Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe semestru IV w CKNJOiEE UW - studia II stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW)

Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe semestru IV w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
4100-IVDPFRASW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z dydaktyki szkoły wyższej mają na celu przygotowanie studentów do pracy nauczyciela na poziomie uniwersyteckim poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności z zakresu przekazywania, aktualizowania i porządkowania wiedzy, umiejętności i kompetencji, adekwatnych do danej szkoły i kierunku studiów. Równie ważnym celem jest wykształcenie u studentów systemu wartości pozwalającego na pełne zawodowe usamodzielnienie się w przyszłości. Kluczowymi umiejętnościami są: samodzielne uczenie się, rozwój i doskonalenie swych kompetencji. W zakresie umiejętności studenci rozwijają również umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia oraz elastyczność własnego punktu widzenia i własnej perspektywy ujmowania rzeczywistości. Podnoszą świadomość zasad etyki pracy nauczyciela.

Zajęcia z dydaktyki przedmiotowej – szkoła wyższa uzupełniają także praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne (szkoła wyższa).

Strona przedmiotu
4100-IVDPNIEMSW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z dydaktyki przedmiotowej szkoły wyższej mają na celu przygotowanie studentów do pracy nauczyciela akademickiego poprzez wykształcenie umiejętności i kompetencji adekwatnych dla kontekstu nauczania języka niemieckiego oraz nauczania przedmiotów w języku niemieckim w pracy z osobami dorosłymi w szkole wyższej.

Strona przedmiotu
4100-IVKJiK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4100-IVLITFRA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są problematyce włączania literatury do procesu glottodydaktycznego (do nauczania języka francuskiego) na III etapie edukacyjnym oraz szkołach wyższych. Na zajęciach zostaną pogłębione kwestie ogólne, takie jak rozwój literatury oraz znaczenie kształtowania kompetencji literackiej w procesie nauczania języka obcego. Studenci będą mogli dokładniej poznać takie tematy jak literatura dla starszej młodzieży i dla dorosłych, a także najważniejsze wybrane dzieła literackie, w tym należące do kanonu. Na zajęciach wykorzystane zostaną głównie utwory prozatorskie, m.in. o charakterze autobiograficznym. Ponadto omówione zostaną metody i techniki wprowadzania komponentu literackiego do nauki języka na III etapie edukacyjnym i w szkołach wyższych.

Strona przedmiotu
4100-IVLITNIEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są problematyce wykorzystania komponentu literackiego w procesie nauczania języka niemieckiego na III etapie edukacyjnym oraz w szkołach wyższych. Zostaną pogłębione kwestie ogólne, takie jak ogólny rozwój literatury oraz znaczenie kształtowania kompetencji literackiej w procesie nauczania języka obcego. Dokładniej zostaną omówione takie tematy jak literatura dla starszej młodzieży i dla dorosłych, najważniejsze dzieła literatury, w tym kanon. Ponadto omówione zostaną metody i techniki wprowadzania komponentu literackiego do nauki języka na III etapie edukacyjnym i w szkołach wyższych.

Strona przedmiotu
4100-IVMTwED
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z globalnym wymiarem edukacji oraz najnowszymi tendencjami w edukacji na podstawie najlepszych zagranicznych praktyk. Cel jest realizowany poprzez zidentyfikowanie i dokonanie krytycznego przeglądu procesów i trendów rozwojowych charakteryzujących współcześnie edukację na świecie w odniesieniu do Europy i Polski. W toku zajęć omówione zostaną związki pomiędzy dokonującymi się zmianami w świecie społecznym (tworzącymi szeroko pojęty kontekst szkolnictwa) a społecznym funkcjonowaniem wszystkich uczestników tych zmian w skali globalnej. Ogólnym rezultatem udziału studentów w realizacji przedmiotu jest pogłębiona świadomość toczących się przemian i procesów globalnych wpływających na kształcenie oraz nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na świadome uczestniczenie w edukacji i zarządzanie procesem wychowania i kształcenia poprzez nabywanie obiektywnego światopoglądu oraz praktyki zawodowej.

Strona przedmiotu
4100-IVMNJAKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w języku angielskim w celu zrozumienia i krytycznej analizy tekstów akademickich oraz szeregu podejść do projektowania badań. Będą również rozwijać umiejętności przedstawiania swoich pomysłów w formie wizualnej, ustnej i pisemnej na poziomie akademickim odpowiednim dla studiów magisterskich.

Strona przedmiotu
4100-IVMNJFKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów w zakresie dyskursu akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem pisania prac naukowych, wygłaszania referatów i udziału w dyskusjach naukowych. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku specjalności.

Ponadto zajęcia kładą nacisk na rozwijanie autonomii studenta, a także rozwijanie umiejętności obserwacji i oceny procesu nauczania i uczenia się języka obcego.

Strona przedmiotu
4100-IVMNJNKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

pis przedmiotu:

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów w zakresie dyskursu akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem pisania prac naukowych, wygłaszania referatów i udziału w dyskusjach naukowych. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku specjalności. Ponadto zajęcia kładą nacisk na rozwijanie autonomii studenta, a także rozwijanie umiejętności obserwacji i oceny procesu nauczania i uczenia się języka obcego.

Strona przedmiotu
4100-IVOWI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami szczegółowymi z zakresu ochrony własności intelektualnej w szczególności z prawa autorskiego, zwłaszcza w pracy nauczyciela.

Strona przedmiotu
4100-IVOPSEPOPSW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia umożliwiają poznanie struktury i funkcji systemu edukacji, cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie różnych instytucji edukacyjnych.

Strona przedmiotu
4100-IVPiSPwRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcje, typologie i pojęcia dotyczące partii i systemów partyjnych.

Geneza i źródła powstawania ugrupowań i partii politycznych oraz ewolucja ich kształtowania.

Klasyfikacja systemów partyjnych występujących historycznie i współcześnie oraz otoczenie ich funkcjonowania.

Zmiany zachodzące w polskich partiach politycznych w kontekście przemian społecznych, politycznych i instytucjonalnych.

Rozwój i cechy charakterystyczne polskiego systemu partyjnego

Strona przedmiotu
4100-IVPKJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu zasad projektowania procesu kształcenia oraz rozkładu materiału oraz w umiejętność samodzielnego tworzenia i modyfikacji, analizy, oceny, doboru i zatwierdzania procesu kształcenia w oparciu o i w zgodzie z obowiązującą dla danego etapu kształcenia podstawę programową.

Strona przedmiotu
4100-IVPPZPCH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz nabywanie umiejętności praktycznych w zakresie umacniania zdrowia i zapobiegania chorobom oraz wyboru stosownych strategii interwencji w odniesieniu do jednostki w rozumieniu nauczyciela i ucznia oraz społeczności w ujęciu lokalnym.

Strona przedmiotu
4100-IVPKKDFRASW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej uzupełnia zajęcia z dydaktyki przedmiotowej – szkoła wyższa.

Strona przedmiotu
4100-IVPKKDNIEMSW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego w szkole wyższej.

Absolwenci studiów poprzez realizację praktyk zawodowych są przygotowani zarówno w zakresie nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) z języka niemieckiego, jak i w podstawowym stopniu do prowadzenia zajęć z innych przedmiotów w języku niemieckim. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).

Strona przedmiotu
4100-IVPKKDWoS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci II roku II stopnia roku odbywają w ramach dodatkowej specjalności Wiedza o Społeczeństwie 30 godzin (20 godzin obserwacji, 10 godzin prowadzenia zajęć) praktyk kształcących kompetencje dydaktyczne w szkole ponadpodstawowej. Wskazane jest, by student obserwował przynajmniej 30% zajęć z zakresu rozszerzonego i przeprowadził przynajmniej 30% lekcji z zakresu rozszerzonego WOS-u. Ocenę, na podstawie przedstawionej przez studentów dokumentacji, wystawia opiekun praktyk.

Strona przedmiotu
4100-IVPGWŚ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4100-IVRNPSZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom zagadnień dotyczących miejsca rozwoju zawodowego w rozwoju osobistym oraz planowania ścieżki rozwoju zawodowego. Zajęcia mają ponadto na celu zainspirowanie studentów do planowania ścieżki zawodowej, poznania źródeł informacji o rynku edukacji i rynku pracy, jak też zmianach się na nich dokonujących.

Strona przedmiotu
4100-IVMSEMDYP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium magisterskiego jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu zaplanowanie i zrealizowanie autorskiego projektu badawczego z zakresu przyswajania języka obcego i dydaktyki języków obcych oraz przedstawienia go w formie pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)