Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algorytmy dynamiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M14AD
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Algorytmy dynamiczne
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Wymagania (lista przedmiotów):

Algorytmika 1000-2D97AL

Skrócony opis:

W wielu zastosowaniach musimy wykonywać pewne obliczenia wielokrotnie

dla niewiele zmienionych danych. Stawia nas to przed problemem

wyznaczenia wartości pewnej funkcji bez obliczania wszystkiego od

zera. W ramach wykładu przedstawię znane wyniki dla problemów

dynamicznych, takich jak: FFT, spójność grafu, domknięcie przechodnie,

wyszukiwanie wzorca w tekście.

Pełny opis:

1.Omówienie problemów oraz definicje

2.Dynamiczne drzewa

3.Dynamiczne problemy algebraiczne (FFT i inne)

4.Dynamiczne wyszukiwanie wzorca w tekście

5.Dynamiczna spójność grafu

6.Dynamiczne domknięcie przechodnie oraz dynamiczne macierze

7.Dynamiczne najkrótsze ścieżki w grafach

8.Dynamiczne najkrótsze ścieżki w grafach planarnych

9.Dynamiczne algorytmy aproksymacyjne dla najkrótszych ścieżek w grafach

Literatura:

Prace konferencyjne i czasopismowe z ostatnich kilku lat.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna dobrze algorytmy dynamiczne, takie jak: algorytmy algebraiczne, czy grafowe.

Umiejętności: Student umie zastosować poznane techniki w różnych problemach, oraz ma wiedzie o tym w jaki sposób wybrać najlepszy algorytm do danego zastosowania.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie zadań domowych. Zaliczenie w drugim terminie na podstawie egzaminu ustnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)