Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Integracja europejska 2102-L-D3INEU
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) H. Wallace, M. Pollack, A. Young, Policy-Making in the European Union, Oxford 2010

2) K. A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska, Warszawa 2012

3) M. Cini (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.

4) M. Nadolski, Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa 2004.

5) R.Kuźniar, Międzynarodowa Tożsamość Europy /w:/ E. Haliżak, S. Parzymies (red.), Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa 2002..

6) K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003

7) E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Warszawa 2001.

8) K.A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska. Wstęp, Warszawa 2006. M. Cini (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.

9) J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2007.

10) A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, Warszawa 2006.

11) J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2007.

12) A. Nowak Far, Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Warszawa 2001.

13) S. Hix, The political system of the European Union, Palgrave 2003.

14) L. Ciamaga i in., Unia Europejska. Podręcznik akademicki, Warszawa 1998.

15) R. Zięba, Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony, Warszawa 2000.

16) T. Łoś-Nowak, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej z perspektywy Polski, „Przegląd Europejski” 1/2005.

17) C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000.

18) L. Jesień, Wstęp do wybranych polityk Unii Europejskiej, Kraków 2007

19) R. Mieńkowska-Norkiene, Europejska Polityka Rozwoju: struktura, strategie i ewaluacja na przykładzie pomocy żywnościowej i wspierania rozwoju obszarów wiejskich, Przegląd Europejski 2(13)2006

20) R. Rybiński (red.), Kultura polska w zintegrowanej Europie, Toruń 2003.

Efekty uczenia się:

K_W04

Pojęcie i istota integracji europejskiej.

Obszary integracji europejskiej: terytorialny, instytucjonalno-prawny, polityczny, ekonomiczny, kulturowy i społeczny.

Społeczeństwo obywatelskie a procesy integracji europejskiej.

Polska w procesie integracji europejskiej.

K_W05

Istota demokracji i jej teoretyczny i praktyczny wymiar.

Poziom lokalny , regionalny, krajowy , europejski i światowy demokracji.

Demokracja materialna i proceduralna.

Demokracja z perspektywy różnych kierunków politycznych.

K_U02

Rozpoznawania uwarunkowań przebiegu i następstw zjawisk i procesów politycznych w sferze integracji europejskiej.

Prognozowania zjawisk i następstw politycznych procesów integracji.

Wyjaśniania funkcjonowania struktur instytucjonalnych, ekonomicznych i społecznych integracji europejskiej.

K_U06

Analizowania, syntezowania i porównywania różnych koncepcji polityk europejskich.

Analizowania relacji między różnymi kontekstami społecznymi polityki w sferze integracji europejskiej

K_K01

Aktywnego uczestnictwa w funkcjonowaniu instytucji pozarządowych zaangażowanych w procesach integracji europejskiej.

Wypełniania funkcji zawodowych w instytucjach państwowych: lokalnych, regionalnych i centralnych oraz unijnych : wspólnotowych i międzyrządowych.

Występowania w roli eksperta w zakresie szeroko pojętej problematyki integracyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot składa się z części wykładowej i ćwiczeniowej.

W jego ramach będą wykorzystywane formy: wykładowa, interaktywna (dyskusje, debaty, symulacje obrad instytucji europejskich), prezentacja multimedialna określonego zagadnienia, kolokwium zaliczeniowe. Studenci, aby uzyskać pozytywną ocenę z przedmiotu muszą aktywnie włączyć się w prezentowanie tematów przedmiotu. Im wyższa jakość prezentacji wybranych tematów w ramach przedmiotu przez studenta, tym wyższa ocena cząstkowa (za prezentację). Aktywność podczas zajęć również pozytywnie wpływa na ocenę końcową.

Przedmiot kończy się testem pisemnym. Wysoka liczba punktów z testu pozytywnie wpływa na ocenę końcową studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala S. Czarnowskiego
Konstanty Wojtaszczyk 63/62 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)