Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka i analiza dzieła literackiego [3001-11A1PA] Rok akademicki 2024/25
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Poetyka i analiza dzieła literackiego [3001-11A1PA]
Zajęcia: Rok akademicki 2024/25 [2024] (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 10
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-03 11:30 : 13:00 sala 10
Budynek Wydziału Polonistyki
DU
2024-10-10 11:30 : 13:00 sala 10
Budynek Wydziału Polonistyki
DU
2024-10-17 11:30 : 13:00 sala 10
Budynek Wydziału Polonistyki
DU
2024-10-24 11:30 : 13:00 sala 10
Budynek Wydziału Polonistyki
DU
2024-10-31 11:30 : 13:00 sala 10
Budynek Wydziału Polonistyki
DU
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aleksandra Dąbrowska, Anna Piniewska, Danuta Ulicka
Literatura:

Zgodna z listą lektur podaną w części A. Literatura uzupełniająca do poszczególnych zagadnień omawianych na ćwiczeniach podawana w miarę potrzeb (i zainteresowań słuchaczy) na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Wierszem i/czy prozą (przegląd najważniejszych stanowisk; ich interpretacja historyczna; analiza wybranych utworów).  

2. Polskie systemy wersyfikacyjne w porządku historycznym i systematycznym; elementy socjologii formy wersyfikacyjnej.

3. Różne koncepcje wierszowości.

4. Intonacja w tekście pisanym i mówionym (tekst i głos).

5.13-zgłoskowiec: wiersz "wysoki" czy narracyjny? Rytm, strofa i gatunek.

6. Miejsca sporne: polski sylabotonizm, heksametr i logaed

7. Wiersz toniczny w kontekście literackim i artystycznym Pierwszej Awangardy.

8. Wiersz wolny zniewolony (analiza porównawcza wiersza numerycznego i wolnego)

9. Jak kształtuje się znaczenie? (Wieloaspektowy opis, analiza i interpretacja wybranego wiersza).

10. Zasady analizy porównawczej (wiersz składniowy i askładniowy)

11. Rym - funkcje stylistyczne, kompozycyjne i znaczeniowe w kontekstach historycznych.

12. Organizacja brzmieniowa tekstu językowego: przypadki futuryzmu i (neo)lingwizmu.

13. Strofika wobec innych porządków segmentacji tekstu. Powtórzenie i inne odmiany paralelizmu w tekście językowym i muzycznym.

14. Symbolizm brzmieniowy i symbolizm graficzny

15. Metafora w tekście "literackim" i "w naszym życiu".

16. Pastisz, parodia, ironia– mechanizmy transformacji znaczenia i sygnały jego modalizacji.

17. Rodzaje i gatunki literackie oraz nieliterackie. Gatunki mowy.

18. Instrumentacja gatunkowa (analiza wybranej powieści).

19. Dialog i dialogowość: analiza porównawcza utworów narracyjnych.

20. Przestrzeń jako kategoria semantyczna.

21. Konstrukcja czasu w językowej wypowiedzi literackiej (narracyjnej, dramatycznej i lirycznej) i tzw. nieliterackiej .

22. Autor, podmiot liryczny, narrator, podmiot dramatyczny (o "n" głosowości utworu literackiego)

23. Relacje osobowe w komunikacji "literackiej" i "nieliterackiej

24. Jak jest skrojona powieść ponowoczesna i jak jest uszyty ponowoczesny dramat” ?

25. Dramat z dramatem (teatralne i literackie teorie dramatu; współczesna performatyka i antyczne koncepcje widowiska).

26. Tragedia grecka i bajka magiczna – funkcje fabularne. Fabuła i sjużet (mimesis i diegesis).

27. Dialogowość i dramatyczność wypowiedzi językowej. Monolog i dialog.

28. Scena i ujęcie. Montaż jako zasada kompozycji w utworze dramatycznym, filmowym i językowym.

29. Autor, narrator, bohater, postać i osoba w dramacie i w wypowiedzi narracyjnej.

30. Sekwencyjność języka – symultaniczność poznania: odwzorowania w konstrukcji tekstu oralnego i pisanego.

Metody dydaktyczne:

Weryfikacja przygotowania studenta do każdych zajęć (znajomości tekstu literackiego i teoretycznego) w trybie dyskusji i samodzielnego wystąpienia indywidualnego (referatu) optymalnie raz w semestrze. W mairę potrzeb lub konieczności konsultacje indywidualne. Sprawdzanie wiedy i umiejętności w formie kolokwiów pisemnych (minimum jedno w semestrze). Obowiązkowe prace analityczno-interpretacyjne (jedna w semestrze). Nieterminowe oddanie pracy skutkuje jej nieprzyjęciem.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy z bloków problemowych – kolokwia pisemne w obu semestrach (minimum jedno w semestrze).

Praca własna studenta pod kierunkiem prowadzącej nad samodzielnym opisem i analizą wskazanego tekstu literackiego (praca semestralna, w obu semestrach jedna). W wypadu niezaliczenia - konieczność poprawy (jednokrotna).

Ocena kolokwiów i prac - dyskusja. W wypadku niezaliczenia jedno kolokwium poprawkowe.

1. Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze.

2. Jeśli student ma więcej nieusprawiedliwionych nieobecności, nie otrzymuje zaliczenia z zajęć.

3. Jeśli student chce usprawiedliwić nieobecności, musi w ciągu tygodnia udokumentować ich obiektywne przyczyny (np. zwolnieniem lekarskim).

4. Student ma obowiązek odrobić nadprogramowe usprawiedliwione nieobecności w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia.

Podstawa: Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim:

1. Jeśli student chce (na potrzeby pracy zaliczeniowej lub prac cząstkowych) skorzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, musi:

a. uzyskać na to zgodę osoby prowadzącej zajęcia,

b. uzgodnić z osobą prowadzącą zajęcia cele i zakres wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji.

2. Student nie może korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, aby redagować prace w języku polskim, chyba że osoba prowadząca zajęcia się na to zgodzi.

3. Jeśli student wykorzysta narzędzia sztucznej inteligencji:

a. bez zgody osoby prowadzącej zajęcia lub

b. w sposób z nią nieuzgodniony,

osoba prowadząca zajęcia stosuje procedury analogiczne do tych stosowanych w procedurze antyplagiatowej. Procedury te opisała Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia w uchwale nr 14.

Uwagi:

Danuta Ulicka (30), Anna Piniewska (15), Aleksandra Dąbrowska (15)

Zakres tematów i lektur może ulegać zmianom stosownie do przebiegu spotkań i zainteresowań uczestników, a także nowych publikacji naukowych i literackich (artystycznych).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)