Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty artystyczne (przekład intersemiotyczny, porównawcza analiza sztuk i wersji przekładów)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-P1A3BL-B2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty artystyczne (przekład intersemiotyczny, porównawcza analiza sztuk i wersji przekładów)
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
Przedmioty obowiązkowe dla III roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Rozwijanie umiejętności porównywania tekstów literackich z dziełami plastycznymi, określania sposobów i celów ich wzajemnego oddziaływania na siebie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztaty są poświęcone analizie porównawczej tekstów i dzieł plastycznych. Ważnym ich aspektem jest dyskusja na temat relacji zachodzących między literaturą i sztukami wizualnymi w zakresie sposobów obrazowania, kreowania motywów, symboli itp. Podstawą tej dyskusji będzie wiedza z zakresu komparatystyki interdyscyplinarnej, a konkretnie – teorie wzajemnej przekładalności słowa i obrazu: od formuł Simonidesa aż po poglądy semiologów (Barthes) czy ikonologów (Panofsky).

Pełny opis:

Zajęcia będą polegały m.in. na odczytywaniu utworów literackich w kontekście różnych typów powiązań i zależności, w jakie wchodzą one z malarstwem, sztukami rytowniczymi, grafiką, rzeźbą itp. Będą brane pod uwagę m.in. przypadki, w których:

- obraz jest swoistym komentarzem, dopowiedzeniem tekstu

- dzieła literackie i plastyczne przedstawiają ten sam temat lub motyw

- w tekście można dostrzec środki wyrazu charakterystyczne dla sztuk pięknych

- dzieło malarskie, rzeźbiarskie czy architektoniczne występuje w utworze literackim w roli motywu albo bohatera

- temat lub motyw literacki jest w jakiś sposób konkretyzowany w przedstawieniu plastycznym

Efekty uczenia się:

Zajęcia mają na celu kształtowanie wrażliwości estetycznej studentów, rozwijanie umiejętności dostrzegania, analizowania i precyzyjnego określania różnych rodzajów relacji zachodzących między sztukami.

Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zjawisk estetycznych charakterystycznych dla pogranicza sztuk. Uczą się dostrzegać w literaturze symbolikę, topikę, struktury przestrzenne i inne środki wyrazu możliwe do rozpoznania również w malarstwie, grafice, rzeźbie oraz architekturze. Zyskują narzędzia i umiejętności niezbędne do samodzielnej analizy porównawczej utworu literackiego i dzieła plastycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

1. Aktywności na zajęciach (analiza porównawcza tekstu i obrazu, dyskusja)

2. Pisemnego testu kontrolnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Krysowski, Katarzyna Westermark
Prowadzący grup: Olaf Krysowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej pod red. Haliny Janaszek Ivanićkowej, Warszawa 1997.

Baudelaire Charles, Kwiaty zła, przeł. B. Wydżga, Kraków 2009.

Baudelaire Charles, O sztuce, przeł. J. Guze, wstęp J. Starzyński, Wrocław 1961.

Barthes Roland, Mit i znak. Eseje, oprac. J. Błoński, Warszawa 1970.

Blake William, Wizja Sądu Ostatecznego [w:] tenże, Wieczna Ewangelia, Wrocław 1998.

Blake William, Zaślubiny Nieba i Piekła [w:] Manifesty romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1995.

Broch Herman, Kilka uwag o kiczu i inne eseje, Warszawa 1998.

Charkiewicz Jarosław, Tobą raduje się całe stworzenie. Ikonografia Matki Bożej w prawosławiu, Warszawa 2007.

Dziadek Adam, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004.

Fredro Aleksander, Pisma wszystkie, oprac. S. Pigoń, t. 5: Komedie, Warszawa 1956 (Pan Jowialski).

Goethe Johann Wolfgang, Wybór pism estetycznych, oprac. T. Namowicz, Warszawa 1981.

Grochowiak Stanisław, dowolne wyd. liryków (Ikar, Lekcja anatomii Rembrandta).

Grodecka Aneta, Wiersze o obrazach. Studium z dziejów ekfrazy, Poznań 2009.

Konopacki Adam, Wiliam Blake, Warszawa 1987.

Kopczyński Krzysztof, Od romantyzmu ku erze nowych mediów, Kraków 2003.

Kudelska Dorota, Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne, Lublin 1997.

Mantzaridis Georgios, Przebóstwienie człowieka, Lublin 1997.

Mickiewicz Adam, Dziady (dowolne wydanie krytyczne).

Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz (dowolne wydanie krytyczne).

Norwid C., Pisma wszystkie, oprac. J. W. Gomulicki, t. 1-11, Warszawa 1971-1976 (Promethidion, Vade-mecum).

Novalis, Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna – studia – fragmenty, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1984.

Panofsky Erwin, Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, New York 1967.

Pelc Janusz, Słowo i obraz na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002.

Popova Olga, Smirnova Engelina, Cortesi Paola, Ikony różnych kręgów kulturowych od VI w. po czasy współczesne, przeł. T. Łozińska, Warszawa 1998.

Porębski Mieczysław, Ikonosfera, Warszawa 1972.

Ripa Cesare, Ikonologia, przeł. I. Kania, Kraków 2004.

Słowacki Juliusz, Dzieła wszystkie pod red. J. Kleinera, t. 12 cz. 1: Wiersze drobne z lat 1843-1849, Wrocław 1960 lub inne wyd. krytyczne (Bóg duch, innego zwać nie będziecie..., Panie, o którym na niebiosach słyszę..., Radujcie się, Pan wielki narodów nadchodzi...).

Szymborska Wisława, dowolne wyd. liryków (Dwie małpy Bruegla, Kobiety Rubensa)

Tomaszewska Grażyna, Jak widzi dusza. Estetyka i metafizyka światła w Panu Tadeuszu, Gdańsk 2007.

Wysłouch Seweryna, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Krysowski, Katarzyna Westermark
Prowadzący grup: Olaf Krysowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej pod red. Haliny Janaszek Ivanićkowej, Warszawa 1997.

Baudelaire Charles, Kwiaty zła, przeł. B. Wydżga, Kraków 2009.

Baudelaire Charles, O sztuce, przeł. J. Guze, wstęp J. Starzyński, Wrocław 1961.

Barthes Roland, Mit i znak. Eseje, oprac. J. Błoński, Warszawa 1970.

Blake William, Wizja Sądu Ostatecznego [w:] tenże, Wieczna Ewangelia, Wrocław 1998.

Blake William, Zaślubiny Nieba i Piekła [w:] Manifesty romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1995.

Broch Herman, Kilka uwag o kiczu i inne eseje, Warszawa 1998.

Charkiewicz Jarosław, Tobą raduje się całe stworzenie. Ikonografia Matki Bożej w prawosławiu, Warszawa 2007.

Dziadek Adam, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004.

Fredro Aleksander, Pisma wszystkie, oprac. S. Pigoń, t. 5: Komedie, Warszawa 1956 (Pan Jowialski).

Goethe Johann Wolfgang, Wybór pism estetycznych, oprac. T. Namowicz, Warszawa 1981.

Grochowiak Stanisław, dowolne wyd. liryków (Ikar, Lekcja anatomii Rembrandta).

Grodecka Aneta, Wiersze o obrazach. Studium z dziejów ekfrazy, Poznań 2009.

Konopacki Adam, Wiliam Blake, Warszawa 1987.

Kopczyński Krzysztof, Od romantyzmu ku erze nowych mediów, Kraków 2003.

Kudelska Dorota, Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne, Lublin 1997.

Mantzaridis Georgios, Przebóstwienie człowieka, Lublin 1997.

Mickiewicz Adam, Dziady (dowolne wydanie krytyczne).

Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz (dowolne wydanie krytyczne).

Norwid C., Pisma wszystkie, oprac. J. W. Gomulicki, t. 1-11, Warszawa 1971-1976 (Promethidion, Vade-mecum).

Novalis, Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna – studia – fragmenty, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1984.

Panofsky Erwin, Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, New York 1967.

Pelc Janusz, Słowo i obraz na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002.

Popova Olga, Smirnova Engelina, Cortesi Paola, Ikony różnych kręgów kulturowych od VI w. po czasy współczesne, przeł. T. Łozińska, Warszawa 1998.

Porębski Mieczysław, Ikonosfera, Warszawa 1972.

Ripa Cesare, Ikonologia, przeł. I. Kania, Kraków 2004.

Słowacki Juliusz, Dzieła wszystkie pod red. J. Kleinera, t. 12 cz. 1: Wiersze drobne z lat 1843-1849, Wrocław 1960 lub inne wyd. krytyczne (Bóg duch, innego zwać nie będziecie..., Panie, o którym na niebiosach słyszę..., Radujcie się, Pan wielki narodów nadchodzi...).

Szymborska Wisława, dowolne wyd. liryków (Dwie małpy Bruegla, Kobiety Rubensa)

Tomaszewska Grażyna, Jak widzi dusza. Estetyka i metafizyka światła w Panu Tadeuszu, Gdańsk 2007.

Wysłouch Seweryna, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)