Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tradycja chciana i niechciana. Przeszłość akceptowana i odrzucana. Casus kultur narodowych i kontekst europejski 3700-KON303-AL
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Szczegółowe informacje dotyczące literatury źródłowej i literatury przedmiotu dotyczącej poszczególnych zagadnień zostaną podane przez wykładowców.

Opracowania ogólne i wprowadzające (do swobodnego i dowolnego wykorzystania):

Anderson Benedict, 1985, Imagined Communities, London.

Assman Aleida, Między historią a pamięcią. Antologia, red. M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2013.

Baszkiewicz Jan, 1993, Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość społeczna, Warszawa.

Burszta Józef, 1973, Kultura ludowa – kultura narodowa, Warszawa.

Chałasiński Józef, 1968, Kultura i naród, Warszawa.

Chlebowczyk Józef, 1975, Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie środkowej w dobie kapitalizmu od schyłku XVII w. do początków XX w., Warszawa-Kraków.

Gellner Ernest, 1984, Nations and nationalism, Oxford.

Hobsbawm Eric, Ranger Terence (eds.), 1983, The Invention of Tradition, Cambridge.

Jarosz Dariusz, 1998, Główne kierunki działalności państwa w zakresie stalinizacji wychowania dzieci w Polsce w latach 1948-1956, “Mazowieckie Studia Humanistyczne”, nr 2.

Kalinowska Maria i Kiślak Elżbieta, Warszawa 2002.

Kłoskowska Antonina, 1990, Narodowe i uniwersalne tendencje w kulturze symbolicznej, “Kultura I Społeczeństwo”, nr 1.

Janion Maria, Gorączka romantyczna (kilka wydań).

Kłoskowska Antonina (red.), 1990, Oblicza polskości, Warszawa.

Kula Marcin, 2003, Wybór tradycji, Warszawa.

Ossowski Stanisław, 1948, Więź społeczna i dziedzictwo krwi, Warszawa.

Popper Karl R., 1963, Krytycyzm i tradycja, „Znak”, nr 109 /110.

Redfield Robert, 1961, The little Community and Peasant Society and Culture, Chicago.

Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, Kraków 2009.

Shils Edward A., 1958, Tradition and Liberty: Antinomy and Interdepandance, “Ethics” vol. LXVIII, nr 3.

Shils Edward A., 1981, Tradition, Chicago.

Smith Anthony, 1979, Nationalism in the Twentieth Century, New York.

Smith Anthony, 2004, The Antiquity of Nations, Cambridge.

Smolicz Jerzy, 1987, Wartości rdzenne i tożsamość kulturowa, “Kultura I Społeczeństwo” nr 1, s. 59-75.

Szacki Jerzy, 1971, Tradycja. Zarys problematyki, Warszawa.

Szpociński Andrzej, 1983, Kanon historyczny, „Studia Socjologiczne” 4, (91), s. 129-146.

Tazbir Janusz, 1986, Szlaki kultury polskiej, Warszawa.

Tomaszewski Jerzy, 1985, Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa.

Traba Robert, 1999, Konstrukcja i proces dekonstrukcji narodowego mitu. Rozważania na podstawie analizy semantycznej polskich obchodów rocznic grunwaldzkich w XX wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” nr 4.

Tradycja i współczesność. O kulturze artystycznej Polski Ludowej, Z prac Instytutu Sztuki PAN (Materiały sesji: Problemy kultury artystycznej w Polsce Ludowej, Warszawa, 3-4 lipca 1969), 1970, Warszawa.

Zaremba Marcin, 2001, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm, Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa.

Zaremba Marcin, 1997, Polski naród socjalistyczny - legitymizacja nacjonalistyczna w okresie stalinowskim, „Kultura i Społeczeństwo”, nr. 4.

Żmigrodzka Maria, Przez wieki idąca powieść. Wybór pism o literaturze XIX i XX wieku, oprac.

Efekty uczenia się:

Seminarium realizuje humanistyczny, społeczny i przyrodniczy moduł kształcenia.

Student ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w kulturze, zna i stosuje terminologię nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, zna i rozumie zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, zna i stosuje metody analizy i interpretacji tekstów kultury, ma wiedzę o najnowszych metodach badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, zna i stosuje różne metody analizy i interpretacji dzieł artystycznych, zna współcześnie stosowane metody interpretacji tekstów kultury, ma wiedzę na temat życia kulturalnego w Polsce i na świecie, rozumie powiązania między działaniami kulturowymi a dynamiką zmian społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pozytywna jest uwarunkowana systematycznym i aktywnym udziałem w zajęciach.

Przedmiotem oceny są: wartość merytoryczna, dyscyplina intelektualna i komunikatywność wypowiedzi dyskusyjnych oraz (opcjonalnie) referatu wygłoszonego przez studenta.

Zakres tematów:

- kulturowe centrum i kulturowe peryferie, a kształtowanie się kanonu tradycji;

- pamięć zbiorowa i mechanizmy kształtujące tradycje;

- kwestia tzw. kultur/tożsamości mniejszych i dokonywane przez nie wybory kanonu tradycji narodowej;

- odpowiedzialność za Zagładę;

-konstrukty tożsamościowe w literaturze staropolskiej, literaturze XIX, XX i XXI wieku;

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 17:15, sala 4
Hieronim Grala, Alina Nowicka-Jeż, Jolanta Sujecka, Marzena Maciulewicz, Maria Piekarska 7/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.