Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka i analiza dzieła literackiego [3001-11A1PA] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 6

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Poetyka i analiza dzieła literackiego [3001-11A1PA]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Jaworska
Literatura:

Zgodna z listą lektur obowiązkowych (wszystkie teksty obowiązkowe z każdego działu oraz niektóre uzupełniające).

Zakres tematów:

Na zajęciach będziemy kolejno omawiać bloki tematyczne:

I. Wiersz

II. Dramat

III. Fabuła, narracja, kompozycja

IV. Styl

V. Genologia.

Po zakończeniu każdego z trzech pierwszych bloków będą miały miejsce zajęcia, na których wspólnie dokonamy analizy i interpretacji kolejno utworów: poetyckiego, dramatycznego i prozatorskiego.

Wskazane tematy nie muszą pokrywać się z liczbą zajęć. W zależności od potrzeb grupy dany temat może być omawiany podczas dwóch spotkań.

I. ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE

WIERSZ

II. SYSTEMY WERSYFIKACYJNE I STOPY METRYCZNE

III. CZYM JEST WIERSZ?

1. Maria Dłuska, "Wiersz", [w:] tejże, "Studia i rozprawy", Kraków 1970, t. 1; przedruk [w:] "Problemy teorii literatury", red. H. Markiewicz, Wrocław 1967; przedruk [w:] tejże, ; "Prace wybrane", red. S. Balbus, Kraków 2001, tom 1.

IV. KLUZULA, WERS, WIERSZ

1. Maria Dłuska, "Klauzula", [w:] tejże, "Próba teorii wiersza polskiego", Kraków 1980; przedruk [w:] tejże, "Prace wybrane", red. S. Balbus, Kraków 2001, tom 2.

V. SPECYFIKA WIERSZA WSPÓŁCZESNEGO (?)

1. Lucylla Pszczołowska, "Druga połowa XX wieku" [w:] tejże, "Wiersz polski. Zarys historyczny", Warszawa 1997.

VI. WIERSZ A PROZA

1. Stefan Sawicki, "Wokół opozycji: wiersz – proza", [w:] tegoż, "Poetyka. Interpretacja. Sacrum", Warszawa 1981; przedruk [w:] "Problemy teorii literatury", wyb. H. Markiewicz, Wrocław 1987, seria 2.

VII. CZAS W POEZJI, POEZJA W CZASIE

1. Teresa Dobrzyńska, "Zatrzymać czas. O językowych i tekstowych sposobach kształtowania czasu w utworach poetyckich", [w:] tejże, "Tekst poetycki i jego konteksty. Zbiór studiów", Warszawa 2015.

2. Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska, "Znaczenie i wartość form wierszowych w kontekście literatur epoki", „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 3.

IX. ANALIZA I INTERPRETACJA WYBRANEGO UTWORU LIRYCZNEGO.

DRAMAT

X. DRAMAT - WPROWADZENIE, REFLEKSJA OGÓLNA

1. Arystoteles, "Poetyka", przeł. H. Podbielski, Wrocław 1983, 1989 (BN II 209); [lub w:] tegoż, "Retoryka. Poetyka", przeł. H. Podbielski, Warszawa 1988.

2. D. Ratajczakowa, "Sługa dwóch panów: dwoisty żywot dramatu", “Teksty Drugie” 1990, nr 5-6.

XI. "JAK ZROBIONY JEST" DRAMAT?

1. M. Sugiera, "Zapośredniczone spojrzenie: ramy i punkty widzenia w dramacie", [w:] "Elementy dramatu. Analizy diagnostyczne", red. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2009.

2. Maria Renata Mayenowa, "Organizacja wypowiedzi w tekście dramatycznym", [w:] "Problemy teorii dramatu i teatru", red. J. Degler, Wrocław 2003, t. 1 (i wyd. nast.).

XII. ELEMENTY TEKSTU DRAMATYCZNEGO

1. M. Prussak, "Pytania o monolog w dramacie romantycznym", [w:] tejże, "Czy jeszcze słychać głos romantyzmu?", Warszawa 2007.

2. I. Jajte-Lewkowicz, "Parateksty na wolności. O roli didaskaliów w dramacie współczesnym", [w:] "Dramat w tekście, tekst w dramacie", red. A. Grabowski, J. Kopciński, Warszawa 2014.

XIII. PROBLEMY ANALIZY I INTERPRETACJI DRAMATU - DAWNEGO I WSPÓŁCZESNEGO

1. Krystyna Ruta-Rutkowska, "Dramatyczne gry w podmiot," „Teksty Drugie” 1999, nr 1-2.

2. G. Wilson Knight, "Zasady interpretacji sztuk Szekspira", [w:] "Teoria badań literackich za granicą. Antologia", wybór, rozprawa wstępna, komentarze S. Skwarczyńska, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.

XIV. ANALIZA I INTERPRETACJA WYBRANEGO DRAMATU.

XV. KOLOKWIUM I

FABUŁA, NARRACJA, KOMPOZYCJA

XVI. NARRACJA I CZASOPRZESTRZEŃ W POWIEŚCI

1. Franz Stanzel, "Typowe formy powieści", przeł. R. Handke, [w:] "Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym", red. R. Handke, Kraków 1980.

2. Michał Bachtin, "Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści" [w:] tegoż, "Problemy literatury i estetyki", przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 278-310 (wstęp i rozdział 1).

XVII. NARRACJA I RELACJE OSOBOWE W POWIEŚCI

1. Stanisław Eile, "Strategia narracyjna z perspektywy postaci powieściowych", [w:] tegoż, "Światopogląd powieści", Wrocław 1973;

przedruk [w:] Poetyka, wyb. D. Ulicka, t. 2, op. cit.

2. Aleksandra Okopień-Sławińska, "Relacje osobowe w komunikacji literackiej", [w:] tejże, "Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria)", Wrocław 1985 (i wyd. nast.).

XVIII. "JA" NARRACYJNE A "JA" AUTORSKIE

1. Michał Głowiński, "O powieści w pierwszej osobie" [w:] tegoż, "Gry powieściowe" lub [w:] tegoż, "Narracje literackie i nieliterackie", seria „Prace wybrane”, t. 2, Kraków 1997.

2. Aleksandra Okopień-Sławińska, "Semantyka „ja” literackiego („Ja” tekstowe wobec „ja” twórcy)", [w:] tejże, "Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria)", Wrocław 1985 (i wyd. nast.).

XIX. STRUKTURY NARRACYJNE

1. Władimir Propp, "Morfologia bajki", przeł. S. Balbus, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4; [lub] Włodzimierz Propp, "Morfologia bajki", przeł. W. Wojdyga-Zagórska, Warszawa 1976.

XX. ANALIZA I INTERPRETACJA WYBRANEGO UTWORU PROZATORSKIEGO.

STYL

XXI. BACHTIN CZ. 1

1. Michaił Bachtin, "Słowo w powieści", przeł. Zygmunt Saloni, [w:] "Rosyjska szkoła stylistyki", wyb., oprac. M. R. Mayenowa, Z. Saloni, Warszawa 1970.

XXII. BACHTIN CZ. 2

2. Michaił Bachtin, "Słowo w dziele Dostojewskiego", [w:] tegoż, "Problemy poetyki Dostojewskiego", przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970; przedruk [w:] "Poetyka", wyb. D. Ulicka, t. 2, op. cit., s. 108-130.

XXIII. METAFORA I INNE TROPY

1. Teresa Dobrzyńska, "Granice metafory", [w:] "Metafora", red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1984.

2. Jerzy Ziomek, "Tropy", [w:] tegoż, "Retoryka opisowa", Warszawa 1990.

XXIV. O IRONII I PARODII SŁÓW KILKA

1. Agata D. Stankowska, "Ironia", [w:] tejże, "Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego", Poznań 2007.

2. Ryszard Nycz, "Parodia", [w:] "Słownik literatury polskiej XX wieku", Wrocław 1992.

XXV. GATUNKÓW ŻYCIE PO ŻYCIU

1. Stanisław Balbus, "Historycznoliteracka aktywność stylizacji", [w:] tegoż, "Między stylami," Kraków 1993.

2. Kazimierz Bartoszyński, "O amorfizmie gawędy. Uwagi na marginesie „Pamiątek Soplicy”", [w:] tegoż, "Teoria i interpretacja", Warszawa 1985.

XXVI. KOLOKWIUM II

GENOLOGIA

XXVII. RODZAJ I GATUNEK

1. Teresa Michałowska, "Rodzaje czy rodzaj? Problemy taksonomii literackiej", „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1; przedruk [w:] "Polska genologia literacka", red. R. Cudak, D. Ostaszewska, Warszawa 2007.

2. Michał Głowiński, "Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej", [w:] "Genologia polska. Wybór tekstów", red. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983.

XXVIII. CZY, JAK I PO CO ISTNIEJĄ GATUNKI?

1. Bożena Witosz, "Gatunek – sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej," „Teksty Drugie” 2001, nr 5; przedruk [w:] "Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze", red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002.

2. Stanisław Balbus, "Zagłada gatunków", [w:] "Genologia dzisiaj", red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000.

XXIX. RODZAJ I GATUNEK - PRZYKŁADY REFLEKSJI KRYTYCZNEJ

1. Ryszard Nycz, "Współczesne sylwy wobec instytucji literatury", [w:] tegoż, "Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu", Wrocław 1984 i nast.

2. Stefania Skwarczyńska, "O pojęcie literatury stosowanej", „Pamiętnik Literacki” 1931 (wydanie rocznikowe).

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach będziemy dyskutowali na temat przewidzianych na dane spotkanie tekstów naukowych, nawiązując także do tesktów literackich i innych tekstów kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z zajęć składają się oceny z dwóch kolokwiów (po jednym w semestrze) oraz z pracy rocznej (II połowa II semestru), stanowiącej próbę analizy i interpretacji wybranego (skonsultowanego z prowadzącą) utworu literackiego.

Dodatkowo do oceny z zajęć wliczane jest uczestnictwo w dyskusji, potwierdzające lekturę przewidzianych na dane spotkanie tekstów naukowych.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych) nie ma możliwości zaliczenia zajęć

Uwagi:

Lista tematów i tekstów omawianych podczas zajęć może ulec modyfikacjom w odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)