Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie i polityce 2105-PP-L-D1NOPP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Błaszczyk A., Ewolucja państwa. Wybór tekstów, Warszawa 1997 (fragmenty: Arystoteles s. 91-98, Hobbes s. 139-150, Rousseau s. 171-176, Hegel s. 195-200, Gumplowicz s. 229-233, Bakunin s. 275-280, Jellinek s. 235-240, Engels s. 345- 352).

Baszkiewicz J., Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 1998 (Geneza państwa).

Sulowski S., Jakubowski W., Historyczny rozwój państw, w: Wojtaszczyk K.A., Jakubowski W. (red.), Społeczeństwo i polityka, Warszawa 2007, s. 239-257.

Antoszewski A., Reżim polityczny, w: Jabłoński A., Sobkowiak L. (red.), Studia z teorii polityki , Wrocław 1998, tom I, s. 89-105.

Antoszewski A., Współczesne teorie demokracji, w: Jabłoński A., Sobkowiak L. (red.), Studia z teorii polityki, Wrocław 1998, tom II, s. 7-30.

Meny Y., Surel Y. (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa 2007, s. 9-26.

Linz J., Totalitaryzm i autorytaryzm, w: Szczupaczyński J. (oprac.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1995, tom I.

Friedrich C.J., Brzeziński Z., Dyktatura totalitarna, w: Ankwicz M. (red.), Władza i polityka. Wybór tekstów ze współczesnej politologii zachodniej, Warszawa 1988, s. 208-215. (lub w: Gołębiowski B., Szczupaczyński J. (red.), Socjologia polityki. Wybór tekstów..., Warszawa 1993.)

Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 2008, część III.

Gellner E., Narody i nacjonalizm, Warszawa 2009.

Baszkiewicz J., Dylematy konstytucyjne państw, w: Wojtaszczyk K.A, Jakubowski W. (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2007, rozdział XIV.

Münkler H., Wojny naszych czasów, Kraków 2004, s. 1-45.

Aron R., Pokój i wojna między narodami, Warszawa 1994, rozdziały I i VI.

Ryszka F., Historia, polityka, państwo. Wybór studiów. Tom II, Toruń 2002. (Dwie teorie wojny (1); Myśleć z Clausewitzem)

Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, Warszawa 2000, (o pojęciu polityczności).

Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, Kraków-Warszawa 1998, s. 55-110.

Tilly Ch., Formowanie się państw narodowych w Europie Zachodniej, w: Szczupaczyński J. (oprac.), Władza i społeczeństwo, tom II, Warszawa 1998, s.15-32.

Sulowski S., Państwo narodowe w procesie integracji europejskiej, w: Wojtaszczyk K.A. (red.), Integracja europejska. Wstęp, Warszawa 2006, s. 66- 83.

Tilly Ch., Rewolucja i rebelia, w: Szczupaczyński J. (oprac.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1995, tom I s. 234- 248.

Mazurkiewicz P., Przemoc w polityce, Wrocław 2006, rozdział 4 Przemoc rewolucyjna.

Weber M., Typy panowania, w: Weber M., Społeczeństwo i gospodarka, Warszawa 2002, s. 158 – 227.

Sobkowiak L., Legitymizacja polityczna, w: Jabłoński A., Sobkowiak L. (red.), Studia z teorii polityki, Wrocław 1998, tom II.

Almond G., Verba S., Problem kultury politycznej – omówienie, w: Szczupaczyński J. (oprac.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1995, tom I, s. 328–344.

Jabłoński A.W., Kultura polityczna i jej przemiany, w: Jabłoński A., Sobkowiak L. (red.), Studia z teorii polityki, Wrocław 1998, tom II, s. 177-197.

Czajowski A., Władza polityczna. Analiza pojęcia, w: Jabłoński A., Sobkowiak L. (red.), Studia z teorii polityki, Wrocław 1999, tom I. 4. Canovan M., Lud, Warszawa 2008, s. 82-110.

Schmitter P.C., Karl T.L., Czym jest demokracja... i czym nie jest, w: Szczupaczyński J. (oprac.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1995, tom I.

Meyer G., Kultura polityczna i demokratyzacja – podstawy, problemy i tezy, w: Meyer G., Sulowski S., Łukowski W. (red.), Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, Warszawa 2007, s. 9-48.

Bankowicz M., Zamach stanu. Studium teoretyczne, Kraków 2009.

Billig M., Banalny nacjonalizm, Kraków 2008.(Wstęp do wydania polskiego; Codzienne flagowanie ojczyzny)

Smith A.D., Nacjonalizm, Warszawa 2007, rozdz. 6.

Sun Tzu, Sztuka wojny, Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Precyzyjnie definiuje podstawowe pojęcia nauki o polityce takie jak przede wszystkim państwo, państwo narodowe, polityka, wojna, władza polityczna, legitymizacja władzy, forma państwa, forma rządów, ustrój terytorialny państwa, federalizm, reżim polityczny, demokracja, autorytaryzm, totalitaryzm, system polityczny, proces, działanie, decyzja polityczna, kultura polityczna, naród polityczny, naród kulturowy, globalizacja, europeizacja, rewolucja, zamach stanu, reforma, transformacja (K_W06)

2. Szczegółowo wylicza i omawia składniki konstytutywne i cechy przymiotne państwa (K_W06)

3. Charakteryzuje państwo o reżimie autorytarnym, totalitarnym i demokratycznym (K_W06) (K_W07)

4. Prezentuje różne koncepcje polityki (K_W10)

5. Ma wiedzę na temat relacji i ich uwarunkowań, w rozwoju historycznym oraz współcześnie, jednostki, społeczeństwa, narodu i państwa. (K_W04)

6. Wymienia i objaśnia koncepcje władzy politycznej i państwowej oraz ich legitymizacji (K_W06) (K_W10)

7. Ma ogólną wiedzę o rozwoju, przedmiocie i funkcjach nauki o polityce. O statusie politologii i jej metodach badawczych. (K_W01) (K_W09)

8. Opisuje koncepcje genezy i istoty państwa w wybranych doktrynach starożytnych, średniowiecznych, nowożytnych i współczesnych oraz typy i formy państw.(K_W04)(K_W06)

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Dostrzega i interpretuje wzajemne relacje i zależności między formą państwa, typem państwa, reżimem politycznym, formą rządów i ustrojem terytorialnym państwa. (K_U01)

2. Analizuje zależności między polityką a etyką oraz polityką a wojną.(K_U06)

3. Ma umiejętność formułowania przyczyn i analizy przebiegu rewolucji, transformacji, zamachu stanu oraz przemian państwa narodowego szczególnie w obliczu globalizacji i integracji. (K_U02)

4. Potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości demokratycznego państwa prawa oraz dostrzec i naświetlić zagrożenia dla demokracji. Umie dokonać porównania autokracji i demokracji. (K_U03) (K_U04)

5. Przygotowuje samodzielnie oraz w grupach wystąpienia ustne dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł (K_U12)

6. Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł zarówno w języku rodzimym, jak i obcym oraz nowoczesnych technologii przygotowując swoje stanowisko w debacie oksfordzkiej lub rolę w sądzie. (K_U08)

7. Rozwija zdolność umiejętnego konfrontowania własnych poglądów z poglądami innych studentów oraz różnych autorów oraz argumentowania stanowiska. (K_U09)

KOMPETENCJE:

1. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z byciem politykiem i urzędnikiem (K_K05)

2. Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności po doświadczeniach związanych z debatą oksfordzką/sądem, wygłoszeniem referatu oraz dyskusjami z innymi studentami oraz prowadzącym ćwiczenia. (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) (0-20 pkt)

- przygotowanie - prezentacji (0-10 pkt)

- udział w debacie studenckiej (0-10 pkt)

warunek zaliczenia: uzyskanie minimum za pracę na ćwiczeniach 25 pkt w trakcie semestru

Zakres tematów:

1.Zajęcia wprowadzające. Istota przedmiotu

2. Geneza i istota państwa

3. Elementy definicji państwa

4. Forma państwa. Klasyfikacje

5. Reżim demokratyczny. Zagrożenia dla demokracji: populizm

6. Reżimy niedemokratyczne

7. Władza polityczna i państwowa. Przywództwo polityczne

8. Sposoby uprawiania polityki. Zmiana w dziejach państwa

9. Podmioty polityki - Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo i ich relacje w rozwoju historycznym

10. Oblicza współczesnej polityki - państwo narodowe i jego przemiany; państwo narodowe w obliczu globalizacji i integracji europejskiej 11. Pojęcie polityki. Granice polityczności

12. Podstawowe kategorie nauki o polityce

13. Polityka jako zawód i powołanie. Etyka i polityka- wzajemne zależności

14.Determinanty polityki

15. Polityka i wojna – wzajemne relacje.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia:

pogadanka - metoda podająca

praca z tekstem - analiza krytyczna treści

dyskusja studencka - rozwiązywanie postawionego problemu

prezentacje (power point, prezi) cząstkowych zagadnień z tematu zajęć

analiza wyjaśniająca - ćwiczenia w zastosowaniu omawianych teorii do analizy wybranych elementów aktualnej rzeczywistości politycznej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 05
Izolda Bokszczanin-Gołaś 30/30 szczegóły
2 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 05
Izolda Bokszczanin-Gołaś 29/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)