Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe semestru IV w CKNJOiEE UW - studia I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW)

Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe semestru IV w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
4100-4SCLILO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodą nauczania CLIL (Zintegrowanym Kształceniem Przedmiotowo-Językowym). Na tym kursie uczniowie zapoznają się z podstawowymi właściwościami metody CLIL i uzasadnieniem używania tego podejścia, szczególnie w nauczaniu WOS. W trakcie kursu studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami nauczania metodą CLIL. Planują i przeprowadzają demonstracje i prezentacje zajęć z wykorzystaniem metody CLIL, całych lekcji i większych jednostek. Tworzą również materiały CLIL dla uczniów.

Strona przedmiotu
4100-4SDYDPRZEDWOS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie konwersatorium przygotowują studentów do praktyk pedagogicznych i do rozpoczęcia pracy w zakresie nauczania Wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej.

Strona przedmiotu
4100-4SDYDFRA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie metodyczne studentów do przeprowadzania lekcji języka obcego na pierwszym etapie edukacyjnym. Program zakłada opanowanie umiejętności w zakresie planowania procesu nauczania języka francuskiego, doboru odpowiednich materiałów, technik nauczania, sposobów prezentacji i kontroli. Zakłada się stosowanie różnorodnych technik pracy oraz form uczenia się. Omawiane zagadnienia to: rozwijanie sprawności receptywnych i produktywnych, nauczanie słownictwa, gramatyki, wymowy i intonacji, nauczanie interakcji i mediacji językowej, wykorzystanie gier i zabaw, wykorzystanie muzyki, rola obserwacji lekcji języka obcego i planowanie nauczania.

Strona przedmiotu
4100-4SDYDNIEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Egzamin - godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie metodyczne studentów do przeprowadzania zajęć w przedszkolu i lekcji języka niemieckiego w pierwszym etapie edukacyjnym. Program zakłada opanowanie umiejętności w zakresie planowania procesu nauczania języka niemieckiego, doboru odpowiednich materiałów, technik nauczania, sposobów prezentacji i kontroli. Zakłada się stosowanie różnorodnych technik pracy oraz społecznych form uczenia się.

Strona przedmiotu
4100-4SEMIO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z prawidłową emisją głosu, aby ochronić aparat mowy podczas wysiłku głosowego i poprawić komfort używania głosu podczas długiego mówienia, w różnych przestrzeniach i do zróżnicowanych grup.

Część warsztatowa obejmuje: pracę z ciałem, ćwiczenia oddechowe,

ćwiczenia artykulacyjne, dykcyjne, techniki radzenia sobie z głosem w stresie,

pracę z tekstem (logika akcentu i frazy, umiejętne wykorzystanie intonacji,

barwy i dynamiki głosu w emocjonalnym przekazie tekstu).

Strona przedmiotu
4100-4SKIHUSDNJO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs oferuje ogólną wiedzę o historii i kulturze USA od czasów kolonialnych do dziś. Skupia się kulturotwórczych wydarzeniach, postaciach i zjawiskach oraz prezentuje kluczowe zagadnienia kultury dla przybliżenia tożsamości amerykańskiej. Uwypukla idee i problemy pluralizmu i różnorodności kultury amerykańskiej. Stosowana jest perspektywa porównawcza z procesami w kraju ojczystym, co rozwija międzykulturowe oraz dydaktyczne kompetencje przyszłych nauczycieli oraz buduje persoektywę transatlantycką. Rola Polaków w rozwoju USA oraz wpływ USA na Polskę są istotnymi aspektami kursu. Analiza historyczna i kulturowa prowadzi do praktycznego zastosowania treści przedmiotowych do nauczania języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym.

Strona przedmiotu
4100-4SLITBRYTO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi przegląd różnorodnych brytyjskich dzieł literackich oraz ich adaptację do nauczania na pierwszym lub drugim etapie edukacyjnym. Analizowane materiały to mity, legendy, baśnie, bajki, wiersze, opowiadania, teksty polemiczne, sztuki teatralne, adaptacje sceniczne i filmowe dzieł literackich.

Strona przedmiotu
4100-4SMKSPEO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu dostosowania metod kształcenia językowego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie kursu studenci poznają zasady edukacji włączającej oraz uczą się definiować i rozpoznawać specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w ramach edukacji językowej oraz odpowiadać na nie. Studenci zapoznają się ze specyfiką pracy z uczniami mającymi specjalne potrzeby edukacyjne i obowiązkami nauczyciela w zakresie zróżnicowania i indywidualizacji procesu nauczania.

Strona przedmiotu
4100-4SNJAO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia 1- czytanie - 30 godzin
 • Ćwiczenia 2 - pisanie - 30 godzin
 • Ćwiczenia 3 - komunikacja - 30 godzin
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Egzamin z przedmiotu Nauka Języka Angielskiego obejmuje pięć komponentów:

1.mówienie,

2.słuchanie,

3.czytanie,

4.pisanie oraz

5.korekcję błędów językowych.

Zgodnie z wymogami stopień trudności egzaminu z PNJA na zakończenie semestru czwartego odpowiada poziomowi językowemu C1 (ESOKJ).

Strona przedmiotu
4100-4SNJFO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu – języka francuskiego. Przedmiot obowiązkowy dla II roku studiów.

Przedmiot realizowany jest z podręcznikiem "C'est parti! 2" a następnie ''C'est parti! 3.

Strona przedmiotu
4100-4SNJNO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Moduł 1: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu- języka niemieckiego. Przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku.

Strona przedmiotu
4100-4SPRAKDYDFRA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci studiów poprzez realizację praktyk zawodowych w szkole podstawowej są przygotowani zarówno w zakresie nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), jak i realizowania zadań wychowawczych i opiekuńczych . W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).

30 godzin praktyk obowiązkowych pozwala uzyskać 2,5 pkt ECTS:

1,5 ECTS - godziny kontaktowe

1 ECTS - terminowe oddanie prawidłowo wypełnionej dokumentacji (zgodnie z Regulaminem Praktyk Pedagogicznych dla studentów II roku UOKNJF UW)

Strona przedmiotu
4100-4SPRAKDYDNIEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Praktyki zawodowe są organizowane w tych typach szkół i placówek, do pracy w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje, czyli szkołach podstawowych i przedszkolach.

Absolwenci studiów poprzez realizację praktyk zawodowych są przygotowani zarówno w zakresie nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), jak i realizowania zadań wychowawczych i opiekuńczych przedszkola, szkoły lub placówki. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów(

Strona przedmiotu
4100-4SPRAKDYD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania języka angielskiego w tym wczesnego nauczania języka angielskiego) z rzeczywistością pedagogiczną w działalności praktycznej:

1.Zapoznanie się ze specyfiką pracy nauczyciela w szkole podstawowej (w zakresie pedagogicznym oraz metodycznym-nauczania języka angielskiego.

2.Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć

3.Nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów podczas zajęć z metodyki nauczania języka angielskiego;

4.Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz jej efektów, a także pracy uczniów.

Strona przedmiotu
4100-4SPRAKDYDWOS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci II roku odbywają w ramach dodatkowej specjalności Wiedza o społeczeństwie 30 godzin praktyk kształcących kompetencje dydaktyczne; ocenę, na podstawie przedstawionej przez studentów dokumentacji, wystawia opiekun praktyk.

Strona przedmiotu
4100-4SSPOLRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Siatka pojęć niezbędnych dla studiów przedmiotu: system polityczny, ustrój polityczny, system rządów, konstytucja. System źródeł prawa RP. System wyborczy w RP. Ustrój organów władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)