Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do polityki społecznej [2103-L-D1WDPS] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wprowadzenie do polityki społecznej [2103-L-D1WDPS]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 16:45 - 18:15
sala 5
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 67 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka
Strona domowa grupy: https://classroom.google.com/c/NjEyOTA1MzU4NTk2
Literatura:

Teksty zostaną udostępnione na Classroomie

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Kwestie i problemy społeczne

3. Potrzeby

4. Wartości w polityce społecznej – sprawiedliwość społeczna

5. Krytyka w polityce społecznej

6. Governance w polityce społecznej

7. Kwestia demograficzna

8. Kolokwium połówkowe

9. Społeczne aspekty bezrobocia

10. Ubóstwo i nierówności jako problemy społeczne

11. Kwestia mieszkaniowa

12. Edukacja

13. Kolokwium końcowe

Metody dydaktyczne:

dyskusja na zasadzie okrągłego stołu, metoda sytuacyjna, prezentacje przygotowane przez studentów, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku, praca w grupie,

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

1. ocena bieżąca (plusy i minusy) - można za nią zdobyć max. 4 punkty

plus student na każdych zajęciach może otrzymać plus jeżeli w ich trakcie, w ocenie prowadzącej wykaże, że w stopniu wyższym niż dostateczny:

1) interesuje się polityką społeczną,

2) jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu polityki społecznej, np. poprzez dobrowolne przygotowanie opracowania, w którym wyrazi swoją ocenę w odniesieniu do problemu z zakresu problematyki omawianej na zajęciach,

3) potrafi interpretować oraz krytycznie oceniać omawiane zagadnienia z zakresu polityki społecznej.

minus student na każdych zajęciach może otrzymać minus, jeżeli w ich trakcie, w ocenie prowadzącej, okaże się, że:

1) w ogóle nie interesuje się polityką społeczną,

2) nie potrafi interpretować oraz krytycznie oceniać omawianych zagadnień z zakresu polityki społecznej,

3) nie potrafi posługiwać się pojęciami z zakresu polityki społecznej.

2. kolokwium połówkowe oraz kolokwium końcowe.

Zaliczenie ćwiczeń warunkowane jest pozytywną oceną z każdego kolokwium. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu połówkowego oraz końcowego jest zdobycie za każdy z nich minimalnie 4 punktów. Za oba kolokwia można zdobyć maksymalnie 16 punktów.

3. Zaliczenie ćwiczeń otrzymują studenci, którzy łącznie uzyskali co najmniej 12 punktów. Maksymalnie można uzyskać 20 punktów.

4. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Od 3 do 5 nieobecności wymaga ustnego zaliczenia zajęć na dyżurze. W przypadku więcej niż 5 nieobecności student nie będzie klasyfikowany i nie uzyska zaliczenia.

Nadliczbowe nieobecności oraz nieprzygotowanie do zajęć student zobowiązany jest zaliczyć najpóźniej do 2 tygodni od ich zaistnienia.

5. Do każdych zajęć wymagane jest przygotowanie – krytyczna lektura tekstów obowiązkowych, które będą podstawą do dyskusji na ćwiczeniach. W przypadku stwierdzonego przez prowadzącą nieprzygotowania, wymagane jest zaliczenie danego tematu podczas dyżuru.

Przedmiot realizuje następujące efekty uczenia się:

Wiedza: student/ka zna i rozumie :

• terminologię nauki o polityce społecznej i ma wiedzę o miejscu nauki o polityce społecznej w systemie nauk, jak również zna i rozumie podstawowe metody i techniki prowadzenia badań w obszarze polityki społecznej - K_W01

• rodzaje, przejawy, struktury i dynamikę problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związki między nimi i ich strukturalne uwarunkowania w kontekście polityki społecznej - K_W02 potrzeby człowieka i jego psychologiczne podstawy funkcjonowania w świecie społecznym w kontekście polityki społecznej - K_W04

• system instytucji polityki społecznej w ujęciu krajowym i na szczeblu Unii Europejskiej, w tym prawno-administracyjne podstawy i zakres przedmiotowy działania krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej oraz zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej - K_W09

Umiejętności: student/ka potrafi:

• interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne oraz umie wskazać ich gospodarcze i społeczno-demograficzne uwarunkowania w kontekście polityki społecznej - K_U01

• krytycznie analizować programy społeczne i działania polityki społecznej w różnych skalach i dziedzinach, w tym wskazać interesy i systemy wartości w programie społecznym oraz wyjaśnić ich związek z konkretnymi rozwiązaniami - K_U02

• publicznie prezentować prowadzone przez siebie badania, analizy i prognozy w obszarze polityki społecznej, a także uczestniczyć w debacie na temat zagadnień z obszaru polityki społecznej - K_U07

Kompetencje społeczne: student/ka jest gotów/a do:

• krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy i zewnętrznych komunikatów z obszaru polityki społecznej, a także uznania znaczenia dowodów naukowych dla polityki społecznej jako działalności praktycznej - K_K01

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)