Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja europejska (główne toposy w sztuce i literaturze) 3007-S1A1TE
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Literatura:

J. Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich, "Pamiętnik Literacki" 1982, nr 1-2.

A. Compagnon, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, tłum. T. Stróżyński, Gdańsk 2010.

E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kraków 2009.

P. Czapliński, Kanon [w:] tegoż, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009.

A. Hauser, Społeczna historia sztuki i literatury, tłum. J. Ruszczycówna, Warszawa 1974, t. 1-2.

R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, tłum. A. Kryczyńska, Kraków 2009 (fragmenty).

W. Lepenies, Walka nauki z literaturą [w:] tegoż, Niebezpieczne powinowactwa z wyboru. Eseje na temat historii nauki, tłum. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1996.

M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, tłum. W. Jakiel, Gdańsk 2007.

J. Starobinski, Czarodziejki, Gdańsk 2011.

T. Todorov, Ogród niedoskonały. Myśl humanistyczna we Francji, tłum. H. Abramowicz, J.M. Kłoczowski, Warszawa 2003 (fragmenty).

Przedmiotem refleksji, analiz oraz interpretacji staną się także wybrane dzieła kultury europejskiej. Wśród nich znajdą się teksty takich twórców jak Homer, Wergiliusz, Horacy, Dante, Szekspir oraz bliższych współczesności (Kawafis, Marai, Lampedusa, Brodski, Miłosz).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

• orientuje się w dynamice procesu historycznoliterackiego, charakterystycznego dla kultury europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem literatury klasycznej i dawnej).

• orientuje się w ogólnych oraz szczegółowych relacjach pomiędzy literaturą a innymi formami ekspresji artystycznej oraz intelektualnej.

• potrafi scharakteryzować podstawowe kierunki, prądy i pojęcia, związane z problematyką zajęć.

• potrafi scharakteryzować formy literackie, będące podstawą rozważań szczegółowych (np. gatunek, dokument literacki, życie literackie, instytucje kultury).

• posiada umiejętność krytycznej analizy zjawisk historycznoliterackich oraz dyskutowania, formułowania tez oraz ich konfrontacji.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium z problematyki wykładu.

Zakres tematów:

Wykład jest poświęcony procesowi formowania się tradycji literackiej w piśmiennictwie europejskim. Analiza oraz interpretacja najistotniejszych toposów, motywów i tematów w dziejach literatury europejskiej pozwoli na wskazanie różnorodnych relacji, które zawiązują się między literaturą a innymi dyskursami (naukowym, filozoficznym, politycznym, publicystycznym, religijnym, medialnym). Ponadto wykład przysposobi do szerokiego, interliterackiego oraz interkulturowego postrzegania i rozumienia zjawisk humanistycznych.

Przykładowe tematy wykładów: Topos, motyw, temat - problematyka pojęciowa; Deus artifex/ Deus ridens; Arkadia; Theatrum mundi; Życie snem; Biblioteka, manuskrypt, książka; Poeta przeklęty; Wieszcz; Rewolucja.

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 17
Jacek Głażewski 41/44 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2a4334331 (2022-08-26)