Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka angielskiego [4100-3SNJAO] Semestr zimowy 2024/25
Ćwiczenia 1- czytanie, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Nauka języka angielskiego [4100-3SNJAO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2024/25 [2024Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia 1- czytanie [CWK1], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Hanna Gozdawa-Gołębiowska
Literatura:

Alderson, Ch. 2000. Assessing Reading. Cambridge: Cambridge University Press

Cox, K. & D.Hill 2004. English fot Academic Purposes, Longman

Swan, M. 1991 Understanding Ideas. Advanced Reading Skills.CUP.

Warwick, L.,L.Rogers. 2018. Skilfull 4. Reading & Writng. Macmillan.

Wybrane materiały z innych źródeł (np. reklamy )

Zakres tematów:

Zakres kursu obejmuje następujące obszary:

- wszechstronna i dogłębna analiza dłuższych tekstów akademickich , popularnonaukowych oraz artykułów prasowych o różnorodnej tematyce

- rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia

- elementy krytycznej analizy tekstu: autor, cel, odbiorca, teza, argumenty na

poparcie tezy i ich ocena ,fakt czy opinia

- ukryte i podwójne znaczenia, ironia, żart językowy

- rozwijanie znajomości i umiejętności zastosowania słownictwa

akademickiego

Metody dydaktyczne:

metody podawcze: prezentacja multimedialna (platforma Kampus)

metody aktywizujące studentów: samodzielna praca studentów w trakcie zajęć stacjonarnych, lektura tekstu, wykonanie zadania, przygotowanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat praca w parach / grupach

praca na platformie Kampus, obowiązkowe wypowiedzi na forum, dyskusja

nauczanie spiralne (z odwołaniem do dotychczasowej wiedzy studentów na zadany temat)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest:

obecność

aktywne uczestniczenie w zajęciach

systematyczna praca na platformie Kampus

Metody oceniania:

- quizy, krótkie zadania problemowe, wypowiedzi na forum (ocena efektu K_U01, K_U12, K_U14)

-zadania problemowe- krytyczna analiza tekstu (ocena efektu K_U01, K_U11)

Zadania punktowane ma platformie Kampus come - wymagane uzyskanie 60 % punktów

Ocena końcowa: w zależności od końcowego wyniku procentowego na platformie Kampus come

Obowiązująca skala ocen:

60% - 70% -dst

71% - 79% - dst plus

80% -85% - db

86% - 90% db plus

91% -100% bdb

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze

Uwagi:

grupa I

zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym: w sali (według planu zajęć-co drugi tydzień) oraz asynchronicznie na platformie KAMPUS COME

Kurs dąży do realizacji następujących efektów kształcenia:

Student potrafi:

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku angielskim K_U11 argumentować merytorycznie w języku obcym z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski

K_U12 porozumiewać się w języku obcym z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego oraz ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych, w języku obcym

K_U14 przygotować wystąpienia ustne oraz wypowiadać się publicznie w języku obcym, na tematy dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)