Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Finanse Publiczne i Podatki (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Finanse Publiczne i Podatki
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z 2023L
2400-FPiP2AP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Cel i spodziewane efekty kształcenia: Celem zajęć jest: Prezentacja struktury administracji podatkowej i celnej w Polsce; kształtowanie wiedzy na temat rodzajów administracji podatkowej i celnej w Polsce; interpretacja działań organów podatkowych i celnych. Zajęcia pozwolą studentom m.in.: zrozumieć istotę funkcjonowania administracji podatkowej celnej z uwzględnieniem właściwości miejscowej i rzeczowej, obiektywnie oceniać efekty jej działalności.

2. Podstawowe treści: Administracja podatkowa i celna – podstawy prawne działalności administracji podatkowej i celnej; zakres podmiotowy i przedmiotowy; postępowanie podatkowe i celne.

3. Metody realizacji przedmiotu: wykład w formie konwersatoryjnej

4. Dla kogo jest przeznaczony: studenci II roku I stopnia FPP

5. Formy zaliczenia: egzamin pisemny, test wielokrotnego wyboru.

Strona przedmiotu
2400-PP2FI1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem wykładu ,,Finanse I’’ jest połączenie wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem instrumentów i metod wykorzystywanych na rynkach finansowych, z uwzględnieniem roli państwa we współtworzeniu stabilnego systemu finansowego. W ramach zajęć student pozna rolę systemu finansowego w gospodarce, główne instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego oraz wykorzystanie ich do wybranych strategii, sprawozdawczość finansową spółki i jej ogólną ocenę sytuacji finansowo-ekonomicznej, a następnie kryteria wyboru projektów inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Student pozna przy tym główne narzędzia z analizy fundamentalnej i analizy technicznej dla aktywów finansowych. W grupie instrumentów finansowych zostaną również przedstawione wybrane instrumenty pochodne.

Strona przedmiotu
2400-FPiP2FP1
Finanse publiczne I (od 2023-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z finansami publicznymi w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Po zakończeniu kursu studenci będą posiadali umiejętność rozumienia i analizowania procesów ekonomicznych zachodzących we współczesnych systemach finansów publicznych, stanowiących jedno z kluczowych ogniw całego systemu gospodarczego. Kurs obejmuje następujące główne tematy: Finanse publiczne jako dyscyplina naukowa, Podstawowe teorie finansów publicznych, Funkcje finansów publicznych, Finanse publiczne w prawie, Sektor finansów publicznych na tle całej gospodarki, Dochody publiczne, Wydatki publiczne, Budżet państwa, Deficyt budżetowy i dług publiczny, Polityka fiskalna, System finansów publicznych w Polsce, Systemy podatkowe w innych państwach oraz Finanse publiczne wobec globalizacji.

Strona przedmiotu
2400-FPiP2FPII
Finanse publiczne II (od 2023-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs Finanse Publiczne II jest kontynuacją kursu Finanse publiczne I, obejmuje następujące główne tematy: Sektor ubezpieczeń społecznych- jego historia, sytuacja obecna i wpływ ubezpieczeń społecznych na finanse publiczne. Decentralizacja finansów publicznych. Podział funkcji finansów publicznych w zdecentralizowanym systemie. Analiza możliwości i ograniczeń stworzenia systemu dochodów własnych samorządów, w tym specyfika podatków lokalnych. Dochody transferowe- subwencje i dotacje, sposoby kształtowania i wpływ na efektywność finansów lokalnych. Zadłużenie samorządów- specyfika analizy zdolności kredytowej samorządów. Dług lokalny jako dług publiczny Pozabudżetowe formy realizacji zadań publicznych- partnerstwo publiczno- prywatne. Nowe formy budżetu publicznego.

Strona przedmiotu
2400-FPiP2OMPP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-FPiP2RF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z ramami regulacyjnymi i zasadami rachunkowości, systemem rachunkowości finansowej, który jest logicznym, kompletnym i zwartym systemem, opisującym aktywa, źródła ich finansowania, działalność gospodarczą, zakładowy plan kont, metody wyceny, analizę i interpretację poszczególnych składników aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów, metody prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów, wyrobów, produktów gotówkowych, środków pieniężnych na rachunku bankowym, rozrachunków z budżetem państwa (publiczno-prawnych), rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, pracownicy - wynagrodzenia i koszty podróży służbowych, przychody i koszty, kapitały rezerwowe i podstawowe. Zajęcia dotyczą koncepcji, formy i treści sprawozdań finansowych - bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Strona przedmiotu
2400-FPiP2PF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Cel i spodziewane efekty kształcenia: Celem zajęć jest: Prezentacja rozległości zakresu prawa finansów publicznych; kształtowanie wiedzy na temat zależności między głównymi obszarami prawa finansów publicznych; interpretacja działań instytucji i organów finansowych rządowych i samorządowych. Zajęcia pozwolą studentom m.in.: zrozumieć strukturę prawa finansów publicznych oraz korelację do innych dziedzin prawa – w szczególności do prawa administracyjnego; oceniać obiektywnie efekty dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetowych.

2. Podstawowe treści: Prawo finansów publicznych – źródła prawa finansów publicznych; cel i proces finansowania państwa i samorządu terytorialnego; charakterystyka poszczególnych gałęzi prawa finansów publicznych.

3. Metody realizacji przedmiotu: wykład w formie konwersatoryjnej.

4. Dla kogo jest przeznaczony: studenci II r FPP (II rok I stopnia FPP).

5. Formy zaliczenia: egzamin pisemny, trzy pytania opisowe.

Strona przedmiotu
2400-FPiP3RB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnicami w prowadzeniu rachunkowości budżetowej i rachunkowości przedsiębiorstw oraz przedstawienie specyfiki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych. W trakcie zajęć zostaną przytoczone kluczowe akty prawne, które determinują tę specyfikę i przedstawione zostaną podstawowe struktury i klasyfikacje stosowane w ewidencji podmiotów sektora publicznego w Polsce. Celem zajęć jest również ukazanie uwarunkowań stosowanych metod rachunkowości budżetowej, jak również ewolucji stosowanych rozwiązań i ich znaczenia dla możliwości prezentowania poszczególnych kategorii wydatków oraz kosztów.

Strona przedmiotu
2400-FPiP2RP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-FPiP2ZAR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

• zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą o współczesnych organizacjach funkcjonujących w warunkach konkurencyjnego otoczenia i procesach zarządzania nimi;

• przybliżenie siatki pojęciowej dyscypliny naukowej zarządzania wraz z podstawowymi teoriami naukowymi na temat zarządzania organizacją;

• dostarczenie wiedzy o metodach i narzędziach stosowanych w zarządzaniu organizacją, w tym metod służących podwyższania racjonalności decyzji i sprawności działań.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)