Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe semestru II w CKNJOiEE UW - studia I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW)

Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe semestru II w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
4100-2SDYDOGOLO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z dydaktyki ogólnej przygotowuje studenta do wykonywania zawodu nauczyciela. Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej/podstaw dydaktyki. Obejmuje on przede wszystkim zapoznanie studentów z prawidłowościami charakterystycznymi dla procesu kształcenia/nauczania i procesu uczenia się wraz z czynnikami wyzwalającymi go, warunkami w jakich on zachodzi, z jego przebiegiem oraz skutkami. Wykład omawia również aktualne i przeszłe główne nurty i trendy w teoriach uczenia się i nauczania oraz najbardziej wpływowe systemy dydaktyczne.

Strona przedmiotu
4100-2SERIWO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z koncepcją edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej, z podstawowymi dokumentami związanymi z tą tematyką, przekazanie im podstawowej wiedzy na temat różnorodności językowej na świecie, a w szczególności w Polsce i w innych krajach europejskich. Studenci poznają sposób funkcjonowania polityki edukacyjnej i językowej Unii Europejskiej i Radu Europy oraz innych organizacji (ONZ, ECML), zdobędą najważniejsze informacje na temat instytucji promujących edukację na rzecz różnorodności językowej i kulturowej i poznają ofertę edukacyjną najważniejszych edukacyjnych programów europejskich. Zajęcia mają również za zadanie ułatwienie rozwijania posiadanej kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej, otwierają na występującą wokół nas różnorodność kulturową i językową, a w konsekwencji sprzyjają akceptacji przejawów inności zarówno językowej jak i kulturowej.

Strona przedmiotu
4100-2SFDNJOI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest rozwijanie i kształtowanie świadomości oraz wrażliwości fonetycznej studentów; przygotowanie ich do samodzielnej pracy nad własną wymową angielską; dalsze wspomaganie studentów w pozbywaniu się niekorzystnych cech własnej wymowy i w osiągnięciu wymowy prawidłowej, umożliwiającej płynną komunikację i późniejsze nauczanie

Strona przedmiotu
4100-2SGADNO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu, który prezentuje i praktycznie wdraża współczesne podejście do nauczania i uczenia się gramatyki angielskiej w ramach kształcenia językowego jest usystematyzowanie i pogłębienie znajomości gramatyki angielskiej poprzez rozwijanie świadomości gramatycznej studentów w oparciu o specjalnie dobrane zbiory zdań/ćwiczeń gramatycznych rozwiązywanych przez studentów.

Omawiane są następujące tematy: czasy gramatyczne, zdania warunkowe, czasowniki modalne, mowa zależna, komplementacja czasownika, przedimki i zdania względne, kategoria liczby oraz strona bierna.

Strona przedmiotu
4100-2SGFDNO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje kształcenie w zakresie wiedzy o komunikacji i języku, szczególny akcent położony został na gramatykę języka francuskiego dla nauczycieli. Celem kursu, który prezentuje i praktycznie wdraża współczesne podejście do nauczania i uczenia się gramatyki w ramach kształcenia językowego, jest systematyzacja i pogłębienie znajomości gramatyki języka francuskiego poprzez rozwijanie świadomości gramatycznej studentów w oparciu o specjalnie dobrane zbiory zadań/ćwiczeń gramatycznych rozwiązywanych przez studentów.

Strona przedmiotu
4100-2SGNDNO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje kształcenie w zakresie wiedzy o komunikacji i języku, szczególny akcent położony został na gramatykę języka niemieckiego - specjalność: dla nauczycieli. Celem kursu, który prezentuje i praktycznie wdraża współczesne podejście do nauczania i uczenia się w ramach kształcenia językowego, jest systematyzacja i pogłębienie znajomości gramatyki języka niemieckiego poprzez rozwijanie świadomości gramatycznej studentów w oparciu o specjalnie dobrane zbiory zadań i ćwiczeń gramatycznych rozwiązywanych przez studentów.

Strona przedmiotu
4100-2SJASDWO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie najistotniejszych zagadnień dotyczących nauczania języka angielskiego specjalistycznego dla WOS, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów językowych w nauczaniu języka obcego specjalistycznego: gramatyka i słownictwo, nauczania sprawności mówienia i pisania na kursie języka obcego specjalistycznego, nauczania sprawności słuchania i czytania na kursie języka obcego specjalistycznego, rozwoju umiejętności poznawczych, roli materiałów w nauczaniu języka obcego specjalistycznego, modelu nauczania języka angielskiego dla WOS.

Strona przedmiotu
4100-2SKHKFDNJO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zdobycie podstaw uporządkowanej wiedzy z zakresu historii i kultury Francji oraz, w węższym zakresie, innych krajów i regionów francuskojęzycznych. Studenci zostaną przygotowani do samodzielnego projektowania lekcji języka francuskiego z wykorzystaniem materiałów związanych z kulturą. Zostaną omówione kwestie ogólne takie jak pojęcia kultury, cywilizacji, stereotypii, jak też definicja dokumentów autentycznych, ich rola w edukacji, różnorodność materiałów zw. z kulturą, kryteria doboru tego rodzaju materiałów, rodzaj ćwiczeń jakie mogą być zaproponowane uczącym się języka francuskiego.

Dokładniej zostaną omówione wybrane materiały i tematy, takie jak – regiony Francji, kraje i regiony francuskojęzyczne, piosenka, malarstwo, sztuka kulinarna jako element cywilizacji – pod kątem ich specyficznych cech, umożliwiających optymalne wykorzystanie w procesie glottodydaktycznym.

Strona przedmiotu
4100-2SKHKNDNJO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zorientowanie studentów w szerokim zakresie tematów związanych z kulturą krajów niemieckojęzycznych oraz nabycie przez nich umiejętności interpretacji zjawisk kulturowych.

Strona przedmiotu
4100-2SMIKSO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest omówieniu relacji zachodzących między: komunikowaniem, komunikowaniem się, komunikowaniem masowym oraz międzykulturowym. Szczegółowej analizie poddany zostanie proces komunikowania jako wielofunkcyjny i wieloczynnikowy mechanizm o charakterze więziotwórczym i kulturotwórczym. Przedmiotem rozważań jest także polski system medialny oraz przyczyny i skutki jego przemian na przestrzeni dekad.

Strona przedmiotu
4100-2SNJAO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia 1- czytanie - 30 godzin
 • Ćwiczenia 2 - pisanie - 30 godzin
 • Ćwiczenia 3 - komunikacja - 30 godzin
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Egzamin z przedmiotu Nauka Języka Angielskiego obejmuje pięć komponentów:

1.mówienie,

2.słuchanie,

3.czytanie,

4.pisanie oraz

Zgodnie z wymogami stopień trudności egzaminu z NJA na zakończenie semestru drugiego odpowiada poziomowi językowemu B2 (ESOKJ).

Strona przedmiotu
4100-2SNJFO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu – języka francuskiego.

Przedmiot obowiązkowy dla I roku studiów.

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń z podręcznikiem "C'est parti! 1" , Draco, 2019, a następnie "C'est parti!2".

Strona przedmiotu
4100-2SNJNO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Moduł 1: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu- języka niemieckiego. Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku.

Strona przedmiotu
4100-2SNAOPPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem państwa jako szczególnej organizacji społecznej, która była i jest przedmiotem refleksji naukowej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi definicjami i pojęciami dotyczącymi państwa, zarówno państwa współczesnego, jak również analiza ewolucji państwa i zmieniających się teorii, koncepcji na temat istoty, funkcji, zadań państwa. W drugim semestrze omawiane są problemy istoty i funkcji prawa jako jednego z regulatorów stosunków społecznych w państwie oraz instrumentu władzy państwa.

Pojęcia państwa i pojęcie prawa pozostając ze sobą w genetycznym związku ewaluowały wraz z rozwojem społecznym. Osią rozważań są pojęcia: państwo policyjne - państwo prawa - demokratyczne państwo prawne.

Strona przedmiotu
4100-2SPSZZEPSO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs Pedagogika szkolna i metody pracy wychowawczej z uczniem ze SPE jest przynależny moodułowi przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i jest w CKNJOiEE ściśle związany z realizacją standardu nauczycielskiego

- przygotowuje przyszłych nauczycieli języka obcego do pracy z dziećmi z różnorodnymi niepełnosprawnościami, ukazując humanistyczną i personalistyczną perspektywę inkluzji pedagogicznej.

Strona przedmiotu
4100-2SPRPEDPSYCHO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk psychologiczno-pedagogicznych (I i II etap edukacyjny) jest nabycie przez studenta doświadczeń i umiejętności oraz pogłębienie refleksji w obszarze sytuacji i relacji wychowawczych, pod kierunkiem doświadczonego praktyka – mentora, a w szczególności zapoznanie się ze specyfiką pracy nauczyciela w szkole podstawowej, ewentualnie w przedszkolu.

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne umożliwiają studentowi przeniesienie zagadnień teoretycznych, przedstawianych na zajęciach z zakresu psychologii i pedagogiki, do praktyki szkolnej.

Student ma możliwość obserwowania oraz ćwiczenia metod pracy wychowawczej z dziećmi, wykorzystywania nabytej wiedzy do oceny sytuacji i rozwiązywania problemów.

Ma również za zadanie współdziałać w zespole nauczycielskim, zgodnie z zasadami etyki zawodu.

Strona przedmiotu
4100-2SOCJO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu kursu student zdobędzie podstawy usystematyzowanej wiedzy z zakresu socjologii ogólnej. Będzie rozumiał procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie i w Polsce. Uczestnik konwersatorium przyswoi podstawowe pojęcia socjologiczne, nauczy się je adekwatnie definiować, rozumieć oraz nabędzie umiejętność stosowania ich w opisie i analizie rzeczywistości społecznej i politycznej. Ważny dydaktyczny cel stanowi wyposażenie studenta w elementarną wiedzę o współczesnych i klasycznych koncepcjach socjologicznych, a także wyrobienie podstawowych kompetencji interpretacji wyników badań socjologicznych. Student przyswoi także wiedzę o wybranych problemach społecznych, a zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego, będzie je rozumiał, zauważał ich przejawy i wielowymiarowo interpretował.

Strona przedmiotu
4100-2STIKO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest poświęcony rozwijaniu kompetencji cyfrowych w uczeniu się oraz nauczaniu. Powstał z myślą o studentach - przyszłych nauczycielach języków obcych, którzy chcieliby z sukcesem wykorzystać innowacyjne formy, metody i narzędzia w samokształceniu, a zwłaszcza akwizycji języka obcego.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)