Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia zdrowia 2500-PL-PS-OB3L-4
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Wykład - Literatura obowiązkowa:

Bedyńska, S., Rycielski, P. (2010). Kim jestem? Przeciwdziałanie stereotypizacji i stygmatyzacji osób z ograniczeniami sprawności. Warszawa: Scholar. Rozdziały 1 i 2.

Bętkowska-Korpała, B. (red.) (2009). Uzależnienia w praktyce klinicznej. Zagadnienia diagnostyczne. Warszawa: PARPA. (Rozdział 2 - Rozpoznawanie osób pijących alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy, s. 37-58, i Rozdział 3 - Uzależnienie od alkoholu, s. 59-70).

Frankowska, E., Bargiel-Matusiewicz K. (2015). Wsparcie społeczne oraz akceptacja i radzenie sobie z chorobą wśród osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. W: red. Bargiel-Matusiewicz K., Tomaszewski P., Pisula E. Kulturowe oraz społeczne aspekty zdrowia i obrazu ciała. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdz. 4, s. 91–112.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały 1-4, 6-9, 12-15, 18-19.

Kaczmarek, Ł. (2016). Pozytywne interwencje psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Obuchowska, I. (red.) (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP. Część I rozdział 2; część II rozdziały 1-4.

Popiel, A., Pragłowska, E. (2009). Psychopatologia reakcji na traumatyczne wydarzenia. W: J. Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek (red.), Konsekwencje psychiczne traumy. Uwarunkowania i terapia (s. 34-59). Warszawa: Scholar.

Popiel, A., Zawadzki, B., Pragłowska, E., Habrat, P., Gajda, P. (2019). Skuteczne działanie w stresie. Sopot: GWP. Rozdział 2, 3 i 4.

Sęk, H., Cieślak R. (2006). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Teesson, M., Degenhardt, L., Hall, W. (2005). Uzależnienia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. Sopot: GWP. Rozdział 3, s. 31-42.

Twardowski, A. (2018). Społeczny model niepełnosprawności–analiza krytyczna. Studia edukacyjne, s. 97-114.

Tomaszewski, P., Moroń, E. (2018). Quo vadimus? Dynamika paradygmatów głuchoty we współczesnym świecie. W: J. Kowalska, R. Dziurla, K. Bargiel-Matusiewicz (red.). Kultura a zdrowie i niepełnosprawność (s. 61-85). Warszawa: WUW

Wykład - Literatura uzupełniająca:

Andersz, N., Bargiel-Matusiewicz, K. (2018). Gray’s personality dimensions and reasons of voluntary sleep deprivation among college students. Frontiers in Psychology, 9: 2316.

Bargiel-Matusiewicz, K. (2014). Przewlekły stres związany z dializoterapią. Zastosowanie interwencji psychologicznych. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdziały 2, 3, 7 i 9.

Heszen, I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny zawierający pytania testowe i otwarte. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie seminarium.

Kryteria ocen:

100% ocena 5!

91-99% ocena 5

81-90% ocena 4+

71-80% ocena 4

61-70% ocena 3+

51-60% ocena 3

Zakres tematów:

1. Problematyka zdrowia i choroby w psychologii; psychologia a nauki medyczne. Humanizacja nauk medycznych. Historia i kierunki rozwoju psychologii zdrowia. Wiedza z zakresu psychologii zdrowia w pracy profesjonalistów z różnych dziedzin.

2. Współczesne koncepcje i modele zdrowia. Kryteria zdrowia, znaczenie zdrowia w systemie wartości. Zdrowie jako stan i proces. Czynniki ochronne i czynniki ryzyka dla zdrowia człowieka. Osobowość a zdrowie. Psychologia zdrowia w kontekście rozwoju na przestrzeni życia.

3. Badania naukowe w obszarze psychologii zdrowia i rehabilitacji. Interdyscyplinarność badań nad zdrowiem. Teoria w badaniach w obszarze psychologii zdrowia. Podejście evidence-based w badaniach i praktyce w obszarze psychologii zdrowia. Alternatywne terapie z perspektywy psychologii zdrowia. Pomiar skuteczności interwencji. Etyka w badaniach nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

4. Psychologiczne aspekty promocji zdrowia. Rodzaje oddziaływań profilaktycznych. Zdrowie jako cel autoteliczny versus instrumentalny.

5. Zdrowie i choroba w paradygmacie stresu psychologicznego. Paradygmat poznawczo-transakcyjny Lazarusa. Radzenie sobie ze stresem. Zakres pojęciowy oraz kryteria klasyfikacji. Teoria zachowania zasobów. Znaczenie emocji pozytywnych – teoria Folkman i Moskowitz. Efektywność radzenia sobie. Nowe tendencje w badaniach nad radzeniem sobie i ich znaczenie dla psychologii zdrowia. Stres i emocje w polietiologicznym modelu choroby somatycznej. Stres jako następstwo choroby; stres u opiekunów osób chorujących.

6. Wsparcie społeczne a zdrowie. Modele wpływu wsparcia społecznego na zdrowie. Konsekwencje zdrowotne wykluczenia społecznego

7. Psychologiczne i fizjologiczne aspekty chorób somatycznych. Psychologiczne następstwa choroby. Zmiany w sytuacji człowieka w następstwie choroby. Poznawcze i emocjonalne ustosunkowanie się do choroby. Adaptacja do choroby. Zachowanie wobec własnej choroby i jego organizacja. Instrumentalne radzenie sobie z chorobą. Interwencje i pomoc psychologiczna w psychologii zdrowia.

8. Stres traumatyczny a zdrowie. Pojęcie traumy, zaburzenia związane z traumą. Rozpowszechnienie. Czynniki ryzyka zaburzeń pourazowych. Doświadczenia traumatyczne i choroby somatyczne – ścieżki zależności. Czynniki ochronne. Wzrost potraumatyczny. Modele adaptacji po traumie i zaburzeń pourazowych.

9. Ryzykowne i szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych. Pojęcia: używanie ryzykowne, szkodliwe, problemowe, nadużywanie, uzależnienie; substancje psychoaktywne – rodzaje. Skala problemu. Konsekwencje zdrowotne. Dlaczego ludzie piją alkohol w sposób problemowy? - czynniki ryzyka, główne teorie, wieloaspektowe ujęcie zagadnienia. Profilaktyka. Modele terapii.

10. Psychologiczna problematyka kontaktu lekarz-pacjent. Kontakt lekarza z pacjentem jako zagadnienie interdyscyplinarne. Decyzja o udaniu się do lekarza. Komunikacja pomiędzy lekarzem a pacjentem. Zdrowotne i psychologiczne aspekty diagnozy. Satysfakcja pacjenta.

11. Pojęcie niepełnosprawności. Modele niepełnosprawności: medyczny, społeczny i bio-psycho-społeczny. Prawna definicja niepełnosprawności. Konsekwencje przyjęcia określonego sposobu definiowania niepełnosprawności

12. Niepełnosprawność – patologia czy kultura. Różnorodność podejść do rozumienia niepełnosprawności na przykładzie społeczności głuchych/Głuchych

13/14. Sytuacja psychologiczna osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Specyfika rozwoju dzieci z uszkodzeniami narządu ruchu, niepełnosprawnością sensoryczną oraz intelektualną

15. Społeczny wymiar choroby i niepełnosprawności. Mechanizmy powstawania negatywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością. Czynniki wpływające na przekonania dotyczące niepełnosprawności. Wokół pojęcia rehabilitacji. Społeczny kontekst przebiegu rehabilitacji. Rola psychologa w procesie wspomagania osób niepełnosprawnych. Etyczne aspekty rehabilitacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7, sala aula-23
Małgorzata Dragan, Joanna Kowalska, Piotr Tomaszewski, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Urszula Barańczuk, Andrzej Wiśniewski, Rafał Dziurla 126/160 szczegóły
2 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7, sala 408
Małgorzata Dragan, Joanna Kowalska, Piotr Tomaszewski, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Urszula Barańczuk, Andrzej Wiśniewski, Rafał Dziurla 94/160 szczegóły
3 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Małgorzata Dragan, Joanna Kowalska, Piotr Tomaszewski, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Urszula Barańczuk, Andrzej Wiśniewski, Rafał Dziurla 9/8 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-931e56a2a (2022-09-30)