Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, filozofia, studia niestacjonarne, pierwszego stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, filozofia, studia niestacjonarne, pierwszego stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
3800-NZ-EP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Epistemologia to dziedzina filozofii zajmująca się problemami poznania i wiedzy. W jej ramach podejmuje się m.in. pytania o źródła naszych przekonań, przedmiot percepcji, sposoby uzasadniania przekonań, strukturę uzasadniania, możliwość zdobycia jakiejkolwiek wiedzy (problem sceptycyzmu), granice poznania, naturę wiedzy i prawdy. Wykłady poświęcone będą omówieniu najważniejszych problemów i dyskusji epistemologicznych. Cykl wykładów uzupełniony będzie o materiały do samodzielnej lektury, zamieszczone na platformie internetowej, oraz o teksty źródłowe, analizowane wspólnie na ćwiczeniach.

Strona przedmiotu
3800-NZ-ET brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja klasycznych i współczesnych problemów filozofii moralnej. Na zajęciach zostaną przedstawione główne zagadnienia etyki akademickiej z uwzględnieniem jej roli we współczesnym myśleniu moralnym. Będą omawiane główne stanowiska metaetyczne, podstawowe pojęcia i metody etyki, zaprezentowane zostaną również najważniejsze historyczne i współczesne koncepcje normatywne i wybrane problemy etyki stosowanej.

Strona przedmiotu
3800-NZ-FPNP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest wprowadzeniem do podstawowych filozoficznych problemów związanych z głównymi naukami szczegółowymi: fizyką, matematyką i biologią. Pierwsza część obejmuje wprowadzenie do filozofii fizyki. Podczas historycznego przeglądu zmian głównych paradygmatów tej nauki, dyskutowane będą różnorakie tropy filozoficzne z nimi związane. Druga część wykładu to krótkie wprowadzenie w problematykę filozofii matematyki. Omówiony zostanie rozwój stanowisk filozoficznych w obrębie rozważań nad podstawowymi problemami matematyki: epistemologicznymi i ontologicznymi.

Trzecia część zajęć poświęcona będzie problemom filozofii biologii. W ramach wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia: spór o status metodologiczny biologii, problem definiowania życia i problem definiowania gatunku, wybrane problemy związane z teorią ewolucji.

Strona przedmiotu
3800-NZ-HFA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami i metodami filozofii analitycznej.

Strona przedmiotu
3800-NZ-HF1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach przedstawia się główne kierunki filozofii od VII w. p.n.e. do XIV w. n.e. Z zakresu filozofii starożytnej omawia się poglądy: presokratyków, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, myślicieli hellenistycznych i doby cesarstwa rzymskiego oraz nurt patrystyczny. Filozofia średniowieczna obejmuje: wczesny neoplatonizm, szkoły XII w., problem recepcji arystotelizmu na trzynastowiecznych uniwersytetach, spory doktrynalne w XIV stuleciu, niemiecką mistykę spekulatywną.

Strona przedmiotu
3800-NZ-HF2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zawiera w części pierwszej prezentację i analizę kierunków filozofii europejskiej od Renesansu, poprzez kontynentalny racjonalizm, brytyjski empiryzm, francuskie Oświecenie, klasyczną filozofię niemiecką. W części drugiej kurs obejmuje dzieje filozofii nowożytnej, poczynając od Kanta, a na pozytywizmie kończąc (Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Marks i marksizm, Comte i pozytywizm).

Strona przedmiotu
3800-NZ-HFNA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone najważniejszym problemom oraz trendom współczesnej filozofii kontynentalnej. Kurs rozpocznie się od omówienia filozofii Nietzschego, a zakończy przedstawieniem myśli Agambena i Negriego, czyli najbardziej znaczących stanowisk dzisiejszej myśli kontynentalnej.

Strona przedmiotu
3800-NZ-L1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie do głównych zagadnień logiki współczesnej, jej metod oraz zastosowań na gruncie filozofii. Celem zajęć jest uwrażliwienie słuchaczy na różne funkcje wypowiedzi językowych, wskazanie podstawowych kryteriów oceny rozumowań, definicji i klasyfikacji, a także ukazanie związków logiki z innymi dziedzinami wiedzy.

Strona przedmiotu
3800-NZ-ONT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest systematyczne wprowadzenie do ontologii. Przedmiotem uwagi będą po kolei następujące podstawowe problemy ontologiczne: problem przedmiotów, własności i stosunków; czasu; przestrzeni; istnienia; całości i części; rzeczy i stanów rzeczy; wyznaczania zmiany; oddziaływania (w tym przyczynowości); ciał i umysłów; Boga.

Celem ćwiczeń jest krytyczna analiza wybranych rozwiązań niektórych podstawowych problemów ontologicznych.

Strona przedmiotu
3800-POWI-DON-ZK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestie prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony baz danych, prawa własności przemysłowej oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zajęcia zorganizowane są w formie elektronicznej.

Studenci sami dostosowują terminy i czas pracy. Materiały, testy i zadania dostępne są zaraz po zalogowaniu się na kurs.

Strona przedmiotu
3800-NZ-SL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzenie uczestników w zagadnienia semiotyki logicznej i ogólnej metodologii nauk, które stanowią niezbędne wyposażenie każdego warsztatu badawczego każdego filozofa. Poruszone zostaną następujące zagadnienia: znaki i ich rodzaje, funkcje semantyczne wyrażeń językowych, gramatyka kategorialna, anomalie semiotyczne, zjawiska pragmatyczne, definiowanie, systematyzacja, argumentacja.

Strona przedmiotu
3800-TIK-DON-ZK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z podstawami funkcjonowania współczesnych technologii komunikacyjnych, z naciskiem na sieć internet.

Strona przedmiotu
3800-NZ-WF brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 36 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z klasycznymi opcjami filozofii Europejskiej. Podczas kolejnych spotkań będą omawiane różnorodne koncepcje przedmiotu filozofii, metody i style filozoficznego myślenia, kwestie relacji między filozofią a naukami, religią, światopoglądem, ideologią i sztuką.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)