Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interakcja człowiek-komputer

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M09ICK
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Interakcja człowiek-komputer
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Całe masy ludzi, choć są potencjalnymi odbiorcami dóbr świata cyfrowego, nie są w stanie przekroczyć bariery komunikacji pomiędzy człowiekiem a maszyną. Programy komputerowe nie są dostosowane do potrzeb i możliwości poznawczych użytkownika. Twórcy oprogramowania zapominają o tym, że nawet najwspanialsza aplikacja, wyposażona w optymalne algorytmy i struktury danych jest bezużyteczna, jeżeli jej odbiorca nie potrafi nią się posługiwać.

Na proponowanych przez nas zajęciach pokażemy proces tworzenia oprogramowania UCD (ang. User Centered Design), w którym centralną postacią jest użytkownik. Dzięki proponowanemu podejściu mamy szansę uniknąć powyżej opisanych problemów.

Omówimy w teorii i przećwiczymy na praktycznych przykładach dwa uzupełniające się, kluczowe procesy UCD: Projektowanie interakcji (ang. interaction design) oraz badanie użyteczności (ang. usability).

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do HCI (Human-Computer Interaction). Projektowanie interakcji. Badanie użyteczności. Ewolucja interfejsów użytkownika. Dlaczego estetyczny interfejs lepiej działa. Era nowych interfejsów użytkownika.

2. Projektowanie zorientowane na człowieka (użytkownika) (ang. User Centered Design)

3. Zasady projektowania interfejsu użytkownika.

4. Modelowanie wymagań i zakresu produktu poprzez persony - archetypy osób. Użytkownicy i ich cele. Prowadzenie wywiadów etnograficznych.

5. Scenariusze użycia i kontekst użytkowania. Historyjki obrazkowe. Środowisko użycia produktu.

6. Prototypy. Metody i techniki tworzenia i testowania prototypów produktu.

7. Czynnik ludzki. Zapobieganie błędom.

8. Użyteczność. Miary i metody badania użyteczności.

9. Ocena ekspercka i heurystyczna.

10. Architektura informacji i projektowanie treści.

11. Testy z udziałem użytkowników. Nowoczesne techniki badawcze np. Eye Tracking.

12. Metodologia prowadzenia badań empirycznych w zakresie Human-Computer Interaction i szeroko pojętej Użyteczności.

13. Projektowanie dla niepełnosprawnych. Dostępność aplikacji

Literatura:

1. Alan Cooper. About Face 3.0

2. Bill Buxton. Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design

3. J. Rubin. Handbook of Usability Testing

4. Jakob Nielsen, Hoa Loranger. Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych.

Efekty uczenia się:

Studenci poznają pojęcie użyteczności (usability) i metody projektowania przyjaznych interfejsów, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych i nietypowych metod komunikacji. Uczą się również metod oceny interfejsów. Są w stanie dostrzec strukturę problemu i zależności między elementami interfejsu umożliwiające stosowne rozwiązania praktyczne. Poznają punkt widzenia użytkownika, z uwzględnienie użytkownika niepełnosprawnego i rozdźwięk, jaki często powstaje między programistą, a użytkownikiem.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu polega na wykonaniu projektu interfejsu wraz z realizacją, które dopuszczają do teoretycznego egzaminu pisemnego, na którym progiem zaliczenia jest 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)