Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Historie i tożsamości" - I stopień Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Historie i tożsamości" - I stopień Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022 2023Z 2023
3700-AL-CWQS-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest nie tylko rekonstrukcja najważniejszych zagadnień queer studies, ale również podjęcie refleksji nad specyfiką tych studiów, które ze względu na swój przedmiot badawczy zaangażowane są w praktykę krytyczną wobec strategii mocnej tożsamości jako takiej – w tym również form instytucjonalnej kontroli dyskursów. Pytanie, stanowiące konstrukcyjną oś kursu, brzmi: co wynika z queer studies – nie tylko dla jednostek, ale również i form podmiotowości przekraczających to, co jednostkowe? A zwłaszcza: czy efektywne uprawianie strategii queerowych w ogóle jest możliwe w ramach świata rozpiętego między instytucjami publicznymi a globalnymi korporacjami?

Strona przedmiotu
3700-AL-LVP-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium będą zagadnienia z zakresu historii recepcji: historyczne interpretacje zjawisk kultur dawnych, opracowane od doby renesansu po wiek XX. Podczas zajęć będziemy rozważać, w jaki sposób autorzy dawni i współcześni odnosili się do problemów przeszłości; dlaczego ich interpretacje przybierały konkretne kształty, a także – w jakim stopniu ich prace odzwierciedlały założenia charakterystyczne dla ich własnych epok. Wspólnie podejmiemy więc refleksję nad problemem uwarunkowanych historycznie i kulturowo założeń stojących u podstaw prób rozumienia i objaśniania historycznych zjawisk kulturowo-literackich. Zajmować nas będą mechanizmy powstawania omawianych interpretacji oraz problem granicy między nimi a faktami historycznymi.

Propozycje poszczególnych studiów przypadku łączy problematyka filologii rozumianej jako metodyczna refleksja nad znaczeniami tekstów (w tym prac naukowych) i kultur, w których powstają.

Strona przedmiotu
3700-AL-DN-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course attempts to focus on the narrative constructions of disability in contemporary literature and culture. It will be taught in the form of in-class discussions based on selected theoretical readings, essays, short stories, podcasts, and one unabridged novel.

Strona przedmiotu
3700-AL-EL-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie związków pomiędzy literaturą i etyką na podstawie wybranych dzieł literatury anglojęzycznej XX i XXI wieku.

Strona przedmiotu
3700-AL-FWET-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze warsztatowo-konwersatoryjnym prowadzone będą przez prof. Marię Kalinowską, historyka literatury (Wydział Artes Liberales UW). Gośćmi i współprowadzącymi będą zaproszeni wybitni znawcy twórczości Słowackiego (także spoza WAL UW), a także doświadczeni edytorzy. Głównym przedmiotem analiz i warsztatów będzie niezwykły, późny dramat Słowackiego Fantazy i jego recepcja teatralna, literacka, filmowa, radiowa, a zwłaszcza różne jego edycje.

Strona przedmiotu
3700-AL-FoH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W większości języków europejskich kategorię granicy można wyrazić dwojako: jako kres (border, confine) oraz jako otwarcie się na ziemie usytuowane przed patrzącym (frontier, frontiera).

W kulturze europejskiej nauki humanistyczne są powołane do tego, by w poszukiwaniu prawdy przekształcać kres w otwarcie, pewność w wątpienie, dogmaty w niewiedzę. Dzięki takiemu nieustannemu przekształcaniu człowiek, przekraczając granicę i lokując siebie samego w centrum tego, co nieznane, nadaje coraz to nowe znaczenia własnej historii, samemu sobie i swojej funkcji w świecie oraz próbuje ustalić relacje z otaczającymi go artefaktami kulturowymi i z naturą.

Strona przedmiotu
3700-AL-FoS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs powstał we współpracy pomiędzy Kolegium Artes Liberales i Columbia College w Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. To eksperyment dydaktyczny łączący wykłady renomowanych naukowców pracujących na Uniwersytecie Columbia (w języku angielskim) oraz konwersatoria prowadzone przez wykładowców współpracujących z Kolegium Artes Liberales (w języku polskim). Podczas konwersatoriów omawiane będą treści przedstawiane na wykładach, a także dodatkowe lektury i zadania. Podczas kursu studenci będą mieli również okazję uczestniczyć w sesjach pytań i odpowiedzi (Q&A) z renomowanymi polskimi naukowcami, którzy wyjaśnią kluczowe problemy związane z omawianymi zagadnieniami, a także przedstawią własne perspektywy.

Strona przedmiotu
3700-AL-HBA-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład Historia Kultury Bałkanów poświęcony jest Bałkanom rozumianym, jako całość historyczna, mentalna i lingwistyczna. Zakres tematyczny obejmuje dzieje regionu sprzed wejścia Osmanów, późny okres Bizancjum ze względu na konieczność wyjaśnienia kulturotwórczej roli imperium, procesów i dróg chrystianizacji, łącznie z problematyką kształtującego się kanonu chrześcijaństwa wschodniego, jako jednego z kluczowych wyróżników późniejszych Bałkanów. Istotną część wykładu stanowi prezentacja specyfiki piśmiennictwa kręgu Graeco-Byzantina w czasach średniowiecza i jego swoiste „trwanie” w czasach Sułtanatu. Prezentowane są drogi i charakter procesów islamizacji, tworzenia się pograniczy chrześcijańskich i osmańskich, jako granic Bałkanów historycznych, omawiany jest początek, rozwój procesów narodotwórczych na Bałkanach i tworzenie się państw narodowych (XIX - XXI). Problematyka wykładu obejmuje okres od średniowiecza do pojawienia się nowych państw w wieku XXI po rozpadzie Jugosławii.

Strona przedmiotu
3700-AL-PDH-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych problemów, tematów i tendencji, wokół których koncentrowały się zainteresowania historyków społecznych i kulturowych XX i początku XXI wieku, takie jak m. in. tożsamość, władza, nowoczesność, rytuał, pamięć, środowisko, globalność, modernizacja, historia jako narracja. Zadaniem konwersatorium jest zapoznanie Studentów z funkcjonującymi modelami i narzędziami opisu przeszłości oraz ukazanie debat i dylematów z nimi związanych. Zajęcia przeznaczone są również dla studentów kierunków humanistycznych innych niż historia, którzy zamierzają zajmować się w trakcie studiów diachronicznym ujęciem określonych zagadnień lub zjawisk.

Strona przedmiotu
3700-AL-LPPA-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest podstawowym zagadnieniom i problemom przekładu poetyckiego, rozumianego tu jako część aktu hermeneutycznego, którego początkiem musi być uważna lektura i próba zrozumienia tekstu oryginalnego. Przedmiotem analizy i dyskusji będą wybrane utwory poetyckie pochodzące z kanonu poezji angielskiej (od epoki Renesansu do współczesności) i ich przekłady na język polski, omówione w kontekście historycznym, teoretyczno-literackim i przekładoznawczym, a także w odniesieniu do różnic pomiędzy wierszem angielskim i polskim w zakresie metrum, charakterystyki rymów, uwarunkowań gramatycznych, środków stylistycznych itp. Część zajęć o charakterze warsztatowym będzie poświęcona pracy studentów nad własnymi przekładami wybranych wierszy angielskich i dyskusji na ich temat.

Strona przedmiotu
3700-AL-OOR-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wspólna lektura przynajmniej kilkunastu krótkich tekstów należących do gatunku SF. Tezą jest to, że opowiadanie fanatyczne jest najważniejszą formą dla gatunku, formą, gdzie powstają pomysły i światy, które później - czasem - rozrastają się do cykli powieściowych i transmedialnych uniwersów.

Strona przedmiotu
3700-AL-PFL-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Otwarte na niezliczone na interpretacje i ciągle tajemnicze W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta od dawna fascynuje filozofów. Podejmując zagadnienia, którymi tradycyjnie zajmowała się filozofia (takie jak problem tożsamości osobowej, relacji z innymi, pamięci, czasu, doświadczenia estetycznego), ale czyniąc to z zupełnie innej perspektywy, stawia na nowo pytania o relacje o filozofii i literatury. Czy powstały w epoce, gdzie sztuka łączyła się ściśle z nauką i filozofią cykl powieściowy Prousta jest dziełem totalnym? Czy jest doskonałym mariażem literatury i filozofii, czy może przezwyciężeniem filozofii? I czego może nas dziś nauczyć to przenikliwe studium snobizmu i egocentryzmu? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć czytając fragmenty w Poszukiwaniu straconego czasu, które zostaną przeplecione z tekstami teoretycznymi.

Strona przedmiotu
3700-AL-PL1-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są jednemu z najżywszych interdyscyplinarnych nurtów we współczesnej humanistyce. Anglosaski termin law and literature powinien być rozumiany szeroko, ponieważ w jego ramach przedmiotem refleksji jest nie tylko literatura, ale każdy utwór o charakterze artystycznym.

Skupimy się na jednej z możliwych perspektyw badawczych stosowanych na gruncie tego nurtu, analizując wybrane dzieła, których treść skłania do refleksji filozoficznoprawnej, filozoficznopolitycznej i filozoficznospołecznej. Perspektywa ta nazywana jest law in literature.

Strona przedmiotu
3700-AL-PL2-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są kontynuacją konwersatorium „Prawo i literatura 1”. Mogą jednak dołączyć osoby zainteresowane, które nie uczestniczyły w zajęciach w pierwszym semestrze. Spotkania są poświęcone jednemu z najżywszych interdyscyplinarnych nurtów we współczesnej humanistyce. Anglosaski termin law and literature może być rozumiany nieliteralnie, ponieważ w ramach tego nurtu do badań nad prawem uwzględniana jest nie tylko literatura, ale każdy utwór o charakterze artystycznym.

Skupimy się na perspektywie law in literature, analizując m.in. wybrane przez studentów dzieła, których treść skłania do refleksji filozoficznoprawnej, filozoficznopolitycznej i filozoficznospołecznej. Skłania do zadawania trudnych pytań, wymagających jednocześnie wrażliwości i wnikliwości w widzeniu złożonego świata.

Strona przedmiotu
3700-AL-RDI-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium „Relacje, dialogi, interakcje. Wpływ odkryć i teorii naukowych na literaturę i sztukę XIX wieku” ma na celu ukazanie wpływu odkryć naukowych XIX wieku na literaturę i sztukę tego okresu. Rozwój technologiczny XIX wieku głęboko zmodyfikował systemy symboliczne świata zachodniego, zmienił spojrzenie na temat szeroko rozumianych praktyk kulturowych. Istotnymi zagadnieniami zajęć będą: sposoby konfrontacji nauki, literatury i sztuki; wykorzystanie literatury i sztuki jako jednego ze sposobów uzyskania poparcia społecznego; wpływ odkryć astrologicznych, geologicznych, medycznych na literaturę i sztukę; wpływ odkryć naukowych na nowe typy bohaterów, sposoby prowadzenia narracji, nowe tematy malarstwa.

Strona przedmiotu
3700-AL-RMC-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tytuł konwersatorium wyznacza główny cel zajęć: refleksję nad romantyzmem jako częścią europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturalnego oraz sposobami funkcjonowania i odbierania romantyzmu w kulturze współczesnej. Oznacza to, że zarówno będziemy starali się zrozumieć specyfikę fenomenu historycznego romantyzmu , jak i – przede wszystkim – interesować nas będzie współczesne znaczenie literatury i kultury romantycznej, romantyzm jako przedmiot studiów nad dziedzictwem kulturowym (heritage studies).

Strona przedmiotu
3700-AL-SCZ-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony analizie literackich i wizualnych świadectw „czasów zarazy” w różnych epokach, ze szczególnym uwzględnieniem epoki wczesnonowożytnej i doświadczenia pandemii.

Strona przedmiotu
3700-AL-SOKID-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materię prowadzonych dyskusji stanowić będą przykłady polskiej i obcej twórczości dla młodych czytelniczek i czytelników, które określić można książkami informacyjnymi/popularnonaukowymi/non-fiction. Potrzebę namysłu nad nimi stanowi rosnąca popularność tego typu publikacji, ale też niepewność badaczek i badaczy dotycząca samego nazewnictwa, jak i problemów genologicznych. Realizacje tytułowego zagadnienia przybierają wielorakie formy (najczęściej hybrydyczne) i wymagają od czytelniczki i czytelnika oraz badaczki i badacza złożonego podejścia krytycznego. Prowadzone dyskusje poświęcone będą rozwiązaniom artystycznym, zarówno na poziomie tekstu, jak i książki jako całości, a wieloaspektowa analiza wybranych publikacji – zakorzeniona głównie w literaturoznawstwie, odwołująca się również do bibliologii i pedagogiki – pozwoli na ukazanie bogactwa współczesnej twórczości dla młodych czytelników mówiącej o dynamicznie zmieniającym się świecie, który ich otacza.

Strona przedmiotu
3700-AL-TDTN-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bunt przeciw zastanej sytuacji politycznej, społecznej, obyczajowej, kulturalnej jest tematem nieustannie podejmowanym w tekstach kultury francuskiej (literackich, w malarstwie, filmie itp.). Konwersatorium poświęcone będzie analizie sposobów przedstawienia sytuacji krytycznych na podstawie lektury fragmentów dzieł literackich, obrazów, fragmentów filmów.

Strona przedmiotu
3700-AL-TKJCJC-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony refleksji nad obecnością i znaczeniem oraz różnymi formami recepcji i twórczego przetwarzania noweli Jądro ciemności Josepha Conrada w kulturze.

Strona przedmiotu
3700-AL-WPK-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Komiks jako medium oraz gatunek artystyczny zadomowił się we współczesnej kulturze – jako forma wypowiedzi umożliwiająca refleksję na temat wielu aspektów rzeczywistości. Celem zajęć jest analiza komiksu jako sposobu opowiadania. Będą nas interesowały kwestie warsztatowe – jak komiks „działa”, jakie elementy komiksowej narracji można wyróżnić – a także ustalenia teoretyczne. W założeniu przedmiot ma mieć ugruntowanie w tekstach klasycznych dla polskich badań nad komiksem (Toeplitz, Przybylski, Szyłak), a także wskazać obszary, którymi zajmują się młodsi badacze (np. kwestia komiksowości jako kategorii). Konieczne są tu odwołania do tekstów zagranicznych badaczy. Jednak zajęcia nie będą przeładowane teorią – każdy problem zostanie omówiony w połączeniu z interpretacją konkretnych dzieł komiksowych (nie zawsze będą to komiksy najwyższej próby, tu chodzi o reprezentatywność zjawisk, a w dalszej kolejności zaznajomienie z kanonem).

Strona przedmiotu
3700-AL-WKOLK-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium adresowane jest do studentów, którzy poprzez pogłębioną lekturę opowiadań chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat opowiadania jako artystycznego zapisu istotnych przemian kultury współczesnej, a ponadto do tych, którzy lubią czytać, są otwarci na na intelektualne wyzwania i gotowi na pokonanie sterotypowych wzorów lektury i interpretacji zjawisk literackich i kulturowych.

Głównym celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z wybranymi opowiadaniami z literatury współczesnej, których fabuła, poetyka i narracja jako podstawowe elementy artystycznego wyrazu osiągnęły formalną doskonałość i stały się środkiem służącym diagnozie różnych zjawisk kultury. Drugim celem zajęć jest wskazanie, że opowiadanie jako tekst kultury, który powstawał w określonym czasie, a więc i w warunkach historycznych, społecznych i intelektualnych, odzwierciedla nie tylko charakterystyczne dyrektywy estetyczne, ale także może być źródłem wiedzy o kulturze.

Strona przedmiotu
3700-AL-WC-qHT-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesną sytuacją na Cyprze oraz z jego literaturą - w szerokim kontekście społeczno-historycznym. Wykładowca korzystać będzie ze wszelkich dostępnych po polsku materiałów naukowych, popularnonaukowych, literackich i non-fiction.

Strona przedmiotu
3700-AL-ZDP-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie historii pisma od czasów najdawniejszych, tj. momentu kształtowania się w IV tys. p.n.e., najwcześniejszych jeszcze przedklinowych systemów oraz systemów pisma używanego w Egipcie poprzez pojawienie się alfabetu/-ów aż do czasów postania tzw. alfabetów słowiańskich, tj. głagolicy i cyrylicy. Szczególną uwagę przykłada się do historii pisma używanego na terenie Grecji (sylabariusze egejskie), a zwłaszcza do rozwoju alfabetu greckiego i powstałego na jego bazie alfabetu łacińskiego. Omawia się także systemy pisma spoza basenu Morza Śródziemnego.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)