Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe semestru II w CKNJOiEE UW - studia II stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW)

Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe semestru II w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
4100-IIMDPANG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przygotowuje studentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego jako obcego na III etapie edukacyjnym i z uczniami pełnoletnimi.

Strona przedmiotu
4100-IIMDPFRA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy wybranych zagadnień z zakresu dydaktyki języka francuskiego jako języka obcego na 3 etapie edukacyjnym (szkoła ponadpodstawowa). Celem zajęć jest zapoznanie przyszłych nauczycieli języka francuskiego ze specyfiką pracy z uczniami w starszym wieku szkolnym w kształtowaniu i rozwijaniu poszczególnych sprawności językowych.

Strona przedmiotu
4100-IIMDPNIEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program jest przewidziany do realizacji w trakcie jednego semestru. Zajęcia mają na celu przygotowanie metodyczne studentów do przeprowadzania zajęć z języka niemieckiego w trzecim etapie edukacyjnym. Program zakłada opanowanie umiejętności w zakresie planowania procesu nauczania języka niemieckiego, doboru odpowiednich materiałów, technik nauczania, sposobów prezentacji i kontroli. Zakłada się stosowanie różnorodnych technik pracy oraz społecznych form uczenia się.

Strona przedmiotu
4100-IIMDPWOS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie konwersatorium przygotowują studentów do praktyk pedagogicznych i do rozpoczęcia pracy w zakresie nauczania Wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej.

Strona przedmiotu
4100-IIMJDNO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium omawia zagadnienia z zakresu językoznawstwa opisowego, językoznawstwa kontrastywnego oraz pragmatyki języka w kontekście nauczania języka obcego.

Strona przedmiotu
4100-IIMLITBRYT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs, oparty na podbudowie z programu studiów I stopnia), obejmuje wybrane dzieła literatury angielskiej. Zawiera krótkie prezentacje w PowerPoint, pogłębioną analizę i interpretację wybranych dzieł literatury angielskiej (dramat, powieść, poezja). Analiza skupia się na kontekście historycznoliterackim, retoryce tekstu, stylu oraz omówieniu tematów ważnych w kontekście historii i kultury brytyjskiej.

Strona przedmiotu
4100-IIMNJAKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w języku angielskim w celu zrozumienia i krytycznej analizy tekstów akademickich oraz szeregu podejść do projektowania badań. Będą również rozwijać umiejętności przedstawiania swoich pomysłów w formie wizualnej, ustnej i pisemnej na poziomie akademickim odpowiednim dla studiów magisterskich.

Strona przedmiotu
4100-IIMNJASP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu studenci zostaną wprowadzeni w podstawową wiedzę na temat rozwoju i różnych kontekstów ESP. W szczególności skupią się na języku angielskim i jego praktycznym zastosowaniu w świecie podróży i turystyki; współczesne zagadnienia edukacyjne i uczenie się STEM. Będą również mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności receptywnych i produktywnych na poziomie akademickim odpowiednim dla studiów magisterskich.

Strona przedmiotu
4100-IIMNJFKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów w zakresie dyskursu akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności analizy tekstów o charakterze popularnonaukowym i naukowym. Zajęcia przygotowują do samodzielnego opracowywania i wygłaszania referatów oraz do udziału w dyskusjach naukowych. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku specjalności, co sprzyja poszerzaniu aktywnej znajomości słownictwa oraz złożonych struktur morfologicznych i składniowych.

Udział w zajęciach ma na celu rozwijanie autonomii studenta, a także doskonalenie umiejętności obserwacji oraz oceny procesu nauczania i uczenia się języka obcego.

Strona przedmiotu
4100-IIMNJFSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć omawiane są zagadnienia związane z glottodydaktyką specjalistyczną i jej założeniami przy planowaniu i opracowywaniu kursów języka francuskiego specjalistycznego dla określonych grup zawodowych.

Strona przedmiotu
4100-IIMNJNKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4100-IIMNJNSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykorzystane metody:

-Lernen durch Lehren,

-gry i symulacje,

-studium przypadku,

-praca projektowa.

Ewaluacja nabytych kompetencji poprzez: wykorzystanie oceny diagnostycznej na początku kursu (zdalnie), oceny kształtującej podczas kursu (zdalnie i stacjonarnie) oraz oceny globalnej na zakończenie kursu/semestru (stacjonarnie).

Analiza potrzeb wykazuje konieczność uwzględnienia w kursie następujących intencji komunikacyjnych/gatunków tekstu:

-rozmowa telefoniczna,

-rozmowa kwalifikacyjna,

-prezentacja,

-dyskusja,

-instruktaż,

-umowa,

-wypowiedzenie umowy,

-opis grafiki,

-organigram,

-instrukcja obsługi,

-sprawozdanie,

-protokół,

-referat,

-zamówienie,

-życiorys.

Wymienione działania komunikacyjne i gatunki tekstu odnoszą się do następujących kręgów tematycznych:

-budowa,

-usługi opiekuńcze,

-gastronomia,

-fryzjerstwo/kosmetyka,

-handel,

-medycyna,

-edukacja,

-biuro,

-turystyka/hotelarstwo,

-logistyka/spedycja.

Strona przedmiotu
4100-IIMPEDMLDIEA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot umożliwia przybliżenie Studentom i Studentkom wybranej tematyki mieszczącej się w obszarze pedagogiki młodzieży oraz andragogiki. Uczestnictwo w zajęciach ma prowadzić do wyposażenia studentów w szczegółową wiedzę na temat zjawisk istotnych zarówno z perspektywy funkcjonowania człowieka, jak również – w szerszym ujęciu - społeczeństwa XXI wieku (w tym doświadczanych kryzysów, znacznej niepewności), socjologii edukacji, aspektów porównawczych dotyczących funkcjonowania człowieka w świecie współczesnym w ujęciu psychopedagogicznym.

Strona przedmiotu
4100-IIMPKKDANG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela na III etapie edukacyjnym. Praktyki zawodowe są organizowane w tych typach szkół i placówek, do pracy w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje. Absolwenci studiów poprzez realizację praktyk zawodowych są przygotowani zarówno w zakresie nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), jak i realizowania zadań wychowawczych i opiekuńczych. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).

Praktyki przebiegają oraz są rozliczane według szczegółowego regulaminu dostępnego na stronie kursu na platformie e-learningowej Kampus.

Strona przedmiotu
4100-IIMPKKDFRA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela na III etapie edukacyjnym. Praktyki zawodowe są organizowane w tych typach szkół i placówek, do pracy w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje. Absolwenci studiów poprzez realizację praktyk zawodowych są przygotowani zarówno w zakresie nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), jak i realizowania zadań wychowawczych i opiekuńczych. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).

Strona przedmiotu
4100-IIMPKKDNIEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Praktyki zawodowe są organizowane w tych typach szkół i placówek, do pracy w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje, czyli szkołach licealnych.

Absolwenci studiów poprzez realizację praktyk zawodowych są przygotowani zarówno w zakresie nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), jak i realizowania zadań wychowawczych iszkoły. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów

Strona przedmiotu
4100-IIMPKKDWOS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci I roku II stopnia odbywają, w ramach dodatkowej specjalności Wiedza o Społeczeństwie, 30 godzin praktyk kształcących kompetencje dydaktyczne; ocenę, na podstawie przedstawionej przez studentów dokumentacji, wystawia opiekun praktyk.

Strona przedmiotu
4100-IIMPRAKPSYEDU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk psychologiczno-pedagogicznych (III etap edukacyjny) jest zapoznanie się ze specyfiką pracy nauczyciela w szkole ponadpodstawowej lub innej placówce oświatowej, prowadzącej edukację młodzieży powyżej 14 roku życia.

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne dla III etapu edukacyjnego umożliwiają studentowi przeniesienie zagadnień teoretycznych przedstawianych na kursach modułu do praktyki szkolnej.

Student ma możliwość przećwiczenia metod pracy wychowawczej z młodzieżą, wykorzystania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.

Ma również za zadanie współdziałać w zespole nauczycielskim, zgodnie z zasadami etyki zawodu.

Strona przedmiotu
4100-IIMSEMDYP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium magisterskiego jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu zaplanowanie i zrealizowanie autorskiego projektu badawczego z zakresu przyswajania języka obcego i dydaktyki języków obcych oraz przedstawienia go w formie pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
4100-IIMSNOPRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy na temat naczelnych organów władzy państwowej, ujętych w świetle konstytucyjnej zasady trójpodziału władz: Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów, TK, TS, NSA i SN. Studenci zapoznają się z fundamentalnymi zasadami prowadzenia polityki państwa i rozstrzygania kluczowych sporów o prawo.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)