Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka i analiza dzieła literackiego [3001-11A1PA] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 8

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Poetyka i analiza dzieła literackiego [3001-11A1PA]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jadwiga Biernacka
Literatura:

Semestr 1.

1. Zajęcia wprowadzające

2. a) Maria Dłuska, Wiersz, [w:] tejże, Studia i rozprawy, Kraków 1970, t. 1; przedruk [w:] Problemy teorii literatury, red. H. Markiewicz, Wrocław 1967; przedruk [w:] tejże, Prace wybrane, red. S. Balbus, Kraków 2001, tom 1.

*b) Stefan Sawicki, Wokół opozycji: wiersz – proza, [w:] tegoż, Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981; przedruk [w:] Problemy teorii literatury, wyb. H. Markiewicz, Wrocław 1987, seria 2.

Do zajęć 3.-6. obowiązują odpowiednie fragmenty z: M. Dłuska, System wersyfikacyjny, (np. w: Poetyka, t.1, red. D. Ulicka) lub M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1972 (i wyd. następ.)

6. a) Lucylla Pszczołowska, Druga połowa XX wieku [w:] tejże, Wiersz polski. Zarys historyczny, Warszawa 1997.

7. a) T. Dobrzyńska, Formy wiersza jako nośniki znaczeń, [w:] tejże, Tekst poetycki i jego konteksty. Zbiór studiów, Warszawa 2015.

b) Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska, Znaczenie i wartość form wierszowych w kontekście literatur epoki, „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 3.

8. a) Jerzy Ziomek, Tropy, [w:] tegoż, Retoryka opisowa, Warszawa 1990.

9. a) Teresa Dobrzyńska, Granice metafory, [w:] Metafora, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1984.

11. a) Stanisław Balbus, Historycznoliteracka aktywność stylizacji, [w:] tegoż, Między stylami, Kraków 1993.

b) Ryszard Nycz, Parodia, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, et al., Wrocław 1993 (i wyd. nast.).

12. a) Agata D. Stankowska, Ironia, [w:] tejże, Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego, Poznań 2007.

b) Juliusz Słowacki, Horsztyński.

13. a) Michaił Bachtin, Słowo w powieści, przeł. Zygmunt Saloni, [w:] Rosyjska szkoła stylistyki, wyb., oprac. M.R. Mayenowa, Z. Saloni, Warszawa 1970.

b) Michaił Bachtin, Słowo w dziele Dostojewskiego, [w:] tegoż, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970; przedruk [w:] Poetyka, wyb. D. Ulicka, t. 2, op. cit., s. 108-130.

Semestr 2.

1. a) Stanisław Eile, Strategia narracji z perspektywy postaci powieściowych, [w:] tegoż,

Światopogląd powieści, Wrocław 1973; przedruk [w:] Poetyka, wyb. D. Ulicka, t.2.

b) Michał Głowiński, O powieści w pierwszej osobie [w:] tegoż, Gry powieściowe lub „Prace wybrane”, t. 2, Kraków 1997.

*c) Robert Humphrey, Strumień świadomości – techniki, przeł. T. Amsterdamski, „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4; przedruk [w:] Studia z teorii literatury, red. H. Markiewicz, seria 1, Wrocław 1977.

d) Wiesław Myśliwski, Pałac.

2. a) Franz Stanzel, Typowe formy powieści, przeł. R. Handke, [w:] Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym, red. R. Handke, Kraków 1980.

3. a) Aleksandra Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w komunikacji literackiej, [w:] tejże, Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria), Wrocław 1985 (i wyd. nast.).

b) John Barth, Opowiadać dalej..., Warszawa 1999, (wybrane fragmenty).

4. a) Władimir Propp, Morfologia bajki, przeł. S. Balbus, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4; [lub] Włodzimierz Propp, Morfologia bajki, przeł. W. Wojdyga-Zagórska, Warszawa 1976.

b) Henryk Markiewicz, Postać literacka i jej badanie, „Pamiętnik Literacki” 1981, nr 2, s. 147-162.

c) Ian Fleming, Casino Royale, przeł. R. Śmietana, Kraków 2006.

5. a) Lew Wygotski, „Lekki oddech”, przeł. M. Zagórska [w:] Poetyka, wyb. D. Ulicka, t.2.

b) Iwan Bunin, Lekki oddech, przeł. W. Rogowicz.

6. a) Teresa Dobrzyńska – Zatrzymać czas. O językowych i tekstowych sposobach kształtowania czasu w utworach poetyckich, [w:] tejże, Tekst poetycki i jego konteksty. Zbiór studiów, Warszawa 2015.

b) Janusz Sławiński, Przestrzeń w literaturze. Elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, [w:] Przestrzeń i literatura. Studia, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978.

c) Bruno Schulz, Sierpień.

7. a) Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Wrocław 1983, 1989 (BN II 209); [lub w:] tegoż, Retoryka. Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 1988.

b) Juliusz Słowacki, Mazepa.

8. a) Dobrochna Ratajczakowa, Sługa dwóch panów: dwoisty żywot dramatu, „Teksty Drugie” 1990, nr 5-6.

b) Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie.

9. a) Maria Prussak, Pytania o monolog w dramacie romantycznym, [w:] tejże, Czy jeszcze słychać głos romantyzmu, Warszawa 2007.

* Maria Renata Mayenowa, Organizacja wypowiedzi w tekście dramatycznym, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, red. J. Degler, Wrocław 2003, t. 1 (i wyd. nast.).

* J. Mukařovsky, Dialog a monolog, [w:] tegoż, Wśród znaków i struktur: wybór szkiców, przeł. J. Baluch, Warszawa 1970.

* Thomas Stearns Eliot, Poezja i dramat; Trzy głosy poezji, [w:] Szkice literackie, tłum. H. Pręczkowska, M. Żurowski, W. Chlewik, Warszawa 1963.

b) Juliusz Słowacki, Fantazy.

10. a) Krystyna Ruta-Rutkowska, Dramatyczne gry w podmiot, „Teksty Drugie” 1999, nr 1-2.

b) Irena Jajte-Lewkowicz, Parateksty na wolności. O roli didaskaliów w dramacie współczesnym, [w:] Dramat w tekście, tekst w dramacie, red. A. Grabowski, J. Kopciński, Warszawa 2014.

c) Tadeusz Różewicz, Akt przerywany.

11. a) Krystyna Ruta-Rutkowska, Opowiadanie w dramacie, [w:] Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Z. Mitosek, Kraków 2004. LUB:

b) G. Wilson Knight, Zasady interpretacji sztuk Szekspira, [w:] Teoria badań literackich za granicą. Antologia, wybór, rozprawa wstępna, komentarze S. Skwarczyńska, t. 2, cz. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.

c) William Szekspir, wybrany utwór.

12. a) Stefania Skwarczyńska, O pojęcie literatury stosowanej, „Pamiętnik Literacki” 1931 (wydanie rocznikowe)

b) Ryszard Kapuściński, To też jest prawda o Nowej Hucie

13. a) Teresa Michałowska, Rodzaje czy rodzaj? Problemy taksonomii literackiej, „Pamiętnik Literacki” 1986, przedruk [w:] Polska genologia literacka, red. R. Cudak, D. Ostaszewska, Warszawa 2007.

b) Michał Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, [w:] Genologia polska. Wybór tekstów, red. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983.

14. a) Stanisław Balbus, Zagłada gatunków, [w:] Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000.

b) Ryszard Nycz, Współczesne sylwy wobec instytucji literatury, [w:] tegoż, Sylwy współczesne. Problem tekstu, Wrocław 1984 i nast.

c) Tadeusz Różewicz, Matka odchodzi.

Zakres tematów:

1. Po co nam poetyka?

2. Co to jest wiersz?

3. Systemy numeryczne. Od wiersza średniowiecznego do sylabizmu.

4. Systemy numeryczne. Sylabotonizm.

5. Systemy numeryczne. Heksametr polski. Tonizm.

6. Systemy nienumeryczne

7. Znaczenie form wierszowych. Organizacja brzmieniowa wiersza.

8. Tropy.

9. Teoria metafory.

10. KOLOKWIUM

11. Stylizacja i parodia.

12. Ironia.

13. Wielogłosowość.

Semestr 2.

1. Nie tylko strumień świadomości 25.02

2. Typy narracji .04.03

3. Instancje nadawcze

4. Funkcja postaci w tekście narracyjnym

5. Fabuła i sjużet

6. Czas i przestrzeń

7. Klasyczna teoria dramatu

8. Dramat a teatr

9. Słowo w dramacie

10. Co się stało z dramatem?

11. Dramat – strategie interpretacyjne .

12. Granice literatury?

13. Rodzaje i gatunki

14. Zagłada gatunków

Metody dydaktyczne:

- wspólna analiza tekstów teoretycznych

- wspólna analiza tekstów literackich z uwzględnieniem tematyki teoretycznej omawianej na zajęciach

- samodzielna analiza tekstu literackiego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

- obecność na zajęciach

- zaliczenie kolokwium w 1. semestrze

- zaliczenie dwóch prac semestralnych

Przy ocenie będzie także brana pod uwagę aktywność na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)