkim zmianom w zależności od potrzeb i zainteresowań uczestników i uczestniczek konwersatorium.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, pogadanka, elementy wykładu, analiza komparatystyczna

Metody i kryteria oceniania:

– ocena projektu zaliczeniowego: przedstawionej podczas ostatnich zajęć krótkiej prezentacji ustnej (ok. 10 min) omawiającej samodzielnie przygotowany przykład związku między literaturą polską przełomu XIX i XX wieku a sztuką europejską (należy wcześniej skonsultować pomysł) lub krótka praca pisemna (2-3 strony) na ten temat – 75%

– ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 25%

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby, z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych, nie ma możliwości zaliczenia zajęć.

Uwagi:

Poza pierwszym i ostatnim zjazdem zajęcia odbywają się w formie zdalnej za pośrednictwem komunikatora Google Meet pod linkiem: meet.google.com/rub-acip-tuh Uczestnicy zajęć będą zobowiązani do posiadania komputera z działającymi kamerą i mikrofonem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)