Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty artystyczne (przekład intersemiotyczny, porównawcza analiza sztuk i wersji przekładów) 3001-P1A3BL-B2
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 44
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej pod red. Haliny Janaszek Ivanićkowej, Warszawa 1997.

Baudelaire Charles, Kwiaty zła, przeł. B. Wydżga, Kraków 2009.

Baudelaire Charles, O sztuce, przeł. J. Guze, wstęp J. Starzyński, Wrocław 1961.

Barthes Roland, Mit i znak. Eseje, oprac. J. Błoński, Warszawa 1970.

Blake William, Wizja Sądu Ostatecznego [w:] tenże, Wieczna Ewangelia, Wrocław 1998.

Blake William, Zaślubiny Nieba i Piekła [w:] Manifesty romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1995.

Broch Herman, Kilka uwag o kiczu i inne eseje, Warszawa 1998.

Charkiewicz Jarosław, Tobą raduje się całe stworzenie. Ikonografia Matki Bożej w prawosławiu, Warszawa 2007.

Dziadek Adam, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004.

Fredro Aleksander, Pisma wszystkie, oprac. S. Pigoń, t. 5: Komedie, Warszawa 1956 (Pan Jowialski).

Goethe Johann Wolfgang, Wybór pism estetycznych, oprac. T. Namowicz, Warszawa 1981.

Grochowiak Stanisław, dowolne wyd. liryków (Ikar, Lekcja anatomii Rembrandta).

Grodecka Aneta, Wiersze o obrazach. Studium z dziejów ekfrazy, Poznań 2009.

Konopacki Adam, Wiliam Blake, Warszawa 1987.

Kopczyński Krzysztof, Od romantyzmu ku erze nowych mediów, Kraków 2003.

Kudelska Dorota, Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne, Lublin 1997.

Mantzaridis Georgios, Przebóstwienie człowieka, Lublin 1997.

Mickiewicz Adam, Dziady (dowolne wydanie krytyczne).

Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz (dowolne wydanie krytyczne).

Norwid C., Pisma wszystkie, oprac. J. W. Gomulicki, t. 1-11, Warszawa 1971-1976 (Promethidion, Vade-mecum).

Novalis, Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna – studia – fragmenty, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1984.

Panofsky Erwin, Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, New York 1967.

Pelc Janusz, Słowo i obraz na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002.

Popova Olga, Smirnova Engelina, Cortesi Paola, Ikony różnych kręgów kulturowych od VI w. po czasy współczesne, przeł. T. Łozińska, Warszawa 1998.

Porębski Mieczysław, Ikonosfera, Warszawa 1972.

Ripa Cesare, Ikonologia, przeł. I. Kania, Kraków 2004.

Słowacki Juliusz, Dzieła wszystkie pod red. J. Kleinera, t. 12 cz. 1: Wiersze drobne z lat 1843-1849, Wrocław 1960 lub inne wyd. krytyczne (Bóg duch, innego zwać nie będziecie..., Panie, o którym na niebiosach słyszę..., Radujcie się, Pan wielki narodów nadchodzi...).

Szymborska Wisława, dowolne wyd. liryków (Dwie małpy Bruegla, Kobiety Rubensa)

Tomaszewska Grażyna, Jak widzi dusza. Estetyka i metafizyka światła w Panu Tadeuszu, Gdańsk 2007.

Wysłouch Seweryna, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

Zajęcia mają na celu kształtowanie wrażliwości estetycznej studentów, rozwijanie umiejętności dostrzegania, analizowania i precyzyjnego określania różnych rodzajów relacji zachodzących między sztukami.

Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zjawisk estetycznych charakterystycznych dla pogranicza sztuk. Uczą się dostrzegać w literaturze symbolikę, topikę, struktury przestrzenne i inne środki wyrazu możliwe do rozpoznania również w malarstwie, grafice, rzeźbie oraz architekturze. Zyskują narzędzia i umiejętności niezbędne do samodzielnej analizy porównawczej utworu literackiego i dzieła plastycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

1. Aktywności na zajęciach (analiza porównawcza tekstu i obrazu, dyskusja)

2. Pisemnego testu kontrolnego

Zakres tematów:

1. „Mówiące obrazy” Aleksandra Fredry i Narcyzy Żmichowskiej

2. Artysta-wizjoner. O granicach wyobraźni literackiej Williama Blake’a

3. Motywy malarskie w III części Dziadów Adama Mickiewicza

4. „Słońce (...) jak pożar na dachu” – wizualne aspekty języka i stylu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza

5. Rola malarstwa w kształtowaniu myśli genezyjskiej Juliusza Słowackiego, cz. 1

6. Rola malarstwa w kształtowaniu myśli genezyjskiej Juliusza Słowackiego, cz. 2

7. Wizja sztuki w Promethidionie Cypriana Norwida

8. Liryka Charlesa Baudelaire’a wobec idei korespondencji sztuk

9. Techniki malarskie w polskiej poezji awangardowej. Cz. 1 – montaż i kolaż

10. Techniki malarskie w polskiej poezji awangardowej. Cz. 2 – estetyka geometryczna

11. Poezja konkretna

12. Ekfraza. Literackie konkretyzacje dzieł plastycznych w liryce Stanisława Grochowiaka i Wisławy Szymborskiej

13. Film niemy jako realizacja koncepcji syntezy sztuk

Metody dydaktyczne:

Analiza porównawcza tekstów i obrazów (praca indywidualna i grupowa), dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 10
Olaf Krysowski 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)