Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria grafów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M14TG
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria grafów
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Przedmiot jest wprowadzeniem do teorii grafów od strony kombinatorycznej. Omówimy podstawowe definicje i pojęcia teorii grafów a także jej (algorytmiczne) zastosowania.

Pełny opis:

1. Skojarzenia

2. Spójność

3. Grafy planarne

4. Kolorowanie grafów

5. Przepływy w grafach

6. Struktury w grafach gęstych

7. Struktury w grafach rzadkich

8. Teoria Ramsey’a

9. Cykle hamiltonowskie

10. Grafy losowe

11. Minory

Literatura:

R. Diestel, Graph Theory, Springer 2012

B. Bollobas, Modern Graph Theory, Springer 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zagadnienia i kierunki badań we współczesnej teorii grafów. (K_W01)

Zna klasyczne wyniki w teorii grafów. (K_W01)

Zna dowody klasycznych twierdzeń w teorii grafów. (K_W02)

Zna zaawansowane techniki dowodowe w teorii grafów. (K_W02)

Umiejętności

Umie sprowadzić nowe problemy do klasycznych problemów. (K_U01)

Potrafi udowodnić klasyczne twierdzenia z teorii grafów. (K_U01)

Potrafi przygotować i przedstawić streszczenie pracy naukowej. (K_U13)

Kompetencje

Ma przygotowanie do pracy naukowej w ramach współczesnej teorii grafów. (K_K02)

Potrafi samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę. (K_K01, K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa na podstawie prac domowych oraz prezentacji wybranego artykułu. Wagi poszczególnych składników: zadania domowe 75%, prezentacja 25%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)