Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria magisterskie dla studiów prawniczych (nowy program) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria magisterskie dla studiów prawniczych (nowy program)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023 2024
2200-1M003
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem seminarium jest szeroko rozumiane prawo cywilne, a zatem zarówno odnosi się do norm prawnych zawartych w kodeksie cywilnym, jak i np. w kodeksie spółek handlowych.

Strona przedmiotu
2200-1M098
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą miały na celu przygotowanie studentów V roku do wyboru tematu i napisania pracy magisterskiej dotyczącej alternatywnych metod rozwiązywania sporów – w szczególności mediacji i arbitrażu.

W pierwszym semestrze studenci będą zapoznawali się z literaturą, wybierali temat pracy magisterskiej oraz przygotują prezentacje na wybrany temat. W semestrze letnim w drodze konsultacji indywidualnych z promotorem będą przygotowywali pracę magisterską.

Strona przedmiotu
2200-1M062
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma za zadanie przedstawić usystematyzowaną wiedzę na temat argumentacji prawniczej, jej logicznych podstaw i wykorzystania w procesie stosowania prawa. Sama argumentacja prawnicza zostanie usytuowana na szerszym tle i omawiana z uwzględnieniem jej związków z argumentacją ogólną, retoryką, topiką, erystyką, metodologią nauk prawnych i dogmatyką prawa. Również logiką będzie ujmowana szeroko, a więc jako nauka obejmująca nie tylko logikę formalną, lecz również semiotykę i ogólną metodologię nauk. Płaszczyzną prowadzonych analiz będzie proces stosowania prawa, rozumiany jako proces decyzyjny organu władzy publicznej, zmierzający do rozpatrzenie sprawy o charakterze jednostkowym poprzez wydanie rozstrzygnięcia przybierającego postać normy indywidualno – konkretnej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na dowodzenie i pytania w prawie oraz na szeroko rozumianą wykładnię prawa.

Strona przedmiotu
2200-1M051
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1M072
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie seminarium omawiane będą różnorakie związki prawa z ekonomią, poczynając od "ekonomicznego uwikłania" rzymskiego prawa prywatnego, poprzez historię prawa okresu feudalnego, oświeceniowe wyobrażenia prawa jako efektu umowy społecznej, koncepcję własności jako prawa podmiotowego, indywidualizmu oraz autonomii woli jako efektu "samoposiadania" jednostek, swobody kontraktowania itp.

Scharakteryzowane zostanie zarówno prawo "kapitalizmu manchesterskiego", amerykańskie orzecznictwo sądowe doby "ery Lochnera", a także postulaty prawno-ekonomiczne i przykładowe przepisy czasu New Deal.

Uwzględnione zostaną ponadto zagadnienia: prawo w ujęciu Hayeka, szkoła chicagowska oraz austriacka, marksistowskie i post-marksistowskie doktryny prawno-ekonomiczne, ekonomiczna analiza prawa oraz różne nurty współczesnej Law & Economics.

Poddane analizie zostaną też rozstrzygnięcia władzy publicznej (akty normatywne, wyroki sądowe) z punktu widzenia ich efektywności.

Strona przedmiotu
2200-1M055
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas proseminarium prezentowane są klasyczne i nowoczesne metody identyfikacji kryminalistycznej oraz zasady sporządzania opinii przez biegłych sądowych i ekspertów. Prezentacja tych zagadnień i ekspertyz następuje przez prowadzącą; studenci mają przedstawiane prezentacje multimedialne, filmy poglądowe. Prowadzona jest dyskusja na forum grupy, w nawiązaniu do wprowadzonego tematu moderowana przez prowadzącą. Pracuje się z materiałami przygotowanymi przez prowadzącą (np. kopie ekspertyz kryminalistycznych).

Strona przedmiotu
2200-1M011
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1M080 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom związanym z praktyką funkcjonowania Polski i Unii Europejskiej w Światowej Organizacji Handlu, sporami inwestycyjnymi oraz międzynarodową polityką handlową, jak również międzynarodowym i europejskim prawem nowych technologii.

Podczas seminarium uczestnicy będą także analizowali orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, WTO oraz międzynarodowych trybunałów arbitrażowych rozstrzygających spory inwestycyjne.

Strona przedmiotu
2200-1M106 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1M010
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium ma na celu umożliwienie studentom przedyskutowanie głównych zagadnień teoretycznoprawnych (takich jak źródła prawa, normy prawne, system prawa, obowiązywanie prawa, język prawa, wykładnia prawa, argumentacja prawnicza) na tle najważniejszych kierunków myśli filozoficznoprawnej XIX-XXI wieku (koncepcje prawnonaturalne, pozytywizm oryginalny i wyrafinowany, realizm prawniczy, hermeneutyka prawnicza, teoria argumentacyjne, postmodernizm).

Przedmiotem dyskusji będą w szczególności idee, które leżą u podłoża konkretnych stanowisk teorii prawa i instytucji prawnych (np. kontroli konstytucyjności prawa). Akcent będzie przy tym położony na wielość współczesnych stanowisk w kwestiach istoty prawa, sposobów jego poznawania (w tym interpretacji), sposobów i kryteriów rozstrzygania o obowiązywaniu norm prawnych, a wreszcie zasad rozstrzygania „trudnych przypadków”, czyli takich, w których nie wystarczy sięgnąć po tradycyjny sylogizm prawniczy.

Strona przedmiotu
2200-1M097 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1M050
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1M059
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1M081
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest szeroko rozumiana działalność przedsiębiorcy w sferze marketingu i reklamy. Podstawowe znaczenie mają w tym zakresie elementy identyfikujące przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym, takie jak firma, nazwa przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, znak towarowy (usługowy) a także działalność w sferze marketingu i reklamy wykorzystująca wszystkie wymienione wyżej elementy identyfikacyjne przedsiębiorcy.

Przedmiotem zajęć są też granice prawne możliwości korzystania przez przedsiębiorcę ze środków społecznego przekazu, zarówno tych tradycyjnych (prasa, radio, telewizja), jak i Internetu. Poznanie różnego rodzaju mechanizmów perswazyjnych stosowanych w działalności marketingowej, a przede wszystkim możliwość korzystania z rozmaitego rodzaju nowoczesnych technik manipulacyjnych , jest też istotnym założeniem programowym zajęć.

Strona przedmiotu
2200-1M079
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1M054
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1M068
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1M110 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1M105
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Międzynarodowe prawo nowych technologii bejmuje zagadnienia z zakresu, m.in. telekomunikacji, technik satelitarnych i kosmicznych (łączność, nawigacja, teledetekcja, telewizja satelitarna), technik lotniczych (eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych), internetu, sztucznej inteligencji i inne. Seminarium ma na celu zapoznanie Studentek i Studentów z wpływem międzynarodowego prawa nowych technologii na prawa człowieka (np. prawo do prywatności prawo do ochrony danych osobowych), prawo humanitarne, współczesne konflikty zbrojne (np. prawne aspekty zdalnych działań zbrojnych lub działań zbrojnych prowadzonych przez maszyny), sposoby prowadzenia międzynarodowych negocjacji, dyplomację.

Strona przedmiotu
2200-1M023
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1M101 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1M047
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obszary szczególnych zainteresowań:

- prawo zamówień publicznych (w tym partnerstwo publiczno-prywatne i koncesje) UE;

- prawo energetyczne UE;

- prawo telekomunikacyjne UE;

- prawo konkurencji;

- pomoc publiczna;

- wpływ praworządności na prowadzenie działalności gospodarczej

Strona przedmiotu
2200-1M076
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1M014
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
2200-1M057
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć mieści się w sferze szeroko rozumianego prawa karnego procesowego. Konkretne zagadnienia, będą dotyczyły gwarancji procesowych uczestników procesu w toku postępowania dowodowego. Te gwarancje będą analizowane przez pryzmat zasad procesu karnego, zwłaszcza tych, które bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do problematyki dowodowej (m.in. zasada prawdy materialnej, zasada swobodnej oceny dowodów, zasada bezpośredniości postępowania dowodowego; zasada równouprawnienia stron procesowych; zasada lojalności procesowej; zasada obiektywizmu i in. Prowadząca zaproponuje wykaz tematów, z uwzględnieniem zainteresowań studentów przy ich wyborze. Przykładowo tematem zajęć będzie czynność procesowa przesłuchania oskarżonego poddana normatywnej i dogmatycznej analizie przez pryzmat gwarancji wynikających zasady domniemania niewinności i prawa do obrony oraz analizie z punktu widzenia niedozwolonych metod przesłuchania.

Strona przedmiotu
2200-1M058
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest wybranym, szczególnie doniosłym i ciekawym zagadnieniom praktycznym i teoretycznym dotyczącym postępowania karnego, z wyeksponowaniem problematyki przestępczości gospodardczej oraz zaangażowania spółek handlowych i członków ich organów w proces karny.

Forma prowadzenia zajęć obejmuje m.in. case study -- analizę historycznych zagranicznych i krajowych zdarzeń z tej dziedziny, analizę wybranych instytucji procesowych, rekonstrukcję zdarzeń procesowych, przygotowywanie projektów pism procesowych, wspólne dyskusje na temat budowania strategii procesowej, a także spotkania z gośćmi (specjalistami z wybranych dziedzin).

Częścią seminarium jest także wprowadzenie do metodologii przygotowywania docelowej pracy magisterskiej oraz konsultacje w sprawie doboru jej tematu.

Strona przedmiotu
2200-1M091
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1M034
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do późniejszego etapu ich studiów - przygotowania pracy magisterskiej. Zajęcia są skonstruowane w sposób wymagający od studentów zaangażowania w pierwsze prace badawcze, a także przedyskutowanie ich założeń metodologicznych oraz techniki pracy.

Strona przedmiotu
2200-1M108 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1M096
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)