Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy społeczno-polityczne Hiszpanii I 3305-PSPH1-1U
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

José Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España, Taurus, Madrid 2001

Bel Germa, España, capital París, Destino, Barcelona 2012

Bartolomé Bennassar, Historia de los españoles II, Crítica, Barcelona 1989

W. Callahan, La Iglesia católica en España, Critica, Barcelona 2002

El camino de la libertad tom 1-7, Planeta, Madrid 2008

La España de los nacionalismos y autonomías, Sigma, Madrid 2003

Miłkowski Tadeusz ,„La Polonia de los hermanos Kaczyński y la España de Zapatero: en las antípodas de la europeidad” , w: El cambio de la imagen mutua de Polonia y España después de la Transición, Instituto Cervantes

Tadeusz Milkowski, Kościół w społeczeństwie hiszpańskim XIX i XX wieku. Od mnichów na wojnie do wojny z mnichami, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2006

Miguel Payán, La historia de España a través del cine , Cacitel, Madrid 2007

V. Pérez Díaz, Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Kraków 1996

Gabriel Tortella,El desarollo de la España contemporanea, Alianza, Madrid 2004

J, Tusell, El Aznarato Madrid 2005

J. Tusell, Dictadura franquista y democracia, 1939-2004, Barcelona 2005

Serial dokumentalny Transición TVE 2008

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie

specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym

powiązania filologii iberyjskiej z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

zjawiska naukowe i kulturalne w Hiszpanii, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi

terminologię, teorię i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych

współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych

S1K_W01, S1K_W02, S1K_W03, S1K_W04, S1K_W05, S1K_W06

Student potrafi

wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych Hiszpanii, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową

wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej

S1K_U01, S1K_U02, S1K_U03

Student jest gotów do

współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role

S1K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Każdy student musi przygotować 1 referat w ciągu semestru. Referaty są przygotowywane w grupach i każdy dostaje identyczną ocenę za przygotowaną wspólnie prezentację. Kryteria oceny referatów zostaną określone i przekazane studentom na pierwszych zajęciach. Wygłoszenie referatu jest warunkiem zaliczenia zajęć oraz przystąpienia do pisemnego egzaminu końcowego. Na koniec semestru wszyscy studenci będą musieli napisać zaliczenie pisemne obejmujące całość problematyki omawianej na zajęciach. Średnia z tych dwóch ocen (referat oraz zaliczenie końcowe) będzie stanowiła ocenę końcową za przedmiot. Student nie może podejść do zaliczenia końcowego bez uprzedniego wygłoszenia referatu i otrzymania z niego pozytywnej oceny. Podczas każdych zajęć będzie możliwość wzięcia udziału w dyskusji. Aktywność w dyskusjach jest dodatkowo punktowana, a zebrane w jej wyniku punkty przekładają się na ocenę z egzaminu pisemnego. Szczegółowe omówienie kryteriów metod oceniania odbywa się na pierwszych zajęciach.

Zakres tematów:

1.Ostatnie lata reżimu – zamach na Carrero Blanco.

2.Sytuacja społeczno-polityczna w momencie śmierci Franco.

3. Rząd Suáreza.

4. La Ley para la Reforma Política.

5. Referendum i legalizacja PCE.

6. Wybory i konstytucja 1978

7. Kryzys UCD i próba zamachu stanu.

8. Zwycięstwo PSOE.

9. Hiszpania autonomii.

10. Kryzys strukturalny hiszpańskiego systemu politycznego.

11-15. Konkretne kwestie wynikają z zainteresowań studentów, zwłaszcza tych, którzy przygotowują swoją pracę licencjacką o temacie związanym ze współczesną Hiszpanią.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia maja charakter interaktywny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 1.163
Maria Boguszewicz 25/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)