Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria literatury [3001-11A2TL] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoria literatury [3001-11A2TL]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 6
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-06-07 08:00 : 09:30 sala 6
Budynek Wydziału Polonistyki
PM
2023-06-14 08:00 : 09:30 sala 6
Budynek Wydziału Polonistyki
PM
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Jaworska, Paweł Matoga
Literatura:

Semestr I

1. a) M. Głowiński, Jak się nazywa nasza dyscyplina?, [w:] tegoż, Monolog wewnętrzny Telimeny i inne szkice, Kraków 2007;

b) G. Tihanov, Dlaczego nowoczesna teoria literatury narodziła się w Europie Środkowej i Wschodniej? I dlaczego dziś jest martwa?, „Teksty drugie”, nr 4/2007.

2. a) W. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, przeł. R. Łużny, [w:] Teoria badań literackich za granicą, red. S. Skwarczyńska, t. 2, cz. 3, Kraków 1986, 10-28; [przedruk w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2007, s. 95-111;

b) R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, oprac. H. Markiewicz, t. 2, Kraków 1976; także R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, w: jego, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, red. M.R. Mayenowa, t. 2, Warszawa 1989; przedr. w: Teoretycznoliterackie tematy i problemy, wyb. D. Ulicka, Warszawa 2003.

3. a) M. Bachtin, Problem tekstu w lingwistyce, filologii i innych naukach humanistycznych, [w:] tegoż, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Warszawa 1982, s. 403-438; [przedruk w:] Teoretycznoliterackie tematy i problemy, wyb. D. Ulicka, Warszawa 2003, s. 11-40.

*J. Mukařovský, Dwa studia o dialogu, przeł. J. Mayen, w: jego, Wśród znaków i struktur. Wybór szkiców, red. J. Sławiński, Warszawa 1970.

4. a) R. Barthes, Działalność strukturalistyczna, przeł. A. Tatarkiewicz, [w:] tegoż, Mit i znak, red. J. Błoński, Warszawa 1970, s. 273-281;

b). R. Barthes, Śmierć autora, przeł. M.P. Markowski, „Teksty Drugie” 1999, nr 1–2; przedr. w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2007.

c) R. Barthes, Od dzieła do tekstu, przeł. M.P. Markowski, „Teksty Drugie” 1998, nr 6, s. 187-195.

5. a) J. Łotman, Problem znaczenia w tekście artystycznym, [w:] tegoż, Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. Tanalska, Warszawa 1984, s. 50-73; [przedruk w:] Teorie literatury XX wieku..., s. 285-303.

6. a) J. Rousset, Wprowadzenie do lektury form, przeł. W. Kwiatkowski, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, oprac. H. Markiewicz, t. 1, Kraków 1976.

7. *M. Heidegger, Hölderlin i istota poezji, przeł. S. Lisiecka, w: jego, Objaśnienia do poezji Hölderlina, Warszawa 2004; także M. Heidegger, Hölderlin i istota poezji, przeł. K. Michalski, w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia, red. S. Skwarczyńska, t. 2, cz. 2, Kraków 1981; przedr. w: Teoretycznoliterackie tematy i problemy, wyb. D. Ulicka, Warszawa 2003

a) P. Ricoeur, Wyjaśnianie i rozumienie ORAZ Hermeneutyczna funkcja dystansu, [w:] tegoż, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, oprac. K. Rosner, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989, s. 156 179, 272-289.

8. a) J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, [w:] tegoż, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Warszawa 2004, s. 483-504.

9. a) W.K. Wimstatt, M.C. Beardsley, Błąd intencji, przeł. J. Gutorow, [w:] Teorie literatury XX wieku…, s. 137-154;

b) P. de Man, Opór wobec teorii, tłum. M. Rusinek, [w:] Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000;

10. a) Ch. Achebe, Obraz Afryki. Rasizm w „Jądrze ciemności” Josepha Conrada, przeł. M. Kunz, T. Kunz, [w:] Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu, wyb., oprac. H. Markiewicz, współudział T. Walas, Kraków 2011, s. 265-280.

b) G.Ch. Spivak, Polityka przekładu, przeł. D. Kołodziejczyk, w: Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009. [1993]

11. a) Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Kraków 2008, s. 51-139.

12. a) R. Ingarden, O tak zwanej „prawdzie” w literaturze, [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. 1, Warszawa 1957, s. 393-439; [także w:] tegoż, Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000, s. 119-174; [przedruk w:] Teoretycznoliterackie tematy…, s. 286-337;

b) R. Ohmann, Akty mowy a definicja literatury, przeł. przeł. B. Kowalik, W. Krajka, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 2, s. 249-267.

13. a) H. Cixous, Śmiech Meduzy, przeł. A. Nasiłowska, „Teksty Drugie” 1993, nr 4-5-6, s. 147-166; [przedruk w:] Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, red. A. Nasiłowska, Warszawa 2001, s. 168-189;

b) J. Butler, Krytycznie Queer, przeł. A. Rzepa, „Furia Pierwsza. Zeszyty Gender Studies” 2000, nr 7, s. 37-58; [przedruk w:] Teorie literatury XX wieku… s. 530-550.

14. a) J. Tynianow, Fakt literacki, przeł. M. Płachecki ORAZ O ewolucji literackiej, przeł. A. Pomorski, [w:] tegoż, Fakt literacki, wyb. E. Korpała-Kirszak, Warszawa 1978, s. 13-42, 43-65.

Semestr II

Lektury z bloku "Translacje" części B sylabusa wybrane przez prowadzącą w porozumieniu ze studentami.

Zakres tematów:

Pierwszy semestr zajęć poświęcony będzie omówieniu najważniejszych kierunków, prądów, stylów myślenia w teorii literatury XX wieku w następującym porządku:

1. Co to jest teoria literatury?

2. Formalizm rosyjski i strukturalizm praski

3. Dialog. Michaił Bachtin

4. Post/strukturalizm francuski (Barthes)

5. Semiotyka tartuska

6. Szkoła genewska

7. Hermeneutyka

8. Dekonstrukcja (Derrida)

9. Amerykańska teoria literatury 1. (New criticism i dekonstrukcja)

10. Amerykańska teoria literatury 2 (Studia kulturowe. Postkolonializm)

11. Pragmatyzm i dyskusja o granicach interpretacji

12. Mimesis. Quasi-sądy i performatywy

13. Literatura i płeć

14. Proces historycznoliteracki

W semestrze drugim skupimy się na zagadnieniach teoretycznych związanych z przekładem i porównaniem (blok "Translacje" części B sylabusa)

Metody dydaktyczne:

Dyskusja poświęcona zadanym tekstom osadzona w kontekście omawianych orientacji teoretycznoliterackich.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność: Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych) nie ma możliwości zaliczenia zajęć.

Warunkiem uzyskania oceny wyższej niż 3 jest aktywność na zajęciach (uczestnictwo w dyskusji) bądź wykonanie zaproponowanych przez prowadzącą zadań pisemnych lub przygotowanie referatu.

Uwagi:

Jaworska Katarzyna (45h), od 19 kwietnia 2023 Matoga Paweł (15h)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)