Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 88 dni temu


STUDIA DZIENNE I WIECZOROWE - PODPIĘCIA ZALICZEŃ NA POCZET PROGRAMÓW

Szczegółowa informacja na temat zaliczania przedmiotów na poczet programów jest dostępna w dokumencie przygotowanym przez prodziekana ds studenckich Wydzialu MIM.


STUDIA DZIENNE - REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE (WOLNODOSTĘPNE)

 1. Wszystkich studentów UW obejmuje centralna rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie (OG-UN).
 2. Rejestracja jest typu "żetonowego" (tak jak na lektoraty, zajęcia w-f, egzaminy z języka, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne) i odbywa się w tym samym serwisie co wymienione zajęcia, dostępnym pod adresem:

  http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

  Jest to rejestracja bezpośrednia do grup zajęciowych, w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu osób w grupie i skutkuje pobraniem z konta studenta liczby żetonów równej liczbie godzin zajęć.

 3. W czerwcu i październiku studenci rejestrują się na przedmioty roczne i semestru zimowego, a w lutym na przedmiotu semestru letniego.
 4. Żetony

  Wszystkim studentom przysługuje liczba żetonów typu OG równa łącznej liczbie godzin tych przedmiotów wymaganych w programie studiów studenta.

 5. Konsekwencje zapisu

  Rejestracja na zajęcia skutkuje wpisaniem oceny, zaliczenia lub niezaliczenia, nawet w sytuacji, gdy student ostatecznie odstąpi od ubiegania się o zaliczanie.

 6. Jeśli student wykorzysta przypisany mu limit żetonów, a nie uzyska wymaganej programem studiów liczby zaliczonych godzin przedmiotów OG-UN, to będzie musiał złożyć prośbę o zwiększenie limitu w sekcji studenckiej macierzystej jednostki. Decyzja może być odmowna, jeśli żetony zostały zmarnowane z winy studenta.

Informacje specyficzne dla studentów Wydziału MIM:

 1. Studenci programów DM-INF, DM-MAT i DM-JSIM dostają po 180 żetonów typu OG, a studenci programu DU-INF, DU-MAT, DM-JSEM po 60 żetonów typu OG.
 2. Wykłady prowadzone przez pracowników Wydziału MIM, z Historii Matematyki oraz Filozofii nauk ścisłych i matematyki, będą w pierwszej turze dedykowane dla studentów Wydziału.


STUDIA DZIENNE - REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY: AKTUALNOŚCI

 1. Podobnie jak w ubiegłych latach, na część seminariów magisterskich będzie można się zarejestrować jako na monograficzne. Informacja o tym na które i ile jest na nich miejsc będzie dopiero wtedy, gdy jasna będzie sytuacja z zapisami na seminaria magisterskie. Jeżeli seminarium magisterskie będzie udostępnione jako monograficzne, to ze zmodyfikowanym kodem wejdzie do puli rejestracyjnej. O tym, kto się dostanie w przypadku zbyt dużej liczby chętnych zdecyduje dyrekcja odpowiedniego Instytutu.

STUDIA DZIENNE - REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY: DODATKOWE OBJAŚNIENIA

Rejestracja obowiązuje obecnych studentów dziennych studiów WMIM lat I-IV oraz studentow MISMaP lat I-IV, których kierunkiem podstawowym jest informatyka lub matematyka.

Nowo przyjęci studenci w semestrze zimowym zostaną wpisani na przedmioty i do grup automatycznie, przez Sekcję studencką.

Obowiązują następujące zasady:

 • Liczba próśb rejestracyjnych składanych przez studentów w trakcie RS decyduje o tym, które przedmioty w przyszłym roku akademickim zostaną poprowadzone, a które wycofane. Po zakończeniu RS zostanie ogłoszona lista przedmiotów, na których pozostały wolne miejsca do następnych okresów rejestracji. Studenci, którzy uzyskają akceptację swoich prób rejestracyjnych złożonych w trakcie RS mają zagwarantowane miejsca.
 • Po zakończeniu każdego z okresów rejestracji semestralnych (RP, RU) zostanie ogłoszona lista przedmiotów, na których pozostały wolne miejsca do następnych okresów rejestracji (RU po RP i RD po RU).
 • Wyrejestrowywać będzie się można wyłącznie w okresie RP.
 • W każdym semestrze pomiędzy RP i RU będą się odbywały zapisy do grup zajęciowych.

GŁÓWNE ZASADY Rejestracji Sondażowej (RS), Podstawowej (RP) i Uzupełniającej (RU) są następujące:

 • W trakcie RP i RU każdy student ma tyle wolnych miejsc rejestracyjnych, ile wymaga program jego studiów w danym roku akademickim.
 • Jeśli ktoś będzie miał warunki z tego roku, to liczba jego miejsc rejestracyjnych zwiększy się o liczbę tych warunków.
 • Jeśli natomiast w tym roku ktoś zaliczył przedmiot nadwyżkowy na poczet programu przyszłego roku, to miejsca rejestracyjnego nie traci.
 • Każdy musi zarejestrować się na co najmniej te przedmioty, które są konieczne do zaliczenia przyszłego roku i ewentualnych warunków i nie może przekroczyć liczby przyznanych mu miejsc rejestracyjnych.

Wniosek:
Jeśli student musi zaliczyć wszystkie przedmioty przyszłorocznego programu (bo np. nie miał nadwyżek z lat poprzednich), to w trakcie RP i RU nie może rejestrować się na nic dodatkowego. Jeśli natomiast ma wolne miejsce, bo wcześniej zaliczył jakiś przedmiot ze swojego przyszłorocznego programu, to w to miejsce może rejestrować się na coś następnego. Z jednym zastrzeżeniem: jeśli na dodatkowy przedmiot będzie nadwyżka chętnych, to pierwszeństwo zapisów będą mieli studenci wyższych lat.

Generalnie natomiast, na nadwyżki ponad swój program można będzie zapisywać się dopiero w czasie RD, i to w miarę wolnych miejsc.REJESTRACJA DO GRUP - ZMIANA MIEJSC W GRUPACH

 • Po zakończeniu internetowej rejestracji do grup, zmiany w składzie grup mogą się odbywać jedynie za pomocą jednej z tur giełdowych lub przez ręczne przepisanie studenta z grupy do grupy przez koordynatora przedmiotu (w tej sprawie należy się skontaktować bezpośrednio z koordynatorem).

  Jeśli cała grupa jest zainteresowana zmianą terminu, to można spróbować namówić osobę prowadzącą grupę do przeniesienia zajęć.

 • Studenci zainteresowani zmianą grupy mogą w trakcie giełdy zgłosić swoje miejsce do wymiany na inne (w innej grupie). Być może uda się znaleźć studenta zainteresowanego wymianą. W ofercie giełdy pojawić się także mogą nowe miejsca powstające w wyniku wyrejestrowywania się studentów z przedmiotu oraz miejsca wynikające ze zwiększonego limitu miejsc w grupie. Są dwa rodzaje giełdy:

  • Giełda działająca w trybie off-line.
   Studenci składają oferty, a w ustalonym czasie administrator zapuszcza automat, który te oferty rozpatruje i przydziela miejsca w grupach. W giełdzie mogą wziąć udział zarówno osoby, które uczestniczyły w rejestracji do grup i chciałyby zmienić grupę na inną, jak i osoby, które dopiero się dorejestrowały na przedmiot i jeszcze nie trafiły do żadnej grupy. W ofercie znajdą się zarówno wolne miejsca w grupach, jak i miejsca zgłoszone do wymiany. Warto pamiętać, że ze względu na osoby, które nie są jeszcze w żadnej grupie (a do jakiejś MUSZĄ trafić) i być może nie złożą prośby o przydział do żadnej grupy statystyki pokazujące miejsca wolne i osoby zainteresowane tymi miejscami będą niepełne.
  • Giełda działająca w trybie bezpośrednim.
   Rejestarcja do grup działająca w trybie bezpośrednim może mieć włączoną opcję giełdy. W takim przypadku można nie tylko dorejestrować się na nowy przedmiot, lecz także wymienić grupę na inną. Tym się różni od poprzedniej, że automat działa od razu, tzn. jeśli jest wolne miejsce w grupie docelowej, to od razu dokonuje wymiany. Jeśli miejsca nie ma, to ogłoszenie wisi czekając na zgłoszenie innego studenta. Po zakończeniu tury wszystkie niezrealizowane ogłoszenia są usuwane.
 • (Plan grup pokazuje tylko te grupy, do których student został już przydzielony. Czyli dopiero po zakończeniu przydzielania do grup na podstawie złożonych preferencji będzie można skorzystać z planu, aby zobaczyć, do której grupy jest się przydzielonym.

 • System bierze pod uwagę kolizje z zajęciami całorocznymi, które nie są objęte rejestracją do grup. Nie trzeba specjalnie podawać, że w tym terminie nie chce się mieć innych zajęć.

 • Na informatyce, a na matematyce pewnie też, są zajęcia, które sa w jakiś sposób ze sobą powiązane, na ogół poprzez osobę prowadzącego. Np. mamy ćwiczenia z systemów operacyjnych i laboratorium dla tego przedmiotu. Z pewnych powodów dobrze jest, kiedy student trafia do grupy ćwiczeniowej i grupy laboratoryjnej prowadzonej przez tę samą osobę. Zatem są to >b>grupy powiązane.

 • Jeśli przedmiot ma jedną grupę wykładową i jedną grupę ćwiczeniową, to automatycznie pojawia się w tworzonych zestawach, bo nie ma dla nich wyboru.STUDIA DZIENNE - HARMONOGRAM REJESTRACJI NA PROSEMINARIA I SEMINARIA MAGISTERSKIE

 • Na przełomie kwietnia i maja trwa akcja informacyjna.

 • W drugim tygodniu maja odbywa się rejestracja w systemie USOSweb. W przypadku proseminarium należy podać swój 1 i 2 wybór, a w przypadku seminarium - 1, 2 i 3. System nie pozwoli na wprowadzenie więcej niż dwóch (dla seminarium: trzech) przedmiotów. Nie pozwoli również na oznaczenie ich tym samym znacznikiem (1. wybór czy 2. wybór czy 3. wybór). Pozwoli natomiast na wprowadzenie tylko jednego przedmiotu i oznaczenie go jako 2. bądź 3. wyboru. Takie wskazanie może jednak wprowadzić w błąd osobę, która będzie podejmować ostateczne decyzje o rejestracji, sugerujemy więc żeby go unikać.

 • Na przełomie maja/czerwca zostaną ogłoszone wyniki rejestracji. Zakwalifikowanie na pro(seminarium) nastąpi w chwili zaliczenia przez studenta odpowiednio II/III/IV roku. W przypadku zwolnienia się miejsc osoby zakwalifikowane na seminarium drugiego wyboru będą mogły się przenieść na seminarium pierwszego wyboru.

 • Pod koniec września, po rozliczeniu rocznym wszystkich studentów II/III/IV roku, ustalone zostaną ostateczne listy przyjętych na (pro)seminaria. Ogłoszone zostaną liczby pozostających wolnych miejsc oraz uszczegółowiony dalszy tryb rejestracji. Nie zmienią się natomiast główne zasady, tzn. o kolejności przydziału będzie decydowało miejsce w rankingu (ogłoszonym w czerwcu).

 • Jeśli pozostaną jeszcze osoby, które nie dostały się na żadne z (pro)seminariów, ostateczny przydział miejsc zostanie dokonany po konsultacjach zainteresowanych z opiekunami roku.

 • Przypominamy, że osobami zapisującymi na (pro)seminaria są:


STUDIA DZIENNE - REJESTRACJA NA PROSEMINARIA I SEMINARIA MAGISTERSKIE: TECHNIKALIA

 • Kliknięcie na zielony koszyczek przy przedmiocie powoduje wrzucenie tego przedmiotu do koszyczka rejestracyjnego z pierwszym wolnym numerem, tzn. jeśli koszyczek jest pusty, to będzie to 1. wybór, jeśli w koszyczku jest przedmiot z 1. wyborem, to będzie to 2. wybór, jeśli zaś w koszyczku jest TYLKO 2.wybór, to będzie to 1. wybór.

 • Jeśli koszyczek już jest pełny, tzn. znajdują się w nim dwa przedmioty, to kliknięcie na zielony koszyczek przy kolejnym przedmiocie spowoduje wstawienie go do koszyczka rejestracyjnego na ostatniej pozycji (czyli jako 2. wybór).

 • Jeśli jakiś przedmiot USUNIEMY z koszyczka, to zwolni się numer przypisany do tego przedmiotu, np. usunięcie 1. wyboru, a następnie wskazanie kolejnego przedmiotu spowoduje, że zostanie on dodany właśnie jako 1. wybór (bo ten numer będzie teraz wolny).

 • Jeśli w koszyczku rejestracyjnym kliknie się na numer wyboru, to nastąpi przejście do nowej strony, na której można dowolnie zmieniać kolejność przedmiotów w koszyczku, pod warunkiem, że żadne dwa przedmioty nie będą miały tego samego numeru.

 • Zatem najkrótszy możliwy sposób wskazania swoich wyborów polega na kliknięciu najpierw na przedmiot 1. wyboru, a następnie na przedmiot 2. wyboru. Dla pewności warto jeszcze wejść na stronę z koszyczkiem rejestracyjnym i sprawdzić, że wszystko jest w porządku.


STUDIA DZIENNE - PODSTAWOWE ZASADY REJESTRACJI NA PROSEMINARIA I SEMINARIA MAGISTERSKIE

 • Na proseminaria studenci są rejestrowani na jeden rok, przy czym zapisując się podają dwa proseminaria, ze wskazaniem pierwszego wyboru. Studenci MISMaP muszą uzyskać zgodę prodziekana ds. studenckich na dopuszczenie do rejestracji (informacja o dopuszczeniu będzie dostępna w sekcji studenckiej WMIM).

 • Studenci JSEM mogą zaliczać proseminaria licencjackie oraz przygotowywać prace licencjackie na matematyce WMIM lub na WNE (decyzja należy do studenta), przy czym:

  • zaliczenie proseminarium i przygotowanie pracy licencjackiej (pozytywnie ocenionej) na którymkolwiek wydziale daje prawo wstępu, po zaliczeniu III roku JSEM, na seminaria magisterskie każdego z tych wydziałów;

  • dyplom licencjacki danego wydziału uzyskają tylko ci studenci, którzy zaliczą proseminarium, pracę licencjacką oraz zdadzą egzamin licencjacki na tym samym wydziale.

  Oznacza to, że student, który zaliczy proseminarium i pracę licencjacką na WNE nie będzie mógł zdawać egzaminu licencjackiego na WMIM, natomiast będzie mógł zapisać się na WMIM na seminarium magisterskie (i odwrotnie).

 • Podstawowe zasady rejestracji na seminaria magisterskie studentów poszczególnych lat:

  • studenci, którzy po raz pierwszy rejestrują się na seminaria magisterskie na danym kierunku studiów podają do wyboru trzy seminaria, ze wskazaniem pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru. Każdy student jest zapisywany na seminarium magisterskie na dwa lata, przy czym zmiany seminarium można dokonać wyłącznie w trakcie pierwszego semestru, za zgodą prodziekana ds. studenckich. Studenci ZSI i MISMaP muszą uzyskać zgodę prodziekana ds. studenckich na dopuszczenie do rejestracji (informacja o dopuszczeniu będzie dostępna w sekcji studenckiej WMIM).

  • studenci obecnego IV roku zostaną zapisani przez sekcję studencką na to seminarium magisterskie, na które uczęszczają w bieżącym roku akademickim.

  • studenci obecnego V roku nie rejestrują się na seminarium magisterskie. W przypadku niezaliczenia V roku będą mogli uzyskać zgodę na jego powtarzanie z tym samym seminarium i pracą magisterską, pod warunkiem zgody opiekuna obecnego seminarium na ponowny wpis oraz opiekuna pracy magisterskiej na utrzymanie jej ważnosci i kontynuowanie opieki.

 • Zapisy na seminaria magisterskie i proseminaria obowiazują również studentów o zaplanowanych wyjazdach na odbycie studiów w przyszłym roku oraz studentów przebywających obecnie na urlopach dziekańskich i wyjazdach. W razie wątpliwości studenci są proszeni o skontaktowanie się z prodziekanem ds. studenckich.

 • UWAGA:

  • seminaria magisterskie i proseminaria NIE BĘDĄ włączone do rejestracji ogólnej na pozostałe przedmioty. Obsługa przypadków szczególnych (repetenci, wznawiający studia, studenci rezygnujący z seminarium itp.) będzie odbywać się poprzez Sekcje Studencką na podstawie złożonych podań.
  • Seminaria magisterskie na matematyce dopuszczone do rejestracji ogólnej jako monograficzne wystąpią tam pod innymi kodami.


STUDIA DZIENNE - SZCZEGÓŁOWE ZASADY REJESTRACJI NA PROSEMINARIA I SEMINARIA MAGISTERSKIE

 1. Przy zapisie na proseminaria do średniej bierze się oceny z przedmiotów obowiązkowych z 3 pierwszych semestrów programu studiów studenta. Do rankingu trafiają studenci następujących programów i etapów:

  • DZ-MAT, etap M2,
  • DZ-JSIM 3M+4I, etap JSIM2M,
  • DZ-JSIM 3I+4M, etap JSIM3I,
  • DZ-JSEM, etap JSEM2,
  • DZ-MSMP: MT-MSMP-D24 oraz Ci, którzy uzyskali zgodę prodziekana ds. studenckich Wydziału MIM.

 2. Przy zapisie na seminaria magisterskie na kierunku matematyka do rankingu trafiają studenci następujących programów i etapów:

  • DZ-MAT, etap M3: do średniej bierze się oceny z przedmiotów obowiązkowych z pierwszych 5 semestrów nauki oraz 2 najlepsze oceny z przedmiotów z grupy FMAT oraz 3 najlepsze oceny z przedmiotów z grupy fakultatywne (z wyłączeniem 2 przedmiotów wcześniej wymienionych),
  • DZ-JSIM (3M+4I), etap JSIM3M: do średniej bierze się oceny z przedmiotów obowiązkowych pierwszych 5 semestrów programu DZ-JSIM (3M+4I), nie bierze się ocen z przedmiotów do wyboru,
  • DM-JSIM (3I+4M), etap JSIM4I: do średniej bierze się oceny z przedmiotów obowiązkowych pierwszych 5 semestrów programu DM-JSIM (3M+4I), nie bierze się ocen z przedmiotów do wyboru,
  • DZ-JSEM, etap JSEM3: do średniej bierze się ceny z przedmiotów obowiązkowych z pierwszych 5 semestrów nauki oraz 1 najlepszą ocenę z przedmiotu z grupy fakultatywne (matematyczne),
  • DZ-MSMP, etap MT-MSMP-D36: jak w DZ-MAT; jeśli student nie ma tylu ocen, to średnią liczy się indywidualnie.

 3. Przy zapisie na seminaria magisterskie na kierunku informatyka do rankingu trafiają studenci następujących programów i etapów:

  • DZ-INF, etap I3: do średniej bierze się oceny z przedmiotów obowiązkowych z pierwszych 5 semestrów nauki (bez ZPPI) oraz 3 najlepsze oceny z przedmiotów z grupy fakultatywne informatyczne,
  • DZ-JSIM (3I+4M), etap JSIM3I: do średniej bierze się oceny z przedmiotów obowiązkowych pierwszych 5 semestrów programu DZ-JSIM (3I+4M) (bez ZPPI), nie bierze się ocen z przedmiotów do wyboru,
  • DM-JSIM (3M+4I), etap JSIM4M: do średniej bierze się oceny z przedmiotów obowiązkowych pierwszych 5 semestrów programu DM-JSIM (3M+4I) (bez ZPPI), nie bierze się ocen z przedmiotów do wyboru,
  • WZ-ZSI, etap ZSI3: do średniej bierze się oceny z przedmiotów obowiązkowych pierwszych 2 lat studiów oraz 2 trymestrów 3 roku, nie bierze się ocen z przedmiotów do wyboru,
  • DZ-MSMP, etap IN-MSMP-D36: jak w DZ-INF; jeśli student nie ma tylu ocen, to średnią liczy się indywidualnie.

 4. Przy zapisie na (pro)seminaria brane są pod uwagę przedmioty obowiązkowe i do wyboru ze wskazanych semestrow programu studiów studenta na odpowiednim kierunku (informatyka, matematyka, informatyka i matematyka, matematyka i ekonomia) bez lektoratów, WF i przedmiotów ogólnouniwersyteckich, z uwzględnieniem równoważności przedmiotów. O kolejności decydują średnie arytmetyczne z ocen końcowych z wszystkich edycji przedmiotu (tzn. także oceny niedostateczne, w przypadku powtarzania przedmiotu). W przypadku studentów JSEM są to zarówno przedmioty matematyczne, jak i ekonomiczne.

 5. Jeśli ocen z przedmiotów do wyboru jest mniej niż wymieniona liczba, to bierze sie tyle ile jest.

 6. Jeśli student ma ocenę przepisaną z przedmiotu obowiazkowego (np. z innej uczelni), to bierze się pod uwagę tę ocenę przepisaną.

 7. W pierwszej kolejności uwzględniane są przedmioty do wyboru zaliczone na Wydziale. Gdy jest ich za mało, to bierze się pod uwagę przedmioty zaliczane poza Wydziałem.

 8. Ranking jest ustalany PO zakończeniu semestru zimowego i nie jest korygowany po zakończeniu sesji jesiennej.

 9. Wolne miejsca na (pro)seminaria zgłoszone przez prowadzących są rozdzielane wyłącznie na podstawie średniej obliczonej wg podanych zasad.

 10. Prowadzący ma prawo do przyjęcia dodatkowych 1-2 osób poza rankingiem na miejsca dodatkowe (jeśli wyrazi taką wolę).

 11. Kwalifikacja odbywa się nastepująco:

  • brana jest kolejna osoba z listy rankingowej,
  • jeśli jest wolne miejsce na (pro)seminarium pierwszego wyboru, to jest ono przydzielane,
  • wpp jeśli jest wolne miejsce na (pro)seminarium drugiego wyboru, to jest ono przydzielane,
  • wpp osoba pozostaje na liście, przechodzimy do pierwszego kroku.

STUDIA DZIENNE - OGŁOSZENIE WYNIKÓW REJESTRACJI NA PROSEMINARIA I SEMINARIA MAGISTERSKIE

W trakcie I etapu rejestracji na seminaria magisterskie i proseminaria:

 • studenci WMIM obecnego IV roku są zapisywani na seminaria magisterskie na podstawie kart ITS złożonych przez Opiekunów tych seminariów;
 • studentom IV roku MISMaP powtarza się ich tegoroczną rejestrację na seminaria magisterskie;
 • studenci obecnego III roku i studenci MISMaP, którzy zgłosili prośby rejestracyjne na seminaria magisterskie są rejestrowani, w miarę wolnych miejsc, zgodnie z podanymi preferencjami;
 • studenci obecnego II roku matematyki i studenci MISMaP, którzy zgłosili prośby rejestracyjne na proseminaria matematyczne są rejestrowani, w miarę wolnych miejsc, zgodnie z podanymi preferencjami.

Wszyscy ci studenci mają w swoich koszyczkach rejestracyjnych decyzję o zgodzie lub odmowie rejestracji na wskazane przez siebie (pro)seminaria, przy czym:

 • studenci, którzy dostali odmowę rejestracji na oba wskazane (pro)seminaria proszeni są o pilne zgłoszenie się do osoby zapisującej na te zajęcia w celu uzgodnienia (pro)seminarium "trzeciego wyboru".
 • studenci, którzy dostali akceptację rejestracji na swój drugi wybór i chcą zrezygnować z pierwszego wyboru, proszeni są o zgłoszenie tego osobie zapisującej na te zajęcia;
 • w przypadku zwalniania się miejsc na poszczególnych (pro)seminariach na wolne miejsca będą przyjmowane osoby z list oczekujących. Tak wiec niektórzy mają szansę na przesunięcie się z (pro)seminarium drugiego na pierwszy wybór lub z trzeciego na drugi wybór.

UWAGA: Studenci lat II - IV, którzy nie mają w koszyczkach rejestracyjnych (pro)seminariów muszą swoją sytuację wyjaśnić w Sekcji Studenckiej WMIM. Dopiero po uzyskaniu zgody będą mogli przystąpić do rejestracji. Uprzedza się jednak, że studenci II i III roku, którzy nie złożyli w odpowiednim czasie próśb rejestracyjnych oraz studenci IV roku, którym opiekunowie seminariów nie potwierdzą udziału w tych zajęciach w br. akademickim, znajdą się na końcu list rankingowych, bez względu na to, jakie mają średnie ocen.


Studia dzienne - równoważniki starych przedmiotów na matematyce

W związku ze zmianami w zestawie zajęć fakultatywnych na kierunku Matematyka konieczne są także zmiany w zakresie wymagań, których spełnienie pozwala uzyskać dyplom z określoną specjalnością. Oto one:

Jeśli wśród wymagań są: Procesy stochastyczne I (1000-135PS1) i Procesy stochastyczne II (1000-135PS2), to

 • osoby, które zaliczyły dotąd tylko Procesy stochastyczne I, powinny zaliczyć Procesy stochastyczne II w roku akademickim 2009/10. W następnych latach ten przedmiot nie będzie już oferowany;
 • osoby, które nie zaliczyły żadnego z tych dwóch przedmiotów, powinny zaliczyć Wstęp do Analizy Stochastycznej (1000-135WAS) oraz Procesy stochastyczne (1000-135PS). Ten ostatni przedmiot będzie oferowany dopiero w roku 2010/11.

Jeśli wśród wymagań jest przedmiot Procesy stochastyczne I (100-135PS1) (bez Procesów stochastycznych II), to

 • osoby, które tego przedmiotu nie zaliczyły, powinny zaliczyć Wstęp do Analizy Stochastycznej (1000-135WAS) .

Jeśli wśród wymagań są przedmioty: Wstęp do modelowania matematycznego w finansach (1000-134WMF) i Matematyka w instrumentach dłużnych (1000-135MID), to

 • osoby, które nie zaliczyły któregokolwiek z wymienionych przedmiotów, powinny zaliczyć Rynki kapitałowe (1000-135RKA).

Jeśli wśród wymagań jest przedmiot Metody wariacyjne i układy dynamiczne w naukach przyrodniczych i społecznych (1000-135MPS), to

 • osoby, które tego przedmiotu nie zaliczyły, powinny zaliczyć Modele matematyki stosowanej (1000-135MMS).

Jeśli wśród wymagań jest przedmiot Numeryczne metody algebry (1000-135NAL), to

 • osoby, które tego przedmiotu nie zaliczyły, powinny zaliczyć Matematykę obliczeniową II (1000-135MO2).

Jeśli wśród wymagań jest przedmiot Numeryczne metody równań różniczkowych cząstkowych (1000-135NRC), to

 • osoby, które tego przedmiotu nie zaliczyły, powinny zaliczyć Numeryczne równania różniczkowe (1000-135NRR).

Jeśli wśród wymagań jest przedmiot Grafika komputerowa II (1000-135GK2), to

 • osoby, które tego przedmiotu nie zaliczyły, powinny zaliczyć go w semestrze letnim roku 2009/10 jako wykład monograficzny (1000-1M09GK2). Wykład Grafika komputerowa I (1000-135GK1) jest oferowany w semestrze zimowym 2009/10 nadal jako wykład fakultatywny.

Uwaga: wykład monograficzny Grafika komputerowa II (1000-1M09GK2) może nie być oferowany regularnie w następnych latach akademickich.

Pełny zestaw wykładów fakultatywnych oferowanych zgodnie z nowym programem studiów przez WMIM dla kierunku Matematyka poczynając od roku akademickiego 2009/10, można znaleźć w załączniku do Uchwały RW 2-24 z 1.03.2007.

Osoby, które w roku akademickim 2008/09 są studentami III (lub wyższego) roku studiów JSIM i do 30.09.2009 nie uzyskają zaliczenia przedmiotu "Rachunek Prawdopodobieństwa II", są zobowiązane zaliczyć wykład fakultatywny "Rachunek Prawdopodobieństwa II" w wersji podstawowej lub rozszerzonej. Osoby te, jako studiujące wg dotychczasowego programu jednolitych studiów magisterskich, nie mają obowiązku zaliczenia wykładu "Statystyka I".

Studia dzienne - zamiana przedmiotów fakultatywnych na obieralne na informatyce

Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku informatyka, którzy nie zaliczyli pełnej ilości przedmiotów fakultatywnych wymaganych przez dotychczasowy program studiów, są zobowiązani zaliczyć w ich miejsce wybrane przez siebie przedmioty z załączonej listy. Lista zawiera stałe przedmioty obieralne oraz dwa nowe przedmioty obowiązkowe z trzeciego roku studiów pierwszego stopnia. Łącznie należy zaliczyć 6 przedmiotów fakultatywnych lub wybranych z załączonej listy (laboratoria fakultatywne traktowane są jako odrębny przedmiot). Lista stałych przedmiotów obieralnych na kierunku informatyka:
 • Algorytmika,
 • Algorytmy tekstowe
 • Kompresja danych - wprowadzenie,
 • Programowanie w logice,
 • Systemy uczące się,
 • Sztuczna inteligencja i systemy doradcze,
 • Teoria informacji,
 • Weryfikacja wspomagana komputerowo,
 • Wnioskowanie w serwisach i systemach informatycznych
 • Wstęp do biologii obliczeniowej,
 • Zaawansowane bazy danych,
 • Zaawansowane systemy operacyjne.
Dozwolone do wyboru przedmioty kursowe trzeciego roku informatyki:
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych,
 • Języki i paradygmaty programowania.

Uwagi ogólne

 • Apelujemy o sprawdzanie elektronicznego indeksu. Oceny, które wyświetlają się w USOSwebie to te same, które zostały wpisane z protokołów do bazy danych. To na ich podstawie będzie podejmowana decyzja o rozliczaniu studenta z wymagań etapu programu (a nie na podstawie zwykłego indeksu).

 • Prosimy wszystkich o sprawdzanie stanu koszyczków i przypisania do grup. Tylko osoby wpisane do grupy pojawią się na protokole egzaminacyjnym i w planie zajęć.