Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2103-ORP-L-D5DSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dialog społeczny w praktyce - przedmiot koncentruje się na omówieniu miejsca dialogu społecznego w mechanizmach funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Charakterystyka prawnych ram dialogu społecznego od prawa europejskiego, Konstytucji RP, ustawodawstwa krajowego do branżowych i zakładowych źródeł prawa. Charakterystyka uczestników dialogu i instytucji dialogu w Polsce.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D5EPRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi, metodologicznymi, a przede wszystkim praktycznymi badań ewaluacyjnych. Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu ewaluacji z naciskiem na ewaluację projektów rynku pracy. Celowi temu służą: bieżące ćwiczenia warsztatowe poszczególnych etapów procesu ewaluacji, analiza literatury, analiza raportów z ewaluacji projektów rynku pracy, a przede wszystkim realizacja w zespole własnego badania ewaluacyjnego.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D5OPBZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają wybrane zagadnienia z zakresu organizacji pracy i budowania zespołu. Zajęcia składają się z kilku bloków tematycznych realizowanych w formie warsztatów.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D5PSPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy studentom w zakresie wszelkich dostępnych możliwości udzielenia pomocy osobom w poszukiwaniu zatrudnienia.

Pośrednictwo pracy to kompleksowe i indywidualne wsparcie w wyborze zawodu i uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami wpieranej osoby oraz wspieranie pracodawcy w znalezieniu odpowiedniego pracownika. Pomoc udzielana pracodawcom polega na znalezieniu właściwych kandydatów na stanowiska pracy, odpowiadających ich oczekiwaniom.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D5PRAK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyka - 240 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktyka - 240 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z funkcjonowaniem podmiotu w którym realizowana jest praktyka. Student powinien doskonalić umiejętności związane z diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów zawodowych występujących w naturalnym środowisku pracy. W trakcie praktyki student powinien rozwijać umiejętności związane z wykorzystywania nowych technik, instrumentów i narzędzi stosowanych w działalności organizatora praktyki, wykorzystując przy tym uzyskaną w trakcie studiów wiedzą kierunkową. Student powinien umieć analizować swoje mocne i słabe strony na rynku pracy, podejmując działania zmierzające do pełnej aktywizacji zawodowej po ukończeniu studiów.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D5PURP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie kwestii związanych z kierunkami ewolucji rynku pracy, aktualnymi trendami na rynku pracy, powiązaniem kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz nowymi standardami usług rynku pracy po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D5PDG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, kreowanie przedsiębiorczych postaw oraz doskonalenie umiejętności krytycznego, innowacyjnego, twórczego i przedsiębiorczego myślenia.

Strona przedmiotu
2103-ORP-L-D5SEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie:

1. ustalenie tematu pracy i sformułowanie problemu badawczego

2. wskazanie podstawowej literatury przedmiotu dotyczącej bezpośrednio i pośrednio wybranego jako temat pracy problemu społecznego

3. określenie przedmiotu, celu, metody i narzędzi analizy problemu badawczego

4. przyjęcie założeń i wysunięcie tezy lub tez, których prawdziwość chce autor dowieść na drodze logicznej analizy danych

5. dobór metod badawczych i zaprojektowanie narzędzi

6.opracowanie planu organizacyjnego badań tj. planu zbierania materiału faktograficznego i spostrzeżeniowego, i opracowanie go według określonego harmonogramu

7.wypracowanie konspektu prac licencjackiej ze szczegółowym podziałem na rozdziały

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)