Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady monograficzne (studia stacjonarne, filozofia) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady monograficzne (studia stacjonarne, filozofia)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024Z 2024L 2024
3800-APSG24-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main goal of the lecture is to provide a general overview of selected self-cultivation philosophies in ancient Greece and in Asia and to show that the conceptual framework of philosophy as a spiritual exercise and care of the self presented by Pierre Hadot and Michel Foucault can be successfully applied not only to Greek and Roman but also to some extent to Indian and Chinese traditions. We will consider the topic of self-cultivation from a comparative perspective thus showing that the very idea of philosophy is not exclusively a Western notion. Some concepts of Buddhist thought will be presented as well, both in its original Indian context as well as in its later developments in East Asia.

Strona przedmiotu
3800-PWM24-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W wykładzie zamierzam mówić o współczesnej sytuacji filozofii zarówno przez pryzmat jej genezy, której należy poszukiwać w filozofii i nauce ostatnich dwóch stuleci, jak i ze względu na kryjące się w niej wyzwania i nowe perspektywy.

Strona przedmiotu
3800-EMFD24-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najpierw podjęty zostanie temat relacji między filozofią a literaturą (zwłaszcza powieściową), a następnie różne ujęcia twórczości Dostojewskiego ze szczególnym uwzględnieniem idei powieści polifonicznej oraz metafizyczno-antropologicznych źródeł oraz konsekwencji wybranych wątków i postaci z powieści Dostojewskiego. W odniesieniu do twórczości Tołstoja zaakcentowane zostaną jego traktaty religijno-moralne. W odniesieniu do obydwu autorów znaczącą rolę odgrywać będą również wątki biograficzne.

Strona przedmiotu
3800-EST24-M
Estetyka (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie w podstawowe pojęcia, kierunki, metody i zagadnienia estetyki filozoficznej jako jednej z ważnych dziedzin filozofii. Wprawdzie estetyka jako systematyczna refleksja filozoficzna jest stosunkowo młoda, niemniej szeroko pojęta refleksja estetyczna towarzyszy filozofii od samych, presokratejskich początków. Z tej racji zagadnienia kluczowe dla współczesnej problematyki estetycznej oraz współczesnej kultury, zostaną opatrzone również historycznym tłem. W ten sposób zaprezentowane zostaną także etapy usamodzielniania się estetyki w obrębie najważniejszych filozoficznych paradygmatów. W trakcie zajęć zostanie podjęta problematyka sztuki, twórczości artystycznej, relacji między zmysłowością a uczuciowością, doświadczenia estetycznego, oraz omówione zostaną klasyczne pojęcia estetyczne, jak naśladowanie, reprezentacja, piękno, forma, tragizm czy wzniosłość, które ujęte zostaną w kontekście współczesności.

Strona przedmiotu
3800-FD24-M
Filozofia działania (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę współczesnej filozofii działania – zarysowanie zarówno podstawowych podejść teoretycznych jak i zagadnień podejmowanych przez filozofów działania. Zajęcia skupiają się wokół problemu natury działania.

Strona przedmiotu
3800-FJ24-M
Filozofia języka (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najważniejsze zagadnienia składni (zasada kompozycjonalności, gramatyka kategorialna (Husserl, Frege, Geach, Montague), semantyki (m.in. znaczenie a odniesienie, nazwy i deskrypcje, klasyczne koncepcje znaczenia zdań, internalizm a eksternalizm, wyrażenia okazjonalne) i pragmatyki (czynności mowy, implikatury, presupozycje, minimalizm semantyczny a kontekstualizm).

Strona przedmiotu
3800-FK24-M
Filozofia kultury (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład pomyślany jest jako systematyczne wprowadzenie w specyfikę filozoficznej refleksji nad kulturą. Punktem wyjścia będzie przekonanie, że kulturę można zrozumieć jedynie jako nierozerwalnie splecioną z człowiekiem i na odwrót – człowiek może być rozumiany i rozumieć siebie samego jedynie w horyzoncie uwikłania w kulturę, w jej aksjologiczne, symboliczne, wyobrażeniowe wymiary. Człowiek dany jest sobie jedynie poprzez kulturowo uwarunkowane sposoby przeżywania i doświadczania swojego bycia-w-świecie. Kluczową kategorią będzie dla nas kategoria doświadczenia kulturowego a wyróżnioną perspektywą badawczą antropologiczna filozofia kultury poszukująca właśnie związków między pojmowaniem człowieka i kultury. Szczególny akcent położony będzie na dynamiczny, polifoniczny, wielowymiarowy oraz oparty na fundamentalnych napięciach charakter kultury.

Strona przedmiotu
3800-FN24-M
Filozofia nauki (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświecony jest wprowadzeniu do podstawowych problemów filozofii nauki i obejmuje m.in. następujące zagadnienia: metodologiczne konteksty odkrycia, uzasadnienia i badania, teorie racjonalności naukowej a historia nauki, pojęcie nauki, problem indukcji, kryterium demarkacji, baza empiryczna nauki, język obserwacyjny a język teoretyczny, neopozytywizm, falsyfikacjonizm, teoria naukowych programów badawczych, teorie racjonalności naukowej L. Laudana, filozofia nauki T. S. Kuhna, spór realistów z antyrealistami, status bytów teoretycznych według W. V. O. Quine’a, empiryzm konstruktywny B. van Fraassena, twierdzenie o niezdeterminowaniu teorii przez dane, holizm, czynniki pragmatyczne a wartości poznawcze, fallibilizm, konwencjonalizm, paradoksy potwierdzania, nowa zagadka indukcji N. Goodmana, interpretacje prawdopodobieństwa (teoria matematyczna, interpretacja klasyczna, logiczna, subiektywistyczna i częstościowa), rola prawdopodobieństwa w nauce, modele wyjaśniania.

Strona przedmiotu
3800-FP24-M
Filozofia polityki (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z filozofii polityki prezentuje całość zagadnień składających się na tę subdyscyplinę filozofii: od teologii politycznej, poprzez główne zagadnienia filozofii polityki takie jak wolność, rozum teoretyczny, praktyczny, ustrój wspólnoty politycznej, własność – dominium, imperium, prawa człowieka, samostanowienie indywidualne i zbiorowe; filozoficzne stanowiska wobec historii (teoria wiecznego powrotu, linearny czas polityczny, postęp w polityce, kategoria rewolucji, konserwatyzm) do filozoficznych podstaw nauk politycznych (racja stanu, biopolityka).

Strona przedmiotu
3800-FR24-M
Filozofia religii (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- Zagadnienia wstępne: przedmiot i zakres filozofii religii; różnorodność jej uprawiania; filozofia religii a dyscypliny i jakości pokrewne (religia, religioznawstwo, teologia); kwestie etymologiczne; kształtowanie się, rozwój, względna odrębność filozofii religii w ramach filozofii,

- Koncepcje istoty i źródeł religii: redukcjonizm psychologiczny (Freud, Jung, Fromm); redukcjonizm socjologiczny (Marks, Durkheim, Weber); fenomenologia religii (Otto, Scheler, van der Leeuw, Eliade); religia jako inspiracja dla filozofii (neotomizm, rosyjska filozofia religijna, teologia protestancka, filozofia dialogu).

Strona przedmiotu
3800-FSP24-M
Filozofia społeczna (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja klasycznych i współczesnych koncepcji filozofii społecznej. W pierwszej części rekonstrukcji poddane zostaną problemy związane z klasyczną filozofią społeczną przedstawione w porządku historycznym – od starożytności do nowożytności. W drugiej części wykładu przeanalizowane zostaną kluczowe problemy filozofii społecznej jako wprowadzenia do nowożytności czy nowoczesności (w sensie Neuzeit). Odwołując się do pojęcia „legitymizacji nowożytności” (Blumenberg) analizie poddane zostaną m.in. pojęcia pracy, intersubiektywności, modernizacji społecznej, ideologii, wolności, a następnie wprowadzone zostaną teorie, które analizują trajektorie rozwoju nowoczesności jako projektu filozoficznego.

Strona przedmiotu
3800-FST24-M
Filozofia starożytna (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia koncentrują się na problemowej prezentacji historii filozofii, przez co student zyskuje możliwość nowego spojrzenia na kształtowanie się kluczowych zagadnień filozofii (problemów etycznych, ontologicznych i kosmologicznych, relacji duszy i ciała, myśli i języka do rzeczywistości) oraz pojęć filozoficznych z dziedziny filozofii starożytnej (takich jak filozofia, piękno, dobro, byt, Bóg, idea, wola, intelekt, cnota, twórczość, natura, czas). Ponadto, z perspektywy problemowej przedstawione zostanie formowanie się i wzajemne oddziaływanie szkół i nurtów filozoficznych. Istotnym wątkiem kursu jest ukazanie specyfiki poszczególnych epok w historii filozofii starożytnej, zwłaszcza tych mniej znanych, takich jak filozofia hellenistyczna oraz filozofia późnej starożytności.

Strona przedmiotu
3800-FSR24-M
Filozofia średniowieczna (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z filozofii średniowiecznej jest rozwinięciem i pogłębieniem problematyki wykładanej w ramach zajęć kursowych z historii filozofii średniowiecznej. Zajęcia są prezentacją dziejów filozofii w układzie problemowym, dzięki czemu student zyskuje możliwość nowego spojrzenia na kształtowanie się w średniowieczu ogólnego zagadnienia relacji filozofii i teologii i wyłaniającej się na tym tle szczegółowszej problematyki filozoficzno-językowej, metafizycznej, psychologicznej, kosmologicznej i teoriopoznawczej.

Strona przedmiotu
3800-FU24-M
Filozofia umysłu (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaznajomienie uczestników z najważniejszymi pojęciami i teoriami współczesnej analitycznej filozofii umysłu. Zakresem analiz objęte zostaną zarówno metafizyczne, epistemologicznie, semantyczne, jak i metodologiczne zagadnienia rozpatrywane w odnośnej subdyscyplinie filozoficznej.

Strona przedmiotu
3800-GZFW24-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest wprowadzeniem w klasyczną problematykę filozofii człowieka i filozofii wartości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień filozofii religii. Omawiane są stanowiska w zakresie antropologii filoz. i aksjologii (w dużej części wybitnych filozofów polskich). Wskazane przez słuchaczy interesujące tezy następnie dyskutowane są w grupie. Spekulatywne twierdzenia filozofów mają charakter polemiczny, tym bardziej – że odnoszone są do zjawisk współczesności. Antagonistyczne stanowiska składające się na różne charakterystyki natury ludzkiej oraz świata wartości pozwalają wyrobić sobie zdanie własne w ważnych kwestiach światopoglądowych.

Strona przedmiotu
3800-HFN124-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są filozofii umysłu epoki nowożytnej, od Kartezjusza do Hume’a. Podejmiemy na nich zagadnienia, które są wciąż obecne we współczesnych dyskusjach toczonych na gruncie analitycznej filozofii umysłu i działania. Propozycje i spory autorów nowożytnych nie będą nas przy tym interesować jedynie w charakterze przyczynków do bieżących debat. Przyjrzymy się temu, w jakiej mierze pojęciowość i rozstrzygnięcia teoretyczne wypracowane na gruncie klasycznych stanowisk przekładają się na (a niekiedy krępują) nasze dzisiejsze filozoficzne oraz naukowe koncepcje umysłu i działania. Omówimy również próby przełamania nowożytnego sposobu rozumienia ich natury oraz przywołamy nowe odczytania klasycznych myślicieli.

Strona przedmiotu
3800-HFN224-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią wykładu będzie pogłębienie problematyki prezentowanej podczas semestru letniego na wykładzie Historia filozofii II, tj. od Kanta do Kierkegaarda. Omówione zostaną dodatkowe dzieła, postaci, problemy i konteksty związane z przełomem XVIII i XIX wieku, zwłaszcza w kręgu filozofii niemieckiej.

Strona przedmiotu
3800-HFP124-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie głównych idei, doktryn, filozoficznych szkół i kierunków należących do polskiej tradycji filozoficznej od średniowiecza do czasów pozytywizmu włącznie.

Strona przedmiotu
3800-HFP224-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja głównych idei, doktryn, filozoficznych szkół i kierunków należących do polskiej tradycji filozoficznej okresu przełomu antypozytywistycznego oraz XX wieku.

Strona przedmiotu
3800-LN24-M
Logiki nieklasyczne (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest elementarne wprowadzenie do logik nieklasycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych logik, które znajdują zastosowania w filozofii, matematyce i kognitywistyce. Omówione będą między innymi logiki modalne, wielowartościowe, intuicjonistyczne, parakonsystentne i niefregowskie.

Strona przedmiotu
3800-TFH24-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawowymi ideami średniowiecznej refleksji nad sensem historii. Prześledzimy zwłaszcza wpływ "Państwa Bożego" Augustyna na średniowieczną teologię polityczną i teologię historii

Strona przedmiotu
3800-PPB24-M
Podstawowe pytania bioetyki (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentek i studentów z bioetyką – czym jest, jak powstała, jakie zagadnienia obejmuje swoim zakresem, jakich metod używa.

Strona przedmiotu
3800-PJK24-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z obowiązkowego kursu współczesnej filozofii kontynentalnej. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną te nurty i postaci, które nie znalazły się w programie kursu obowiązkowego. Uczestniczy będą mieli też szanse na pogłębienie wiedzy dotyczącej najważniejszych nurtów, myślicieli i myślicielek reprezentujących współczesną filozofię kontynentalną.

Strona przedmiotu
3800-RH24-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie analizie kryteriów podejmowania decyzji w specyficznych sytuacjach, związanych z grami hazardowymi. Na przykładzie między innymi takich gier jak ruletka, Blackjack i poker, będziemy analizować różne możliwe strategie działania i zastanawiać się nad ich racjonalnością. Uzyskane na tej podstawie wnioski zostaną uogólnione i wskazane zostanie ich szersze, filozoficzne znaczenie.

Strona przedmiotu
3800-RLAI24-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Can chatbots talk about religion in a way that it really makes sense? Are they helpful in the logical analysis of religious arguments and religious discourse? What about their own discourse on religious issues?

The course “Religion, Logic and Artificial Intelligence” is aimed at providing participants with basic knowledge about tools useful for analyzing religious discourse and about machine learning and training AI models.

The main goal of the course is making participants ready to: assess effectiveness and possible use of chatbots in the analysis of religious discourse, and analyze chatbots’ statements on religious topics.

The course will be unified by philosophical questions about: the development of AI and its rationality, the role of logic in the context of AI, the nature of thinking, the status of discourse and the future of religious discourse.

Strona przedmiotu
3800-RMA24-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This is an advanced course in Research Methods and Analysis in Philosophy that introduces students to scientific methods in philosophy studies.

Strona przedmiotu
3800-SFW24-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone omówieniu najważniejszych systemów filozoficznych Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na ich związki z religią, najważniejsze kwestie poruszane w systemach filozoficznych, od kosmogonii, kosmologii, bóstwa (bóstw), jego charakteru i relacji ze światem stworzonym. W poszczególnych blokach zostaną omówione kwestie ontologiczne, metafizyczne, epistemologiczne. Wprowadzeniem do wykładu będą początki myślenia filozoficzno-religijnego na Starożytnym Wschodzie. W kolejnych blokach zostaną omówione: filozofia indyjska, filozofia buddyjska, filozofia japońska, filozofia chińska, filozofia żydowska, filozofia muzułmańska oraz współczesna myśl perska.

Strona przedmiotu
3800-UNL24-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Logika jest użytecznym narzędziem, dzięki któremu możemy w sposób jasny i precyzyjny formułować i analizować tezy filozoficzne. W czasie wykładu skoncentrujemy się na trzech grupach bardzo ciekawych zagadnień:

(1) Związanych z pojęciami konieczności i możliwości.

(2) Związanych z pojęciami prawdziwości i dowodliwości.

(3) Związanych z pojęciami racjonalnych i nieracjonalnych przekonań i ich zmiany.

Przedstawione na wykładzie narzędzia formalne pozwolą nam z większą swobodą posługiwać się tymi pojęciami, a co się z tym wiąże – rozumieć i krytycznie oceniać oparte na nich tezy filozoficzne.

Strona przedmiotu
3800-WSFS24-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sokrates wywarł zasadniczy wpływ na kształt filozofii europejskiej, a mimo to nie jest pewne, jakie głosił poglądy. Ten paradoks wynika z faktu, że już najwcześniejsze źródła odnoszące się do Sokratesa są niezgodne ze sobą. W trakcie wykładu przyjrzymy się wizerunkom Sokratesa skonstruowanym przez komediopisarzy (Arystofanes, Amejpsias, Eupolis) i wczesną literaturę sokratyczną, zastanowimy się nad związkami Sokratesa z filozofią przyrody (Archelaos), tragedią grecką (Eurypides) i sofistami, prześledzimy wpływ Sokratesa na filozofię starożytną czasów późniejszych. Postać Sokratesa będzie ukazana na szerokim tle filozofii i kultury greckiej w czasach przełomu, kiedy to Ateny stają się potęgą polityczną, a następnie ponoszą klęskę w wojnie peloponeskiej.

Strona przedmiotu
3800-HA24-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)