Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW)

Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
4100-1SERIWO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z koncepcją edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej, z podstawowymi dokumentami związanymi z tą tematyką, przekazanie im podstawowej wiedzy na temat różnorodności językowej na świecie, a w szczególności w Polsce i w innych krajach europejskich. Studenci poznają sposób funkcjonowania polityki edukacyjnej i językowej w wybranych państwach europejskich, zdobędą najważniejsze informacje na temat instytucji promujących edukację na rzecz różnorodności językowej i kulturowej i poznają ofertę edukacyjną najważniejszych edukacyjnych programów europejskich. Zajęcia mają również za zadanie ułatwienie rozwijania posiadanej kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej, otwierają na występującą wokół nas różnorodność kulturową i językową, a w konsekwencji sprzyjają akceptacji przejawów inności zarówno językowej jak i kulturowej.

Strona przedmiotu
4100-1SFKJFO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń z fonetyki korektywnej języka francuskiego jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami poprawnej wymowy w języku francuskim. Ćwiczenia mają na celu kształcenie słuchu fonematycznego oraz poprawnej wymowy poprzez systematyczne ćwiczenia z zakresu fonetyki korektywnej. Prowadzone ćwiczenia biorą pod uwagę specyfikę trudności polskiego studenta w przyswajaniu francuskiego systemu fonetycznego. Szczególne miejsce zajmuje problematyka głosek, które nie występują w polskim systemie fonologicznym, a ich błędna percepcja i artykulacją są przyczyną błędów prowadzących do zaburzeń w komunikacji językowej. Zajęcia uwzględniają także wybrane zagadnienia z zakresu prozodii: intonacja, akcent i rytm.

Strona przedmiotu
4100-1SFKJAO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest wspomaganie studentów w korygowaniu i pozbywaniu się niekorzystnych cech własnej wymowy i w osiągnięciu wymowy prawidłowej, umożliwiającej płynną komunikację i późniejsze nauczanie; rozbudzenie świadomości oraz wrażliwości fonetycznej studentów; przygotowanie ich do samodzielnej pracy nad własną wymową angielską. Zajęcia obejmują ćwiczenia artykulacyjne na poziomie segmentalnym jak i suprasegmentalnym oraz przyswojenie zapisu fonetycznego.

Strona przedmiotu
4100-1SFKJNO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia ukierunkowane są na rozwijanie sprawnosci fonetycznych studiujących. Praktyczne ćwiczenia obejmują zarówno femomeny suprasegmentalne jak i segmentalne, które wskutek interferencji z języka polskiego, mogą prowadzić do zaburzenia komunikacji oraz negatywnych odziaływań psychofonetycznych. W szczególności dotyczą one prawidłowej percepcji i produkcji jednostek ksenofonicznych dla języka polskiego, tj.

• rozwijanie słuchu fonematyczno - fonetycznego,

• uświadomienie relacji między wymową, a pisownią,

• przeciwdziałanie interferencji fonetycznej pomiędzy językiem polskim a językiem niemieckim

• kształtowanie i ugruntowanie poprawnej artykulacji języka niemieckiego zgodnie z obowiązującą normą standardową

Strona przedmiotu
4100-1SGADNO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu, który prezentuje i praktycznie wdraża współczesne podejście do nauczania i uczenia się gramatyki angielskiej w ramach kształcenia językowego jest usystematyzowanie i pogłębienie znajomości gramatyki angielskiej poprzez rozwijanie świadomości gramatycznej studentów w oparciu o specjalnie dobrane zbiory zdań/ćwiczeń gramatycznych rozwiązywanych przez studentów. Kurs ma na celu przygotowanie studentów do uczenia języka angielskiego w przedszkolu na I i II etapie edukacyjnym,

Omawiane są następujące tematy: czasy gramatyczne, zdania warunkowe, czasowniki modalne, mowa zależna, komplementacja czasownika, przedimki i zdania względne, kategoria liczby oraz strona bierna.

Strona przedmiotu
4100-1SGFDNO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje kształcenie w zakresie wiedzy o komunikacji i języku, szczególny akcent położony został na gramatykę języka francuskiego dla nauczycieli. Celem kursu, który prezentuje i praktycznie wdraża współczesne podejście do nauczania i uczenia się gramatyki w ramach kształcenia językowego, jest systematyzacja i pogłębienie znajomości gramatyki języka francuskiego poprzez rozwijanie świadomości gramatycznej studentów w oparciu o specjalnie dobrane zbiory zadań/ćwiczeń gramatycznych rozwiązywanych przez studentów.

Strona przedmiotu
4100-1SGNDNO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności praktycznego stosowania zasad gramatycznych w języku, co jest kluczowe dla poprawnej i płynnej komunikacji.

Strona przedmiotu
4100-1SJASDWOSO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie najistotniejszych zagadnień dotyczących nauczania języka angielskiego specjalistycznego dla WOS, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów językowych w nauczaniu języka obcego specjalistycznego: gramatyka i słownictwo, nauczania sprawności mówienia i pisania na kursie języka obcego specjalistycznego, nauczania sprawności słuchania i czytania na kursie języka obcego specjalistycznego, roli materiałów w nauczaniu języka obcego specjalistycznego, modelu nauczania języka angielskiego dla WOS.

Strona przedmiotu
4100-1SNJAO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia 1- czytanie - 30 godzin
 • Ćwiczenia 2 - pisanie - 30 godzin
 • Ćwiczenia 3 - komunikacja - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia 1- czytanie - 30 godzin
 • Ćwiczenia 2 - pisanie - 30 godzin
 • Ćwiczenia 3 - komunikacja - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Egzamin z przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Angielskiego obejmuje pięć komponentów:

1.mówienie,

2.słuchanie,

3.czytanie,

4.pisanie oraz

5.korekcję błędów językowych.

Zgodnie z wymogami stopień trudności egzaminu z PNJA na zakończenie semestru drugiego odpowiada poziomowi językowemu B2+ (ESOKJ).

Strona przedmiotu
4100-1SNJFO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu – języka francuskiego. Przedmiot obowiązkowy dla I roku studiów.

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń.

Docelowa znajomość języka francuskiego na poziomie A1/A2

Strona przedmiotu
4100-1SNJNO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Moduł 1: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu- języka niemieckiego. Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku.

Strona przedmiotu
4100-1SNOPPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem państwa jako szczególnej organizacji społecznej, która była i jest przedmiotem refleksji naukowej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi definicjami i pojęciami dotyczącymi państwa, zarówno państwa współczesnego, jak również analiza ewolucji państwa i zmieniających się teorii, koncepcji na temat istoty, funkcji, zadań państwa. W drugim semestrze omawiane są problemy istoty i funkcji prawa jako jednego z regulatorów stosunków społecznych w państwie oraz instrumentu władzy państwa.

Pojęcia państwa i pojęcie prawa pozostając ze sobą w genetycznym związku ewaluowały wraz z rozwojem społecznym. Osią rozważań są pojęcia: państwo policyjne - państwo prawa - demokratyczne państwo prawne.

Strona przedmiotu
4100-1SPPIWCZESO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uwzględnia wiedzę specjalistyczną z zakresu: teoretycznych podstaw pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem, współpracy z rodzicami, diagnozowania rozwoju dziecka na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczycieli języków obcych.

Strona przedmiotu
4100-1SPOWIO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu ochrony własności intelektualnej w szczególności z jego dwóch zakresów – prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego.

Strona przedmiotu
4100-1SPSYCHOGOLO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia psychologii, ze szczególnym naciskiem na podstawowe funkcje psychologii jako nauki o człowieku, główne koncepcje psychologii, podstawowe zagadnienia metodologii badań społecznych w zakresie pozyskiwania danych i ich interpretacji, podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii społecznej.

Strona przedmiotu
4100-1SSATO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem wykładu jest omówienie głównych koncepcji teoretycznych i idei społecznych samorządu terytorialnego. Prezentowane są teorie samorządu, modele samorządu w wybranych państwach europejskich. Na wykładzie jest omawiana geneza samorządu terytorialnego w Polsce, przyczyny restytucji samorządu terytorialnego w 1990 roku oraz reformę ustroju samorządu. Zasady wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego. Omawia się pojęcie i istotę, podział oraz formy wykonywania zadań samorządu terytorialnego. Tematyka wykładu jest także poświęcona organizacji struktury wewnętrznej i kompetencjom organów stanowiących i wykonawczych w jednostkach samorządu terytorialnego. Nieodłączonym elementem rozważań nad ustrojem prawnym samorządu terytorialnego jest także gospodarka finansowa, a w szczególności pojęcie mienia i majątku jednostek samorządu terytorialnego, finanse samorządu terytorialnego oraz nadzór nad samorządem terytorialnym.

Strona przedmiotu
4100-1SSOCJO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres programowy wykładu obejmuje dwa semestry. Połowa tematów zawartych w sylabusie jest omawiana w pierwszym semestrze a połowa w drugim,

Po ukończeniu kursu student zdobędzie podstawy usystematyzowanej wiedzy z zakresu socjologii. Będzie rozumiał procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym społeczeństwie. Uczestnik zajęć pozna podstawowe pojęcia socjologiczne, nauczy się je adekwatnie definiować i rozumieć w odniesieniu do rzeczywistości społecznej i politycznej w Polsce i na świecie. Ważny cel dydaktyczny stanowi wyposażenie studenta w elementarną wiedzę o współczesnych i klasycznych koncepcjach socjologicznych. Student przyswoi także wiedzę o wybranych problemach społecznych, a zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego, będzie je rozumiał i zauważał ich przejawy.

Strona przedmiotu
4100-1STIKO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs TIK poświęcone są rozwijaniu kompetencji cyfrowych studentów i wykorzystywaniu ich innowacyjnych form, metody i narzędzi w samokształceniu, a zwłaszcza akwizycji języka obcego. Szczególny nacisk kładziony jest również na świadome i efektywne korzystanie z mediów elektronicznych oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa informacyjnego.

Strona przedmiotu
4100-1SZBUPPODPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem szkolenia jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)