Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyzwania kierunkowego"Historie-dyskursy-tożsamości" - I stopień Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyzwania kierunkowego"Historie-dyskursy-tożsamości" - I stopień Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022 2023Z 2023
3700-AL-CWQS-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest nie tylko rekonstrukcja najważniejszych zagadnień queer studies, ale również podjęcie refleksji nad specyfiką tych studiów, które ze względu na swój przedmiot badawczy zaangażowane są w praktykę krytyczną wobec strategii mocnej tożsamości jako takiej – w tym również form instytucjonalnej kontroli dyskursów. Pytanie, stanowiące konstrukcyjną oś kursu, brzmi: co wynika z queer studies – nie tylko dla jednostek, ale również i form podmiotowości przekraczających to, co jednostkowe? A zwłaszcza: czy efektywne uprawianie strategii queerowych w ogóle jest możliwe w ramach świata rozpiętego między instytucjami publicznymi a globalnymi korporacjami?

Strona przedmiotu
3700-AL-LVP-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium będą zagadnienia z zakresu historii recepcji: historyczne interpretacje zjawisk kultur dawnych, opracowane od doby renesansu po wiek XX. Podczas zajęć będziemy rozważać, w jaki sposób autorzy dawni i współcześni odnosili się do problemów przeszłości; dlaczego ich interpretacje przybierały konkretne kształty, a także – w jakim stopniu ich prace odzwierciedlały założenia charakterystyczne dla ich własnych epok. Wspólnie podejmiemy więc refleksję nad problemem uwarunkowanych historycznie i kulturowo założeń stojących u podstaw prób rozumienia i objaśniania historycznych zjawisk kulturowo-literackich. Zajmować nas będą mechanizmy powstawania omawianych interpretacji oraz problem granicy między nimi a faktami historycznymi.

Propozycje poszczególnych studiów przypadku łączy problematyka filologii rozumianej jako metodyczna refleksja nad znaczeniami tekstów (w tym prac naukowych) i kultur, w których powstają.

Strona przedmiotu
3700-AL-CWD-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materię prowadzonych w toku konwersatorium dyskusji stanowić będą wybrane przykłady polskiej i obcej twórczości dla młodych czytelników mówiące zarówno o realnych konfliktach (około)wojennych, takich jak II wojna światowa, stan wojenny i tzw. kryzys uchodźczy, jak i konfliktach kulturowych i pokoleniowych. Realizacje tytułowego zagadnienia przybierają również bardziej uniwersalne formy, ponadto wojna traktowana jest też symbolicznie. Prowadzone dyskusje poświęcone będą rozwiązaniom artystycznym, zarówno na poziomie tekstu, jak i książki jako całości, łączącej tekst i obraz. Wieloaspektowa analiza wybranych publikacji – zakorzeniona głównie w rozpoznaniach literaturoznawczych, ale odwołująca się również do bibliologii i pedagogiki – pozwoli na ukazanie bogactwa współczesnej twórczości dla młodych czytelników mówiącej o tematach pozostających wedle niektórych w sferze tabu.

Strona przedmiotu
3700-AL-DN-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course attempts to focus on the narrative constructions of disability in contemporary literature and culture. It will be taught in the form of in-class discussions based on selected theoretical readings, essays, short stories, podcasts, and one unabridged novel.

Strona przedmiotu
3700-AL-EL-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie związków pomiędzy literaturą i etyką na podstawie wybranych dzieł literatury anglojęzycznej XX i XXI wieku.

Strona przedmiotu
3700-AL-FWET-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze warsztatowo-konwersatoryjnym prowadzone będą przez prof. Marię Kalinowską, historyka literatury (Wydział Artes Liberales UW). Gośćmi i współprowadzącymi będą zaproszeni wybitni znawcy twórczości Słowackiego (także spoza WAL UW), a także doświadczeni edytorzy. Głównym przedmiotem analiz i warsztatów będzie niezwykły, późny dramat Słowackiego Fantazy i jego recepcja teatralna, literacka, filmowa, radiowa, a zwłaszcza różne jego edycje.

Strona przedmiotu
3700-AL-HBA-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład Historia Kultury Bałkanów poświęcony jest Bałkanom rozumianym, jako całość historyczna, mentalna i lingwistyczna. Zakres tematyczny obejmuje dzieje regionu sprzed wejścia Osmanów, późny okres Bizancjum ze względu na konieczność wyjaśnienia kulturotwórczej roli imperium, procesów i dróg chrystianizacji, łącznie z problematyką kształtującego się kanonu chrześcijaństwa wschodniego, jako jednego z kluczowych wyróżników późniejszych Bałkanów. Istotną część wykładu stanowi prezentacja specyfiki piśmiennictwa kręgu Graeco-Byzantina w czasach średniowiecza i jego swoiste „trwanie” w czasach Sułtanatu. Prezentowane są drogi i charakter procesów islamizacji, tworzenia się pograniczy chrześcijańskich i osmańskich, jako granic Bałkanów historycznych, omawiany jest początek, rozwój procesów narodotwórczych na Bałkanach i tworzenie się państw narodowych (XIX - XXI). Problematyka wykładu obejmuje okres od średniowiecza do pojawienia się nowych państw w wieku XXI po rozpadzie Jugosławii.

Strona przedmiotu
3700-AL-IW-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem lektury i namysłu staną się najważniejsze, „kultowe” utwory prozatorskie Hermanna Hessego, zwłaszcza zaproponowane w nich konstrukcje tożsamościowe bohaterów. W opinii Tomasza Manna jego twórczość należy do „szczytowych i najczystszych dokonań naszej epoki”. Wnikliwa lektura tekstu literackiego będzie punktem wyjścia do dyskusji o ich aktualności i przydatności we współczesnych nurtach myślenia o indywidualności, modelach wspólnoty, stosunku/wartości indywidualności i wspólnoty.

Strona przedmiotu
3700-AL-IMNJK-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach będziemy badać budowę kolejnych utworów Jana Kochanowskiego w celu wyodrębnienia składowych motywów dynamicznych, narracyjnych, czyli wyrażających bieg jakichś zdarzeń w tamtym świecie przedstawionym, po czym będziemy je inwentaryzować, zostawiając na boku (a może osobno indeksując) statyczne motywy opisowe.

Główną korzyść z indeksu motywów odniosą badacze tej twórczości, gdyż otrzymają empiryczny materiał wstępnie skonceptualizowany, reprezentatywny, a nadto pozwalający na porównania z innymi autorami w szerszym kontekście. Wiele motywów narracyjnych pojawia się jako wątki obiegowe w literaturze europejskiej. Ich inwentaryzacja u Kochanowskiego może zachęcić do badań komparatystycznych jego warsztatu.

Ubocznym, choć niebłahym pożytkiem z takiego indeksu może być dostarczenie motywów do rekonstrukcji życiowych doświadczeń Poety, o którego biografii tak mało wiadomo.

Strona przedmiotu
3700-AL-JK-I-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach poddamy krytycznej lekturze wybrane najważniejsze opracowania twórczości Jana Kochanowskiego, aby wydobyć z nich wyniki (wnioski, ustalenia) i poddać tę wiedzę ocenie, podsumowując w ten sposób dorobek dotychczasowej nauki. Składają się nań opinie zgodne, sprzeczne, kwestie zgłoszone do przyszłych studiów, i luki w badaniach.

Zajęcia mają podwójny cel: dydaktyczny w postaci nabycia krytycznej wiedzy o dotychczasowych badaniach nad twórczością Kochanowskiego, oraz metodologiczny, polegający na uzyskaniu aktualnego kwestionariusza badawczego zebranego z analizy rzeczywistych badań.

Zajęcia rozpoczynają cykl, który będzie kontynuowany w następnym semestrze, kiedy na warsztat weźmiemy następne opracowania, zaś wyniki ich analizy będziemy dodawać do wykazu opracowanego w tym semestrze.

Strona przedmiotu
3700-AL-KDSD-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium są badania w postmigracyjnej społeczności, ukazywane na przykładzie osadnictwa pierwszych lat powojennych na terenie Warmii i Mazur. W oparciu o teksty naukowe oraz fragmenty relacji autochtonów i powojennych osadników regionu będziemy się starali zobaczyć i zrozumieć świat, który ich otaczał. Poznamy tło historyczne oraz nastroje, jakie towarzyszyły przyłączeniu omawianych terenów do Polski pojałtańskiej. Przyjrzymy się także warunkom życia, a także możliwościom i zagrożeniom, którym musieli sprostać mieszkańcy. Omówimy kwestie tworzących się relacji społecznych między nowymi i starymi mieszkańcami regionu. Ważny będzie wreszcie stosunek osadników do zastanego świata materialnego: w jaki sposób próbowali przystosować zastaną rzeczywistość do własnych potrzeb, zbudować na nowo świat w miejscu zupełnie obcym im geograficznie i kulturowo?

Strona przedmiotu
3700-AL-KOTM-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materię prowadzonych w trakcie zajęć dyskusji stanowić będą współczesne przykłady polskiej i zagranicznej książki obrazkowej (ang. „picturebook”). Potrzebę namysłu nad nimi prowokuje nie tylko rosnąca popularność tego typu publikacji, ale też prężnie rozwijające się w Polsce i na świecie badania, skupione między innymi na materialności książki, jej odbiorczości (problem podwójnego adresu czytelniczego i „all age literature”) czy kwestiach genologicznych. Realizacje tytułowego zagadnienia przybierają wielorakie formy oparte na zasadzie współzależności warstwy tekstowej i ikonicznej (ikonotekst) i wymagają od czytelniczek oraz badaczek złożonego podejścia krytycznego. Prowadzone dyskusje poświęcone będą rozwiązaniom artystycznym, również na poziomie książki jako całości, a wieloaspektowa analiza wybranych publikacji – zakorzeniona głównie w literaturoznawstwie i bibliologii – pozwoli na ukazanie bogactwa i złożoności medium, jakim jest książka obrazkowa.

Strona przedmiotu
3700-AL-NR-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zainteresowania będą nurty mistycznego (Hoelderlin, Novalis, Tieck,) i tzw. czarnego (gotyckiego, fantastycznego) romantyzmu w obrębie literatury niemieckiej (E. T. A. Hoffmann) oraz równie fascynujące zjawiska „mieszane” (realistyczno-fantastyczno-mistycznym), jakim są utwory H. von Kleista. Analizować będziemy formy krótkie: nowele, baśnie, fragmenty filozoficzne, elegię.

Strona przedmiotu
3700-AL-LPPA-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest podstawowym zagadnieniom i problemom przekładu poetyckiego, rozumianego tu jako część aktu hermeneutycznego, którego początkiem musi być uważna lektura i próba zrozumienia tekstu oryginalnego. Przedmiotem analizy i dyskusji będą wybrane utwory poetyckie pochodzące z kanonu poezji angielskiej (od epoki Renesansu do współczesności) i ich przekłady na język polski, omówione w kontekście historycznym, teoretyczno-literackim i przekładoznawczym, a także w odniesieniu do różnic pomiędzy wierszem angielskim i polskim w zakresie metrum, charakterystyki rymów, uwarunkowań gramatycznych, środków stylistycznych itp. Część zajęć o charakterze warsztatowym będzie poświęcona pracy studentów nad własnymi przekładami wybranych wierszy angielskich i dyskusji na ich temat.

Strona przedmiotu
3700-AL-OOR-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wspólna lektura przynajmniej kilkunastu krótkich tekstów należących do gatunku SF. Tezą jest to, że opowiadanie fanatyczne jest najważniejszą formą dla gatunku, formą, gdzie powstają pomysły i światy, które później - czasem - rozrastają się do cykli powieściowych i transmedialnych uniwersów.

Strona przedmiotu
3700-AL-PGP-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium jest „podróż grecka” (do Grecji i po Grecji), zwłaszcza w wieku XIX i XX, rozpatrywana na tle tradycji podróżowania sięgającej antyku (Herodot, Pauzaniasz). Wędrówkę grecką traktować będziemy jako realną, historyczną czynność, jako fakt z zakresu geografii kulturowej XIX i XX, jako motyw w literaturze i sztuce polskiej i europejskiej. Szczególnie uprzywilejowanym tematem konwersatorium będzie związana z podróżą grecką refleksja nad tożsamością Europy, szczególnie istotna w zapisach podróży greckiej w XIX i XX wieku (opozycja Aten i Sparty, demokracja i wolność w Atenach jako podstawy cywilizacji europejskiej, Europa Zachodnia a tradycje Bizancjum, kultura grecka jako projekt antropologiczny odpowiadający na kryzys Europy w XX wieku).

Strona przedmiotu
3700-AL-PBS-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium „Polscy badacze Syberii – podróżnicy, odkrywcy, zdobywcy, eksploratorzy, zesłańcy” ma na celu przybliżenie dokonań naukowych – etnograficznych, etnologicznych, archeologicznych, itd. – polskich zesłańców na Syberii. Pod auspicjami Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego polscy zesłańcy (zwłaszcza polistopadowi i postyczniowi) odnieśli istotne zasługi naukowe i cywilizacyjne w poznaniu Syberii i kultury zamieszkujących ją ludów – uczestniczyli w ekspedycjach naukowych, prowadzili badania, leczyli. Pionierzy nie tylko przyczynili się do oswojenia terytoriów za Uralem, ale wnieśli także ogromne zasługi na polu badawczym i naukowo-odkrywczym, których poznanie jest celem tych zajęć.

Studenci:

- samodzielnie czytają proponowane lektury, na zajęciach analizują, porównują i interpretują dzieło literackie i plastyczne;

- dostrzegają wpływ nauki na literaturę i sztukę oraz na interdyscyplinarność badań naukowych;

Strona przedmiotu
3700-AL-PFL-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Otwarte na niezliczone na interpretacje i ciągle tajemnicze W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta od dawna fascynuje filozofów. Podejmując zagadnienia, którymi tradycyjnie zajmowała się filozofia (takie jak problem tożsamości osobowej, relacji z innymi, pamięci, czasu, doświadczenia estetycznego), ale czyniąc to z zupełnie innej perspektywy, stawia na nowo pytania o relacje o filozofii i literatury. Czy powstały w epoce, gdzie sztuka łączyła się ściśle z nauką i filozofią cykl powieściowy Prousta jest dziełem totalnym? Czy jest doskonałym mariażem literatury i filozofii, czy może przezwyciężeniem filozofii? I czego może nas dziś nauczyć to przenikliwe studium snobizmu i egocentryzmu? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć czytając fragmenty w Poszukiwaniu straconego czasu, które zostaną przeplecione z tekstami teoretycznymi.

Strona przedmiotu
3700-AL-PL1-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są jednemu z najżywszych interdyscyplinarnych nurtów we współczesnej humanistyce. Anglosaski termin law and literature powinien być rozumiany szeroko, ponieważ w jego ramach przedmiotem refleksji jest nie tylko literatura, ale każdy utwór o charakterze artystycznym.

Skupimy się na jednej z możliwych perspektyw badawczych stosowanych na gruncie tego nurtu, analizując wybrane dzieła, których treść skłania do refleksji filozoficznoprawnej, filozoficznopolitycznej i filozoficznospołecznej. Perspektywa ta nazywana jest law in literature.

Strona przedmiotu
3700-AL-PL2-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są kontynuacją konwersatorium „Prawo i literatura 1”. Mogą jednak dołączyć osoby zainteresowane, które nie uczestniczyły w zajęciach w pierwszym semestrze. Spotkania są poświęcone jednemu z najżywszych interdyscyplinarnych nurtów we współczesnej humanistyce. Anglosaski termin law and literature może być rozumiany nieliteralnie, ponieważ w ramach tego nurtu do badań nad prawem uwzględniana jest nie tylko literatura, ale każdy utwór o charakterze artystycznym.

Skupimy się na perspektywie law in literature, analizując m.in. wybrane przez studentów dzieła, których treść skłania do refleksji filozoficznoprawnej, filozoficznopolitycznej i filozoficznospołecznej. Skłania do zadawania trudnych pytań, wymagających jednocześnie wrażliwości i wnikliwości w widzeniu złożonego świata.

Strona przedmiotu
3700-AL-RDI-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium „Relacje, dialogi, interakcje. Wpływ odkryć i teorii naukowych na literaturę i sztukę XIX wieku” ma na celu ukazanie wpływu odkryć naukowych XIX wieku na literaturę i sztukę tego okresu. Rozwój technologiczny XIX wieku głęboko zmodyfikował systemy symboliczne świata zachodniego, zmienił spojrzenie na temat szeroko rozumianych praktyk kulturowych. Istotnymi zagadnieniami zajęć będą: sposoby konfrontacji nauki, literatury i sztuki; wykorzystanie literatury i sztuki jako jednego ze sposobów uzyskania poparcia społecznego; wpływ odkryć astrologicznych, geologicznych, medycznych na literaturę i sztukę; wpływ odkryć naukowych na nowe typy bohaterów, sposoby prowadzenia narracji, nowe tematy malarstwa.

Strona przedmiotu
3700-AL-RMC-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tytuł konwersatorium wyznacza główny cel zajęć: refleksję nad romantyzmem jako częścią europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturalnego oraz sposobami funkcjonowania i odbierania romantyzmu w kulturze współczesnej. Oznacza to, że zarówno będziemy starali się zrozumieć specyfikę fenomenu historycznego romantyzmu , jak i – przede wszystkim – interesować nas będzie współczesne znaczenie literatury i kultury romantycznej, romantyzm jako przedmiot studiów nad dziedzictwem kulturowym (heritage studies).

Strona przedmiotu
3700-AL-SEA-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom, że w systemie kultury podstawowym jest zagadnienie oznaczania. Kultura jest bowiem systemem znakowym, który tworzy kolekcje: przedmiotów, wartości, znaczeń. Kwestie te chcemy przedstawić na przykładach kolekcji semantycznych, takich jak słownik, encyklopedia, archiwum, sygnatura. O słownikach i encyklopediach mówić będziemy jako o pewnego rodzaju kulturowym archiwum i swoistych tekstach kultury, jak również jako o zbiorach pojęć, definicji, wyrażeń opisujących rzeczywistość i język. Będziemy się także zastanawiać, co to znaczy, że słownik, encyklopedia, archiwum są odmianami pamięci kulturowej.

Strona przedmiotu
3700-AL-SCZ-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony analizie literackich i wizualnych świadectw „czasów zarazy” w różnych epokach, ze szczególnym uwzględnieniem epoki wczesnonowożytnej i doświadczenia pandemii.

Strona przedmiotu
3700-AL-SOKID-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materię prowadzonych dyskusji stanowić będą przykłady polskiej i obcej twórczości dla młodych czytelniczek i czytelników, które określić można książkami informacyjnymi/popularnonaukowymi/non-fiction. Potrzebę namysłu nad nimi stanowi rosnąca popularność tego typu publikacji, ale też niepewność badaczek i badaczy dotycząca samego nazewnictwa, jak i problemów genologicznych. Realizacje tytułowego zagadnienia przybierają wielorakie formy (najczęściej hybrydyczne) i wymagają od czytelniczki i czytelnika oraz badaczki i badacza złożonego podejścia krytycznego. Prowadzone dyskusje poświęcone będą rozwiązaniom artystycznym, zarówno na poziomie tekstu, jak i książki jako całości, a wieloaspektowa analiza wybranych publikacji – zakorzeniona głównie w literaturoznawstwie, odwołująca się również do bibliologii i pedagogiki – pozwoli na ukazanie bogactwa współczesnej twórczości dla młodych czytelników mówiącej o dynamicznie zmieniającym się świecie, który ich otacza.

Strona przedmiotu
3700-AL-TDTN-qHT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bunt przeciw zastanej sytuacji politycznej, społecznej, obyczajowej, kulturalnej jest tematem nieustannie podejmowanym w tekstach kultury francuskiej (literackich, w malarstwie, filmie itp.). Konwersatorium poświęcone będzie analizie sposobów przedstawienia sytuacji krytycznych na podstawie lektury fragmentów dzieł literackich, obrazów, fragmentów filmów.

Strona przedmiotu
3700-AL-TKJCJC-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony refleksji nad obecnością i znaczeniem oraz różnymi formami recepcji i twórczego przetwarzania noweli Jądro ciemności Josepha Conrada w kulturze.

Strona przedmiotu
3700-AL-TMJ-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie się z wpływem tradycji antycznej (w szczególności nazewnictwa mitologicznego) na polskie słownictwo oraz z wiążącymi się z tym procesami i zjawiskami kulturowymi. Będziemy się w szczególności przyglądać sposobom funkcjonowania w języku wybranych jednostek wyrazowych (latynizmów i hellenizmów) dotyczących dziedzictwa antycznego oraz ich opisowi słownikowemu.

Strona przedmiotu
3700-AL-WPU-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykształcenie krytycznego myślenia o współczesnej polszczyźnie oraz wykształcenie umiejętności pisania dobrych pod względem językowym tekstów użytkowych, w tym także akademickich. Służyć temu ma poznanie narzędzi do pracy z tekstem, poznanie zasad warsztatu redakcyjnego oraz przyswojenie sobie przez uczestników najważniejszych zasad i umiejętności praktycznych z zakresu współczesnej normy językowej.

Strona przedmiotu
3700-AL-WPK-qHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Komiks jako medium oraz gatunek artystyczny zadomowił się we współczesnej kulturze – jako forma wypowiedzi umożliwiająca refleksję na temat wielu aspektów rzeczywistości. Celem zajęć jest analiza komiksu jako sposobu opowiadania. Będą nas interesowały kwestie warsztatowe – jak komiks „działa”, jakie elementy komiksowej narracji można wyróżnić – a także ustalenia teoretyczne. W założeniu przedmiot ma mieć ugruntowanie w tekstach klasycznych dla polskich badań nad komiksem (Toeplitz, Przybylski, Szyłak), a także wskazać obszary, którymi zajmują się młodsi badacze (np. kwestia komiksowości jako kategorii). Konieczne są tu odwołania do tekstów zagranicznych badaczy. Jednak zajęcia nie będą przeładowane teorią – każdy problem zostanie omówiony w połączeniu z interpretacją konkretnych dzieł komiksowych (nie zawsze będą to komiksy najwyższej próby, tu chodzi o reprezentatywność zjawisk, a w dalszej kolejności zaznajomienie z kanonem).

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)